W październiku OECD opublikowało dokument dotyczący Jednolitego Podejścia w ramach Filaru I (Secretarial Proposal for a „Unified Approach” under Pillar One). Od kliku lat trwa dyskusja dotycząca zasad opodatkowania biznesów cyfrowych. Publikacja dokumentu może wskazywać na znaczące przyspieszenie prac. Być może w 2020 roku uda się wypracować jednolite podejście do m.in. tego, w jaki sposób należy alokować dochody takich firm do poszczególnych krajów, w których prowadzona jest działalność „cyfrowa”.

Dokument zawiera propozycje rozwiązań wielu kwestii jak np.:

  • jakich podmiotów ma dotyczy globalny podatek cyfrowy,
  • ustalenie podstawy opodatkowania (dochodu) i jej alokacja do poszczególnych krajów.

Dzisiaj chciałabym przedstawić więcej szczegółów w zakresie drugiego tematu.

OECD proponuje zasady opodatkowania nieoparte o fizyczną obecność danego przedsiębiorstwa w danym kraju. Jedną z propozycji jest alokacja dochodów do poszczególnych krajów na bazie wysokości wpływu biznesu danego przedsiębiorstwa na gospodarkę krajów.

Co ciekawe, nowe zasady opodatkowania mają być niezależne od innych wprowadzonych do tej pory globalnych zasad opodatkowania (jak np. posiadanie zakładu podatkowego w danym kraju). Reguły te mają wykraczać także poza zasadę ceny rynkowej.

Proponowane są trzy mechanizmy wyznaczenia dochodu:

Kwota A – wykorzystanie metody podziału zysków i alokowanie do działalności cyfrowej części zysku rezydualnego, ponad zyskiem rutynowym przypisanym do podstawowej (rutynowej) działalności, wykonywanej przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność cyfrową.

Wiążą się z tym zagadnienia dotyczące konieczności ustalenia definicji działalności rutynowej czy określenia kluczy alokacji zysku rezydualnego do działalności cyfrowej do danej jurysdykcji.

Kwota B – wynagrodzenie dotyczące zaangażowania w danym kraju (za kluczowe uznano funkcje dystrybucyjne). Alokacja może nastąpić w oparciu o istniejące zasady w zakresie cen transferowych.

Kwota C – ma być stosowana, gdy aktywność przedsiębiorstwa w danym kraju wykracza ponad podstawową funkcję dystrybucyjną, wziętą pod uwagę przy wyliczaniu kwoty B.

Czas na zgłaszanie uwag do dokumentu minął 12 listopada. Jak zwrócono uwagę w dokumencie, ostateczny kształt przepisów w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej powinien zostać ustalony do końca stycznia 2020 r.

Pytań bez odpowiedzi pozostaje nadal wiele, natomiast z pewnością wypracowanie ujednoliconego podejścia do tego typu biznesu jest bardzo potrzebne, bo istniejące regulacje nie odzwierciedlają istoty i działań podejmowanych przez biznesy cyfrowe.

Podziel Się z Innymi!