W czasie, kiedy podatnicy intensywnie pracowali nad przygotowaniem dokumentacji cen transferowych za 2019 r., Ministerstwo Finansów również nie próżnowało. Poniżej przedstawiamy Państwu podsumowanie wyjaśnień i przepisów prezentowanych przez MF w ostatnich dwóch tygodniach grudnia.

Transakcje z rajami podatkowymi

Największą zmianą w 2021 r. będzie podejście do dokumentowania transakcji z rajami podatkowymi. O zmianie tej wspominaliśmy w jednym z poprzednich wpisów. Przy czym finalnie, próg dokumentowania transakcji, w przypadku jej realizacji, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, został określony na 500 000 zł, a nie jak to było zakładane w ramach projektu 100 000 zł.

Przypominamy, że dokumentacja z rajami podatkowymi powinna zawierać, poza standardowymi elementami, również uzasadnienie gospodarcze dokumentowanej transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Na kanwie tych przepisów zostało zmodyfikowane Rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych/osób fizycznych. W ramach Rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. został dodany punkt doprecyzowujący, co powinno zawierać ww. uzasadnienie gospodarcze. Zgodnie z Rozporządzeniem, element ten powinien zawierać:

 1. okoliczności, z których wynika obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,
 2. opis spodziewanych:
 • korzyści podatkowych, takich jak: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości, powstanie lub zawyżenie straty podatkowej oraz powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku,
 • innych, kwantyfikowalnych lub niekwantyfikowalnych, korzyści ekonomicznych, takich jak: zwiększenie rentowności działalności przed opodatkowaniem, zwiększenie produktywności pracy, wzmocnienie przewagi konkurencyjnej, zwiększenie udziału w rynku, zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa, marki lub produktu oraz rozwój cech funkcjonalnych przedsiębiorstwa lub produktu,
 1. pozostałe przyczyny gospodarcze transakcji.

Zmiany w zakresie dokumentowania transakcji z rajami podatkowymi na ten moment wydają się największym wyzwaniem 2021 r. Najbardziej czasochłonne i problematyczne będzie ustalenie, którzy z kontrahentów spełniają definicję rzeczywistego właściciela. Bowiem zgodnie z Ustawą o CTI/PIT domniemywa się, że rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli druga strona transakcji, dokonuje w roku podatkowym lub roku obrotowym rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Co w skrócie oznacza konieczność weryfikacji statusu „rzeczywistego właściciela” swoich kontrahentów oraz miejsca ich lokalizacji.

Zmiany w TP-R – obowiązujące już za 2020 r.

Podatnicy jeszcze nie ochłonęli po wypełnieniu formularza TP-R za 2019 r., a już wiemy, że formularz za 2020 r. nie będzie wiązał się w przypadku większości z nich jedynie z prostą aktualizacją danych.

MF pod koniec roku wprowadziło zmiany w zakresie zawartości formularza, które będą obowiązywały w odniesieniu do informacji o cenach transferowych składanych za 2020 rok.

Część zmian wprowadzonych przez MF należy ocenić pozytywnie (chociaż powinny być uwzględnione już w formularzu za 2019 r.), tj. możliwość bezpośredniego wskazania analizy zgodności jako sposobu weryfikacji rynkowego charakteru transakcji czy dodanie pola przedmiot transakcji kontrolowanej, w ramach którego można wskazać w sposób opisowy do jakiego przedmiotu transakcji się odnosimy.

Jednak należy podkreślić, że zmiany w formularzu TP-R w większości nie są drobnymi, korekcyjnymi zmianami i wymagają analizy zaktualizowanego Rozporządzenia w sposób bardzo szczegółowy, aby być w stanie zidentyfikować wszystkie niuanse. W związku z tym nadzieja dotycząca braku istotnych zmian w cenach transferowych i możliwości jedynie aktualizacji dokumentacji cen transferowych wraz z formularzem TP-R okazała się złudna. Większość tych zmian na pewno nie ma charakteru inwazyjnego, jednak wymaga opracowania nowego podejścia np. do prezentowania danych. Na przykład w ramach pożyczek będzie konieczne wykazanie zarówno odsetek zapłaconych jak i naliczonych, oprocentowanie będzie raportowane do czterech (a nie dwóch) miejsc po przecinku, a stan zadłużenia będzie należało wykazać na ostatni dzień roku (a nie jako średnią arytmetyczną z początku i końca okresu).

