W ramach projektu Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych wprowadzono możliwość przekształcenia uproszczonego postępowania (uAPA) w standardową procedurę (APA) i odwrotnie.

Możliwość przekształcenia uAPA w APA

Zmiana trybu postępowania z uAPA na APA może mieć miejsce w przypadku złożonego i skomplikowanego charakteru transakcji, będącej przedmiotem postępowania uAPA. Szef KAS będzie musiał jednak zawiadomić o tym wnioskodawcę podając uzasadnienie przekształcenia.

Wnioskodawca w takim przypadku będzie miał możliwość, w terminie 3 miesięcy, przeklasyfikowania wniosku uAPA na APA lub jego wycofania (tylko w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku transakcja nie była przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, za okres któregokolwiek z dwóch ostatnich lat podatkowych wnioskodawcy lub postępowania przed sądem administracyjnym).

Możliwość przekształcenia APA a uAPA

Zmiana trybu postępowania z APA na uAPA może mieć miejsce, w przypadku gdy Szef KAS stwierdzi, że możliwe jest wydanie uAPA. W takim przypadku Szef KAS zawiadamia o tym wnioskodawcę podając uzasadnienie.

Wnioskodawca może w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia zawiadomienia złożyć informację o kontynuowaniu postępowania w sprawie wydania standardowego APA albo zmienić wniosek o wydanie APA na uAPA. W przypadku niezłożenia przez wnioskodawcę takiej informacji lub zmiany wniosku w terminie 3 miesięcy, Szef KAS kontynuuje postępowanie w sprawie wydania standardowego APA. W przypadku zmiany wniosku na uAPA, gdy opłata od wniosku o wydanie APA jest wyższa od opłaty od wniosku uAPA, różnica jest zwracana wnioskodawcy.

Co istotne, wnioski o APA, dotychczas złożone przez podatników, będą mogły na ich wniosek zostać przekształcone w uAPA.

Jest to dobra informacja dla podatników, którzy nie czekając na publikację projektu Ustawy złożyli już wniosek w ramach standardowej procedury APA. Zaproponowane rozwiązanie umożliwi podatnikom zwrot kosztów poniesionych w związku ze standardową procedurą, które są znacząco wyższe niż w przypadku uAPA. Jednakże należy pamiętać, że uAPA może zostać wydana jedynie dla wąskiej listy transakcji, tj. usług o niskiej wartości dodanej oraz opłat za korzystanie ze znaku towarowego lub know-how.

Podziel Się z Innymi!