Od 2018 r. data 31 marca jest dla przedsiębiorców podwójnie ważna. Poza obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego, podatnicy powinni najpóźniej tego dnia być gotowi z dokumentacją cen transferowych. Termin ten dotyczy podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dla pozostałych podatników termin ten uzależniony jest od końca wybranego przez nich roku podatkowego. Niedopełnienie obowiązku przygotowania dokumentacji wiąże się z ryzykiem surowych sankcji karno-skarbowych.

W dniu 31 marca dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzona i gotowa do okazania organowi podatkowemu. Podatnik nie ma obowiązku przedłożenia dokumentacji w wymienionym terminie, ale organy mogą sprawdzić niemalże natychmiast po tym dniu, czy podatnicy wywiązują się z ustawowych obowiązków. W takiej sytuacji, 7-dniowy termin na dostarczenie dokumentacji organowi może być niemożliwy do dotrzymania, jeżeli prace nad nią w ogóle nie zostały podjęte.

W nowej wersji deklaracji CIT-8 podatnik będzie musiał odpowiedzieć:

  • czy był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji lokalnej (część B.3, pole nr 24),
  • czy był zobowiązany do sporządzenia dokumentacji grupowej – Master File (część B.3, pole nr 25),
  • czy był zobowiązany do sporządzenia analizy danych porównawczych (część B.3, pole nr 26).

Dodatkowo, w informacji o załącznikach, jeżeli podatnik jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji, powinien zaznaczyć pole nr 33 w części C – oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

W praktyce obowiązek złożenia oświadczenia będzie spoczywał na osobie reprezentującej podatnika lub osobie zobowiązanej do złożenia zeznania podatkowego u podatnika, a w przypadku zagranicznego zakładu na terenie RP – osobie upoważnionej do jego reprezentowania.

Oświadczenie powinno zostać złożone do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego za dany rok, czyli w przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – do 31 marca. W przypadku pozostałych podatników – w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Co ważne, oświadczenie dotyczy sporządzenia przez podatnika tylko dokumentacji lokalnej (w tym benchmarków), nie odnosi się natomiast do informacji przekazywanych w ramach dokumentacji grupowej – Master File.

Ministerstwo Finansów nie opublikowało dotychczas oficjalnego wzoru oświadczenia, co jednak nie zwalnia podatników z obowiązku jego złożenia.

Należy mieć na uwadze, że niedopełnienie obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych w ustawowym terminie w praktyce oznacza złożenie przez podatnika fałszywego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lub niezłożenie takiego oświadczenia w ogóle. Każda z tych sytuacji naraża podatnika na surowe sankcje karno-skarbowe. Za niezłożenie oświadczenia Kodeks karny skarbowy przewiduje bowiem karę do 120 stawek dziennych, tj. do 3 200 000 PLN, a za złożenie fałszywego oświadczenia – karę do 240 stawek dziennych, tj. do 6 400 000 PLN.

Dodatkowo, w przypadku zakwestionowania przez organ rynkowości cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz doszacowania dochodu, gdy wartość uszczuplenia:

  • nie przekroczy 400 000 PLN -> kara może wynieść do 19 200 000 PLN (720 stawek dziennych),
  • przekroczy 400 000 PLN -> kara może wynieść do 19 200 000 PLN (720 stawek dziennych) lub do 5 lat pozbawienia wolności, lub obie kary łącznie.

Warto więc dołożyć należytej staranności, aby dotrzymać ustawowego terminu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych. Sankcje karno-skarbowe to bowiem nie tylko obciążenie finansowe, ale też uszczerbek na wizerunku zarówno osoby ukaranej, jak i całej firmy.

Podziel Się z Innymi!