W obowiązującym stanie prawnym polscy podatnicy mają możliwość skorzystania z ulgi IP Box, tj. preferencyjnego opodatkowania 5% stawką dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ulga IP Box skierowana jest do podatników PIT oraz CIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową i ma na celu pobudzenie w polskiej gospodarce rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Rozważając możliwość skorzystania z ulgi IP Box warto pamiętać, że jej praktyczna implementacja może wiązać się z koniecznością zastosowania przepisów o cenach transferowych. Z analizy przepisów art. 24d ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy o CIT (oraz odpowiednio art. 30ca ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy o PIT) wynika, że do ustalenia dochodu (straty) z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi należy zastosować tzw. zasadę ceny rynkowej zobowiązującej podatników do stosowania warunków oraz cen, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane. Zatem zastosowanie zasady ceny rynkowej będzie konieczne, jeżeli podatnik np. świadczy usługi z wykorzystaniem kwalifikowanego IP lub prowadzi produkcję towarów z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych, wynikających z opracowanego kwalifikowanego IP.

Przepisy o IP Box zawierają wyłącznie zwięzłe odwołanie do przepisów o cenach transferowych, których lektura nie daje oczywistej odpowiedzi, jakie faktycznie kroki należy podjąć w celu ustalenia dochodu z kwalifikowanego IP. Jak wspomnieliśmy wyżej, przepisy do których odsyła ustawodawca, nakładają obowiązek stosowania zasady ceny rynkowej. Ponadto, zgodnie z Objaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczących IP Box, przez odpowiednie stosowanie przepisów o cenach transferowych należy rozumieć również stosowanie metod weryfikacji cen transferowych oraz przepisów wykonawczych w tym zakresie. Objaśnienia zawierają również wzmiankę, że szczegółowe przykłady obliczania dochodu z kwalifikowanego IP dla omawianej regulacji zostaną opracowane przez grupę roboczą działającą w ramach Forum Cen Transferowych. Niestety na chwilę obecną wyniki prac grupy roboczej nie zostały jeszcze opublikowane.

W związku z powyższym zastosowanie IP Box może okazać się poważnym wyzwaniem ze względu na brak precyzyjnych norm. Różnorodny charakter transakcji obejmujących swoim zakresem kwalifikowane IP oraz mnogość potencjalnych konfiguracji takich transakcji powoduje, że każdy przypadek należy analizować oddzielnie w celu uwzględnienia jego specyfiki. Prace w tym zakresie powinny obejmować szczegółową analizę warunków transakcji, realizowanych funkcji, angażowanych aktywów oraz ponoszonych ryzyk, co umożliwi ustalenie tzw. profilu funkcjonalnego podatnika. Ponadto niezbędna będzie identyfikacja najbardziej odpowiedniej metody weryfikacji rynkowego charakteru cen z perspektywy charakterystycznych okoliczności działalności realizowanej z wykorzystaniem kwalifikowanego IP. W oparciu o wyselekcjonowaną metodę weryfikacji konieczne będzie przygotowanie analizy porównawczej, której wyniki określać będą wartość rynkowego wynagrodzenia w transakcjach realizowanych w oparciu o kwalifikowane IP. Analizę porównawczą przygotować można w oparciu o tzw. dane zewnętrzne lub dane zewnętrzne. Z tym faktem wiązać będzie się konieczność zbadania dostępności takich danych oraz dokonania oceny, które z nich umożliwią przeprowadzenie analizy porównawczej w sposób najlepiej odzwierciedlający specyfikę badanej transakcji.

Jak wynika z powyższego, zastosowanie przepisów o cenach transferowych na potrzeby IP Box wymaga opracowania zindywidualizowanej oraz wielopłaszczyznowej metodologii działania. Składa się ona z kilku etapów, których ustalenia należy poddać łącznej interpretacji. Dopracowana metodologia w tym zakresie pozwoli zmniejszyć ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe ustalonej przez podatnika wartości dochodu (straty) z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

#WIĘCEJ O IP Box także w tekście: IP BOX nadal budzi wątpliwości

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!