Kogo dotyczy CBC?

Raportowanie według krajów, CbC – R (z ang. country by country reporting), obejmuje międzynarodowe grupy kapitałowe, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 750 mln EUR. Podmiotem odpowiedzialnym za złożenie raportu jest tzw. jednostka dominująca, która w imieniu całej grupy składa informację o grupie podmiotów. Wszystkie podmioty powiązane mają z kolei obowiązek złożenia powiadomienia o przynależności do takiej grupy wraz ze wskazaniem podmiotu składającego CbC-R.

Pojęciem bezpośrednio związanym z raportowaniem jest BEPS. BEPS to skrót od ang. Base Erosion and Profit Shifting oznaczający erozję podstawy opodatkowania i transfer zysków. Jest wykorzystywany w międzynarodowej terminologii i dyskusji na temat unikania opodatkowania oraz sposobów przeciwdziałania nieuczciwemu zaniżaniu podstawy opodatkowania.

Celem nałożenia obowiązku raportowania CbC jest wsparcie administracji podatkowych w wykrywaniu i ocenie ryzyk związanych z BEPS. Niedawno Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała pierwsze statystyki dotyczące roku 2016.

Ograniczenia opublikowanych danych

Trzeba podkreślić, że opublikowane dane dotyczą zaledwie jednego roku, co uniemożliwia obserwację trendów i wyciągania daleko idących wniosków. Ponadto dane dotyczą roku 2016, a na przestrzeni minionych 3 lat wdrażano w różnych krajach kolejne środki zalecane w ramach BEPS. Dane mogą być również niekompletne ze względu na dobrowolność ich raportowania w pierwszym roku obowiązywania CbC-R. Niektóre kraje zrezygnowały również z przesyłania danych ze względu na problemy techniczne czy też kwestie prawne.

Wnioski wynikające z publikacji

Dane przedstawione w publikacji OECD są oczywiście anonimowe i zagregowane. Dostarczają informacji globalnych z podziałem na rynki geograficzne, tj. poszczególne kraje. Statystyki dotyczą 26 krajów i obejmują niemal 4000 międzynarodowych przedsiębiorstw. Przedstawiają takie informacje jak liczba pracowników, dochody, zyski oraz zapłacone podatki. Na potrzeby analizy danych OECD podzieliło jurysdykcje na kilka grup: jurysdykcje o wysokich, średnich i niskich dochodach oraz centra inwestycyjne.

Dzięki publikacji możemy zaobserwować, w jakich krajach znajdują się siedziby główne dużych firm międzynarodowych. Co ciekawe, prawie połowa ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii. W Polsce sprawozdanie CbC-R zostało złożone przez 29 podmiotów.

OECD przedstawia kilka kluczowych wniosków:

  • Dane sugerują, że w 2016 r. mogło wystąpić przesunięcie między lokalizacją zgłaszania zysków a rzeczywistym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Przychody na pracownika wydają się być wyższe w krajach o niższych stawkach podatku CIT.
  • W niektórych jurysdykcjach udział przychodów podmiotów powiązanych w przychodach ogółem jest wyższy, przekraczając średni poziom wskaźnika. Może to stanowić o podwyższonym ryzyku ze względu na świadczenie o planowaniu podatkowym.
  • Rozkład rodzajów działalności jest różny w różnych grupach jurysdykcji. W jurysdykcjach o wysokich, średnich i niskich dochodach sprzedaż, produkcja i usługi stanowią przeważającą działalność. Natomiast w centrach inwestycyjnych dominuje posiadanie udziałów i akcji.

Publikacja OECD może stanowić ciekawe źródło informacji na temat międzynarodowych przedsiębiorstw oraz ich globalnej działalności. Dane nie są jeszcze pełne ani doskonałe. OECD szacuje, że kilka lat potrwa dopracowanie jakości i spójności danych w różnych jurysdykcjach. Warto natomiast zanotować, że dane zebrane dzięki raportowaniu CbC-R są analizowane i w przyszłości zdecydowanie będą stanowić wsparcie administracji podatkowych w wykrywaniu i ocenie ryzyk związanych z BEPS.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!