29 listopada 2019 roku w życie weszła nowa ustawa regulująca między innymi zasady wydawania wniosków w zakresie uprzednich porozumień cenowych. W ustawie określone zostały obowiązkowe elementy wniosku o uprzednie porozumienie cenowe (ang. Advance Pricing Agreements – APA). Wcześniej elementy te były wskazane w Ordynacji podatkowej, a ich zakres był nieco inny.

Wiele zmian ma charakter doprecyzowujący, a elementy, o których nie było mowy wprost w Ordynacji i tak w praktyce były uwzględniane przez podatników we wnioskach o APA, a także wymagane przez KAS. Warto jednak zwrócić uwagę na wprowadzone zmiany, ponieważ nieuwzględnienie we wniosku elementów wskazanych w Ustawie o APA stanowić będzie brak formalny wniosku, który wnioskodawca zobowiązany będzie uzupełnić po wezwaniu przez KAS.

Przede wszystkim, w nowej ustawie wprost został wskazany wymóg przedstawienia analizy porównawczej w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT. Wcześniej wymagane było jedynie przedstawienie „danych dotyczących operacji gospodarczych zawieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano do sporządzenia kalkulacji ceny transferowej”. Chociaż w rzeczywistości pojęcia te mogą wydawać się tożsame, to jednak poprzednie przepisy nie narzucały formy przedstawienia danych porównawczych. Obecnie zachowana musi być forma wskazana w Ustawie o CIT.

W nowej ustawie rozróżniono też metodę ustalenia ceny oraz metodę weryfikacji, co jest spójne  z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r.  regulacjami w zakresie cen transferowych.

Pozytywną dla podatników wiadomością jest rezygnacja z wymogu przedstawienia zgody podmiotów uczestniczących w transakcji na przedkładanie właściwym organom dokumentów i wyjaśnień w zakresie przedmiotu wniosku o APA. W szczególności, wymóg ten uciążliwy był dla podatników, którzy chcieli objąć wnioskiem APA transakcje z zagranicznymi kontrahentami. Aby zweryfikować, czy zgody takie zostały wydane przez uprawnione osoby, KAS wymagała również przedstawienia oryginału lub poświadczonej kopii oraz tłumaczenia przysięgłego na język polski wyciągów z odpowiednich rejestrów spółek. W praktyce proces zbierania zgód oraz wyciągów stanowił dodatkowe obciążenie administracyjne dla podatników, a także wiązał się z dodatkowymi kosztami. Obecnie ten obowiązek został z wnioskodawcy zdjęty, a w zamian należy wyłącznie wskazać miejsce siedziby lub zarządu podmiotów uczestniczących w transakcji, ich numery identyfikacyjne oraz przedmiot prowadzonej działalności.

Część elementów została doprecyzowana, spójnie z przepisami z zakresu cen transferowych obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r., na przykład w zakresie konieczności przedstawienia schematu organizacyjnego (nie struktury organizacyjnej) stron transakcji, czy dodanie, że w ramach analizy funkcjonalnej należy uwzględnić zdolność podmiotów do wykonywania funkcji oraz ponoszenia ryzyk. Doprecyzowania nie wpływają jednak w praktyce na proces przygotowywania wniosków przez podatników.

Nowością jest obowiązek dołączenia do wniosku jego kopii elektronicznej umożliwiającej edycję, z wyjątkiem opisu polityki rachunkowości podmiotów uczestniczących w transakcji oraz dokumentów będących podstawą transakcji (umów, porozumień, itp.). To kolejny sygnał, że administracja podatkowa coraz częściej preferuje dane w formie elektronicznej.

Zmiany w zakresie obowiązkowych elementów wniosku APA należy ocenić pozytywnie. Rezygnacja z niektórych wymogów oznacza mniejsze obciążenie dla podatników. Natomiast doprecyzowania w zakresie obowiązkowych elementów wniosku sprawiły, że przepisy z zakresu APA spójne są z przepisami z zakresu cen transferowych z Ustawy o CIT.

Podatnicy, którzy zdecydują się na złożenie wniosku APA w grudniu, wniosek składają już zgodnie z nową Ustawą o APA. Ponadto, do postępowań w zakresie APA rozpoczętych przed dniem wejścia w życie Ustawy o APA, na podstawie Ordynacji podatkowej, które nie zostały zakończone przed 29 listopada 2019 r., również zastosowanie mają przepisy Ustawy o APA. W trakcie tych postępowań, Szef KAS może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o informacje wskazane w Ustawie o APA.

Podziel Się z Innymi!