Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku, przewidują zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych dla wybranych transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi. Jednym z warunków jest, to że każda ze stron transakcji nie ponosi straty podatkowej.

Jako, że przychody podatników podzielone są w ustawie CIT na dwa źródła (dochód osiągnięty z zysków kapitałowych oraz dochód osiągnięty z innych źródeł przychodów), pojawiły się wątpliwości, czy zwolnienie można zastosować jeżeli strata występuje tylko w stosunku do jednego ze źródeł przychodów. O interpretacji wydanej w tym zakresie pisaliśmy we wpisie „Strata a zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych”.

9 stycznia 2020 r. WSA we Wrocławiu wydał wyrok w przedmiotowej sprawie (sygn. I SA/Wr 861/19). Chociaż sąd uchylił interpretację z uwagi na naruszenie przepisów, to jednak zasadniczo sąd zgadza się z podejściem organu wskazującym, że podmiot powiązany musi odnotować dochód z obu źródeł przychodów, aby skorzystać ze zwolnienia.

Zgodnie z opublikowanym uzasadnieniem ustnym, zdaniem sądu, aby transakcja kontrolowana mogła podlegać zwolnieniu z obowiązku dokumentacyjnego, konieczne jest aby jej strony wykazały dochód ze wszystkich źródeł przychodu. Należy bowiem analizować przepis art. 11n ustawy CIT nie tylko w kontekście wykładni językowej, a również wykładni funkcjonalnej oraz celu ustawodawstwa w zakresie cen transferowych. Zgodnie z argumentacją WSA, celem przepisów z zakresu cen transferowych jest zapewnienie transparentności i jasności co do tego, że podmioty powiązane stosują w transakcjach wewnątrzgrupowych ceny na poziomie rynkowym. Gdyby bowiem interpretować art. 11n tak, jak proponuje spółka (tj. aby skorzystać ze zwolnienia, wystarczy dochód w jednym ze źródeł), transparentność mogłaby nie zostać zachowana, a weryfikacja rynkowości byłaby utrudniona zawsze, gdy w jednym ze źródeł istniałby dochód.

Uzasadnienie do wyroku WSA to uzasadnienie ustne, można więc mieć nadzieję, że uzasadnienie pisemne rozwinie argumentację sądu. Argumentacja ta bowiem może w obecnej formie nie przekonać niektórych podatników. Przykładowo, jeżeli dana spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży towarów i w tym obszarze zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi a także wykazuje dochód z innych źródeł przychodów, natomiast strata pojawiła się w przypadku tej spółki w koszyku przychodów z zysków kapitałowych w wyniku marginalnej działalności inwestycyjnej, nie ma ona wpływu na ocenę rynkowości realizowanych przez tę spółkę transakcji.

Niezależnie jednak od argumentacji sądu, zaprezentowane w wyroku podejście potwierdza, że aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych od 2019 r. dla transakcji krajowych podatnicy muszą odnotować zysk z obu koszyków przychodowych. Gdy podatnik odnotuje stratę nawet tylko z jednego ze źródeł przychodów zobowiązany będzie do przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych. Stanowisko sądu warto mieć na uwadze podczas określania obowiązków dokumentacyjnych za rok 2019 r.

Podziel Się z Innymi!