Najbardziej istotne zmiany zostały wprowadzone w zakresie umów spółek osobowych, wspólnego przedsięwzięcia i o podobnym charakterze, jak również w zakresie restrukturyzacji. W odniesieniu do pierwszego zagadnienia, formularz TP-R będzie wymagał raportowania wielu szczegółowych informacji jak np. wartość wkładów czy udział w zysku/stracie/majątku likwidacyjnym. W odniesieniu do restrukturyzacji zamiast dwóch kategorii do wyboru zostało wprowadzone trzynaście różnych kategorii, w tym np. 3006 Restrukturyzacja – Przeniesienie pracowników (grup pracowników) między podmiotami, w tym poprzez rozwiązanie umowy o pracę i zawarcie nowej umowy czy 3011 Restrukturyzacja – Rozpoczęcie działalności gospodarczej związane z jej zakończeniem przez inny podmiot powiązany.

Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na rok 2021

22 grudnia 2020 r. MF opublikowało obwieszczenie określające rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży, potrzebne do wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczki, kredytu lub emisji obligacji zawieranych między podmiotami powiązanymi, uprawniającego (jako jeden z warunków) do skorzystania z uproszczenia typu safe harbour w zakresie cen transferowych.

Zgodnie z obwieszczeniem, w przypadku safe harbour zastosowanie mogą mieć następujące stopy bazowe: WIBOR 3M, LIBOR USD 3M, EURIBOR 3M, LIBOR CHF 3M, LIBOR GBP 3M. Tak więc stopy bazowe nie uległy zmianie w porównaniu z Obwieszczeniem obowiązującym na 2019 r. i 2020 r.

Zmieniła się natomiast marża, o którą powiększana jest stopa bazowa. Na 2021 r. wynosi ona:

 1. Maksymalnie 2,3 p.p. – dla pożyczkobiorcy,
 2. Minimalnie 2 p.p. – dla pożyczkodawcy.

Marża obowiązująca na 2020 r. wynosiła 2 p.p. Warto więc podkreślić, że od 2021 r. podatnicy mają większą elastyczność, w określeniu marży w ramach finansowania, co zostało uzasadnione przez MF:

 • zaostrzeniem kryteriów polityki kredytowej na rynku,
 • uelastycznieniem mechanizmu typu safe harbour, w świetle zwiększonej niepewności związanej z pandemią COVID-19 oraz negatywnych skutków jej oddziaływania na polską gospodarkę,
 • poszerzeniem zastosowania regulacji typu safe harbour celem zmniejszenia obciążeń administracyjno-biurokratycznych.

CbC – najczęściej zadawane pytania

W celu ułatwienia podatnikom wywiązywania się z obowiązków w zakresie raportowania Country-by-Country, MF opublikowało aktualizację dokumentu prezentującego odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania według krajów.

W wydaniu czwartym uzupełniono odpowiedzi na pytania zawarte w wydaniu trzecim (z grudnia 2018 r.) oraz dodano nowe pytania podatników.

Dokument jest dostępny pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/cbc-najczesciej-zadawane-pytania-wydanie-iv/

Aktualizacja wzoru dokumentu elektronicznego TPR-P

28 grudnia 2020 r. na stronie MF pojawiła się informacja o aktualizacji wzoru formularza TPR-P.

Wprowadzone zmiany obejmowały:

 • umożliwienie podpisania informacji o cenach transferowych TPR-P za pomocą danych autoryzujących poprzez dodanie do formularza TPR-P obowiązkowych pól Imię i nazwisko oraz Data urodzenia podmiotu składającego informację o cenach transferowych
 • dla podatników, którzy nie posiadają kodu PKD, umożliwienie opcjonalnego uzupełnienia w formularzu TPR-P pola Główny kod PKD w sekcji B_Dane podmiotu składającego informację oraz w sekcji C_Dane podmiotu, dla którego składana jest informacja; dla pozostałych podatników wypełnienia pola Główny kod PKD jest obowiązkowe.

Projekt objaśnień dot. metody PCN

MF rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych dotyczących metody porównywalnej ceny niekontrolowanej. Konsultacje trwają do 31 stycznia 2021 r.

Poniżej udostępniamy link w celu zapoznania się z projektem Objaśnień Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/konsultacje-podatkowe-metoda-porownywalnej-ceny-niekontrolowanej/

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!