Pojęcie korekty cen transferowych zdefiniowane zostało w przepisach dopiero w 2019 r., chociaż z terminem tym podatnicy są zaznajomieni już od lat. Mimo iż w zamyśle zdefiniowanie pojęcia korekty cen transferowych miało ułatwić podatnikom sposób ich identyfikacji i rozliczania, w praktyce zrodziło więcej pytań niż odpowiedzi. Trywialnym zdaje się być rozważanie „czy korekta cen transferowych jest korektą cen transferowych”, niemniej w praktyce jest to bardzo istotne pytanie, na które powinien sobie odpowiedzieć każdy podatnik dokonujący rozliczeń korygujących w ramach transakcji kontrolowanych.

Przykładem dylematów w tym temacie jest interpretacja indywidualna wydana 14 grudnia 2020 r. przez dyrektora KIS (sygnatura 0111-KDIB1-1.4010.416.2020.1.SG). Podatnik przedstawił w niej następujący stan faktyczny: spółka polska w ramach prowadzonej działalności zawierała i zawierać będzie z podmiotami powiązanymi transakcje towarowe oraz usługowe, w ramach których dochodzić może do konieczności skorygowania rozliczeń związanych z tymi transakcjami. Konieczność ta poprawnie doprowadziła wnioskodawcę do rozważań, czy zakładane korekty spełniać będą definicję korekt cen transferowych w myśl art. 11e Ustawy o CIT oraz w jakim momencie powinny one zostać prawidłowo rozliczone.

W ramach przedłożonego wniosku wnioskodawca przedstawił dwie sytuacje, w których spółka będzie dokonywała rozliczeń korygujących:

  1. Pierwsza z sytuacji dotyczy wprowadzenia zmian w metodologii kalkulacji cen transferowych w ramach przeprowadzanych transakcji kontrolowanych, wynikających z wykrycia przez strony transakcji błędu metodologicznego, prowadzącego do nieprawidłowego określenia ceny rynkowej (zmiana sposobu zastosowania wybranej metody ustalania cen transferowych). Jak podkreślił wnioskodawca „Zmiana w zakresie metodologii mogła dotyczyć wskaźników finansowych, zastosowania określonych kluczy alokacji, rodzajów składników bazy kosztowej czy punktów lub przedziałów stosowanych miar statystycznych. (…) a sama zmiana ma charakter systemowy (dotyczy systemu ustalania ceny transferowej, który miał obowiązywać od początku roku podatkowego) (…); innymi słowy, strony transakcji kontrolowanej uznają, iż już w momencie zawarcia transakcji kontrolowanej popełniły błąd w zakresie ustaleń metodologicznych”.
  2. Druga z przedstawionych we wniosku sytuacji dotyczy konieczności skorygowania rozliczeń (i) na skutek nieuwzględnienia w bazie kosztowej kosztów, które powinny się w niej znaleźć z uwagi na ich związek z realizowanymi transakcjami lub też (ii) na skutek przyjęcia do bazy kosztowej kosztów w wysokości innej niż prawidłowa.

W ramach złożonego wniosku wnioskodawca stwierdził, że obie wyżej opisane sytuacje nie będą spełniać przesłanek art. 11e pkt 1 oraz 2 Ustawy o CIT, tj. (i) w trakcie roku rozliczenia realizowane między podmiotami powiązanymi nie miały charakteru rynkowego z uwagi na zidentyfikowane błędy metodologiczne a jednocześnie (ii) nie sposób mówić, aby w trakcie roku wystąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku ceny. W konsekwencji, zdaniem wnioskodawcy, przeprowadzane korekty nie będą stanowić korekt cen transferowych w myśl art. 11e Ustawy o CIT. Co więcej, według wnioskodawcy, powód wystąpienia korekt należy rozumieć jako „oczywistą omyłkę”, umożliwiającą wsteczną korektę przychodów lub kosztów uzyskania przychodów w roku ich wykazania w pierwotnej wysokości.

Z podejściem przedstawionym przez wnioskodawcę zgodził się dyrektor KIS wskazując, że „przedstawiona w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym Korekta 1 i 2 są korektami cen transferowych, gdyż przewidują korektę (poprawienie, dostosowanie) ceny transferowej dotyczących transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi”. Jednocześnie jednak pomimo, że przedstawione we wniosku korekty stanowić będą korekty cen transferowych, z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w art. 11e Ustawy o CIT, nie będą one korektami cen transferowych w myśl tego przepisu. Sentencja wysnuta przez dyrektora KIS wytycza granice pomiędzy korektą cen transferowych a uregulowaniami art. 11e Ustawy o CIT. Tak więc korekta cen transferowych dokonywana między podmiotami powiązanymi nie zawsze oznaczać będzie korektę cen transferowych w myśl art. 11e Ustawy o CIT. Co istotne, poprawne rozpoznanie korekty cen transferowych (tj. czy spełnia ona definicję art. 11e Ustawy o CIT) implikuje dalsze zasady jej rozliczenia.

