Podatnicy zaledwie skończyli przygotowywanie dokumentacji za 2018 r., a już za chwilę będą musieli przeanalizować swoje rozliczenia w odniesieniu do zmian w przepisach z zakresu cen transferowych, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Jednym z istotnych zagadnień, wymagającym analizy, są korekty cen transferowych. Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca określił bowiem warunki, jakie należy spełnić aby korekty mogły stanowić przychód / koszt podatkowy. Jednym z tych warunków jest konieczność ujmowana korekt „wstecz”, tj. w okresie, którego dotyczy korekta.

Niestety ustawodawca nie doprecyzował, co oznacza korekta cen transferowych, a tym samym do jakiego typu korekt odnoszą się znowelizowane przepisy. W związku z tym podatnicy zaczęli występować z wnioskami o interpretację w tym zakresie.

W interpretacji, która została wydana 1 sierpnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.215.2019.2.BK), Dyrektor KIS stwierdził, że korekta do rzeczywistego wolumenu realizowanej transakcji nie jest korektą cen transferowych.

W omawianej interpretacji spółka świadczy usługi księgowe dla ponad 60 klientów na podstawie umów ramowych o świadczenie usług. W celu obliczenia należnego wynagrodzenia, spółka dzieli usługi księgowe na oddzielne procesy, np. księgowanie faktur sprzedażowych i zakupowych, porady dotyczące płatności, kontrolę zdolności kredytowej, itp. i przypisuje odpowiednie wynagrodzenie za jednostkę każdego procesu. Zgodnie z przyjętą polityką cen transferowych, cena jednostkowa w ramach każdego procesu obejmuje bazę kosztową spółki i odpowiedni narzut. Wynagrodzenie miesięczne spółki (świadczącej usługi księgowe) jest kalkulowane na podstawie planowanej liczby procesów, które spółka wykona dla danego podmiotu oraz ceny jednostkowej danego procesu. W związku z tym, że faktyczna liczba procesów jest znana spółce dopiero na koniec roku podatkowego stosuje ona mechanizm korekty wolumenu z planowanej do faktycznie wykonanej liczby procesów na koniec roku wraz z wystawieniem odpowiednich faktur korygujących, po zebraniu i podsumowaniu wszystkich niezbędnych danych. Powoduje to przesunięcie czasowe między okresem księgowania faktur korygujących a rzeczywistym okresem, do którego się odnoszą.

W związku z tym, spółka zadała pytanie, czy tego typu korekta podlega pod znowelizowane przepisy z zakresu cen transferowych, a tym samym czy jest konieczność ujmowana jej wstecz.

Organ potwierdził stanowisko spółki, że tego typu korekty są jedynie skutkiem urealniania liczby procesów i nie wpływają na zmiany takich parametrów jak rentowność czy ceny jednostkowe. W związku z tym nie są korektami w rozumieniu przepisów o cenach transferowych i powinny być rozliczane na „bieżąco”.

Mając na uwadze powyższe, podatnicy powinni przeanalizować wystawiane / otrzymywane faktury / noty korygujące z Grupy, tak aby określić czy wpływają one na realizowaną rentowność / ceny. Jest to bardzo istotne, ponieważ w zależności od tego czy korekta jest korektą w rozumieniu cen transferowych czy nie, korekty te powinny zostać ujęte w inny sposób.

Warto, aby Ministerstwo Finansów wprost określiło, jakiego typu korekty są korektami w zakresie cen transferowych tak, aby podatnicy nie mieli wątpliwości w tym zakresie. Na ten moment jak widać dla podatników nie jest jednoznaczne, co ustawodawca miał na myśli pod pojęciem korekt z zakresu cen transferowych.

Podziel Się z Innymi!