W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 października 2019 r o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200, dalej: ustawa DRM/APA), konieczne było wprowadzenie nowych wzorów sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego a także zmiany w innych aktach prawnych.

Do ustawy DRM/APA zostały w całości przeniesione przepisy w zakresie uprzednich porozumień cenowych, w tym regulacje dotyczące obowiązku sprawozdawczego podmiotów, które otrzymały uprzednie porozumienie cenowe. 13 grudnia na stronach rządowych pojawił się projekt wzoru sprawozdania (tzw. APA-C) a także propozycje zmian do rozporządzeń dotyczących cen transferowych o charakterze dostosowawczym – zmiany dotyczą używanych nazw, odwołań do aktów prawnych oraz definicji. Ich wprowadzenie wynikało z konieczności dopasowania terminologii w zakresie uprzednich porozumień cenowych do terminologii wprowadzonej ustawą DRM/APA. Wzór sprawozdania również dostosowano do terminologii stosowanej na gruncie nowych przepisów w zakresie cen transferowych oraz uprzednich porozumień cenowych.

APA-C

Według MF, określenie wzoru sprawozdania ma na celu usprawnienie weryfikacji stosowania się przez podmioty powiązane do uprzedniego porozumienia cenowego. W sprawozdaniu podatnicy będą podawać dane identyfikujące podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu cen transferowych, wysokość cen transferowych, okres stosowania metody oraz sposób prezentacji indywidualnych informacji, których zakres jest określany w uprzednim porozumieniu cenowym.

Kogo dotyczy nowy obowiązek?

Obowiązkiem złożenia sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego objęte są wyłącznie podmioty, którym wydano uprzednie porozumienie cenowe w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy DRM/APA – czyli podmioty, które otrzymały decyzję APA na podstawie nowych przepisów. Według szacunków MF dotyczy to ok. 50-100 podatników. Zakres obowiązku sprawozdawczego, w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem Ministra Finansów, został rozszerzony o indywidualne dane sprawozdawcze, których zakres ma być każdorazowo określany w uprzednim porozumieniu cenowym przez organ wydający to porozumienie.

Co z podatnikami, którzy otrzymali APA na starych zasadach?

Obowiązek składania sprawozdania na nowym wzorze dotyczy również podmiotów, które uzyskały decyzję w sprawie porozumienia wydaną na podstawie przepisów działu IIA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) – czyli starymi przepisami, jednakże w tym wypadku nie ma zastosowania rozszerzony zakres obowiązku sprawozdawczego. Takie podmioty wykazują w sprawozdaniu wyłącznie: dane identyfikujące 2 podmioty powiązane, wielkość sprzedaży uzyskanej przy zastosowaniu cen transferowych, wysokość cen transferowych oraz okres stosowania metody.

Jak jest forma składania APA-C?

Sprawozdanie może być składane w formie elektronicznej lub papierowej. W przypadku gdy przy składaniu sprawozdania papierowo miejsce na wskazanie wszystkich informacji w sekcji D i F będzie niewystarczające należy złożyć dodatkowy formularz wypełniając w nim tylko numer identyfikacji podatkowej NIP oraz brakujące informacje.

Kiedy składa się APA-C?

Sprawozdanie składa się w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Podziel Się z Innymi!