W analizowanym przypadku dyrektor KIS wskazał, że zarówno przesłanki wystąpienia pierwszej jak i drugiej sytuacji konieczności skorygowania rozliczeń w ramach transakcji kontrolowanych nie stanowią zdarzeń, których nie mógł przewidzieć wnioskodawca określając metodologię rozliczeń. Brak spełnienia założeń art. 11e pkt 1 oraz 2 Ustawy o CIT powoduje w efekcie, że korekta cen transferowych (niestanowiąca korekty cen transferowych w świetle art. 11e Ustawy o CIT) powinna być dopuszczalna na zasadach ogólnych. Z uwagi na fakt, że obie sytuacje zaprezentowane we wniosku dotyczyły błędów już na etapie określania warunków transakcji, dyrektor KIS uznał je za „pierwotne” wskazując, że z tego powodu powinny one być rozliczane wstecz, w roku, którego dotyczyły.

Stanowisko zaprezentowane przez wnioskodawcę, potwierdzone przez dyrektora KIS, stoi natomiast w sprzeczności z projektem objaśnień wydanych przez Ministerstwo Finansów (objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, nr 2, korekta cen transferowych, opublikowane w październiku 2020 r.). Zgodnie z wydanymi objaśnieniami (pkt 58), korekta cen transferowych nie spełniająca warunków określonych w art. 11e Ustawy o CIT nie może zostać dokonana na zasadach ogólnych. Ministerstwo wskazało przy tym, że „W wyniku podatkowym uwzględnia się KCT11e, które spełniają warunki wskazane w art. 11e”. W efekcie, brak spełnienia przesłanek określonych w art. 11e Ustawy o CIT powoduje, że rozliczenia korygujące dokonane pomiędzy podmiotami powiązanymi nie mogą stanowić rozliczeń podatkowych. Ministerstwo w ramach wydanych objaśnień zaprezentowało m.in. przykład wskazujący na brak możliwości rozpoznania korekty cen transferowych w świetle art. 11e Ustawy o CIT w stosunku do stosowania w trakcie roku warunków nierynkowych. Zgodnie z przykładem 6 objaśnień, jeżeli podatnik nie stosował w trakcie roku zasad rynkowych, pomimo tego, że dostępne były dane o marżach, które w porównywalnych okolicznościach stosowałyby podmioty niepowiązane, a na koniec roku dokonuje korekty rentowności, to wówczas taka korekta nie może zostać dokonana na podstawie zasad szczególnych określonych w art. 11e w związku z art. 12 ust. 3aa Ustawy o CIT.

Pytanie zasadnicze, jak w takiej sytuacji zachować się ma podatnik, który z jednej strony dysponuje pozytywną interpretacją indywidualną wskazującą na możliwość rozliczenia korekt podatkowo a z drugiej strony ma na uwadze wydane objaśnienia Ministerstwa Finansów, które temu zaprzeczają.  Nie da się ukryć, że wydana interpretacja indywidualna w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów rodzi kolejne wątpliwości w temacie korekt cen transferowych.

Wyżej opisana interpretacja indywidualna jest kolejną interpretacją nakierowaną na kwestię korekt cen transferowych, co potwierdza złożoność tematu. Tym bardziej korekty cen transferowych zdają się być problematyczne w kontekście 2020 roku, w którym to świat zmagał się z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. Z uwagi na powyższe przygotowaliśmy dla Państwa dedykowane webinarium pt. „Korekty cen transferowych – wyzwanie I kwartału 2021 roku” podczas którego omówimy tematykę korekt cen transferowych, skupiając się najbardziej problematycznych zagadnieniach takich jak m.in.:

  • istocie i celu dokonywania korekt cen transferowych i różnicy między nimi a innymi rozliczeniami, które w oparciu o dotychczas wydane interpretacje i wyroki nie spełniają definicji korekt cen transferowych w rozumieniu art. 11e Ustawy o CIT,
  • warunkach, jakie podatnicy muszą spełnić dokonując korekt cen transferowych w rozumieniu art. 11e Ustawy o CIT,
  • konsekwencji podatkowych (na gruncie podatku CIT oraz VAT) wynikających z faktu uznania danego rozliczenia za korektę cen transferowych,
  • podejścia Ministerstwa Finansów do tematu korekt cen transferowych przedstawionego w projekcie objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu online już 10 lutego 2021 roku o godzinie 10:00. Zapisy na webinar znajdują się tutaj.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!