Dla podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, 30 września br. upłynął termin na przedłożenie właściwym organom skarbowym (i) tzw. formularza CIT-TP oraz (ii) oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej za 2017 r. Jakie są skutki niewywiązania się z ww. obowiązków w ustawowym terminie oraz jak potencjalnie można rozwiązać taką sytuację.

Sankcje

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji jest klasyfikowane jako informacja podatkowa. W związku z tym, w przypadku niezłożenia oświadczenia zastosowanie znajdą sankcje finansowe przewidziane dla sytuacji nieterminowego złożenia informacji podatkowej.

Natomiast, w przypadku CIT-TP możliwe są dwie klasyfikacje sprawozdania CIT-TP – można ten obowiązek uznać za informację podatkową (podobnie jak w przypadku oświadczenia) albo deklarację podatkową. Wiążę się to z następującymi konsekwencjami:

  • Informacja podatkowa – kara grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych tj. od 16 800 PLN do 6 720 000 PLN.
  • Deklaracja podatkowa – kara grzywny, która może wynosić od 4 200 PLN do 42 000 PLN.

Mając na uwadze konsekwencje związane z karami finansowymi przedstawionymi powyżej, należałoby przyjąć, że CIT/TP ma charakter informacji podatkowej.

Powyższe stanowisko uzasadnia m.in. treść nowelizacji przepisów TP. Zgodnie z projektem, CIT-TP zostanie zastąpiony przez informację o cenach transferowych (tzw. TP-R). Tym samym ustawodawca wprost używa określenia „informacja”.

Dodatkowo, ustawodawca dostrzegł problematyczny charakter klasyfikacji niewywiązania się z ww. obowiązków na gruncie KKS i odniósł się do niego wprost w ramach projektu nowelizacji ustawy o CIT. Zarówno w przypadku złożenia TP-R, jak i oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji po terminie lub w przypadku oświadczenia w nim informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, podatnik będzie podlegał karze grzywny do 240 stawek dziennych. Tym samym kara ta będzie tożsama z sankcją przewidzianą obecnie dla niewywiązania się z obowiązków dot. informacji podatkowych.

Dzięki temu jednoznacznie usunięte zostaną wątpliwości interpretacyjne, a sytuacja prawna podatników w tym zakresie stanie się klarowna.

W przypadku braku złożenia oświadczenia w terminie lub wykazania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, podatnicy powinni niezwłocznie podjąć działania redukujące ryzyko wymierzenia kar przez organy.

Ustawodawca przewidział takie rozwiązanie – jest to instytucja tzw. czynnego żalu, uregulowana w art. 16 KKS. Polega ona na tym, że podatnik nie będzie podlegać ww. karom, jeżeli po niewywiązaniu się z omawianych obowiązków w terminie, zawiadomi o tym organy, ujawniając istotne okoliczności tego czynu. W tym celu warto w ramach dokumentu obejmującego czynny żal, przedstawić obiektywne powody, dla których podatnik nie wywiązał się terminowo z ciążącego na nim obowiązku.

Jeżeli okaże się, że w formularzu CIT-TP zostały wykazane informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podatnik ma możliwość dokonania korekty formularza. Warto więc jeszcze raz upewnić się czy dane w formularzu zostały uzupełnione w sposób prawidłowy oraz jak najszybciej dokonać ew. korekty.

Podziel Się z Innymi!