Zgodnie z zapowiedziami, chociaż z dużym poślizgiem, opublikowano projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Jednym z obszarów objętych dokumentów są uproszczone uprzednie porozumienia cenowe.

Dla jakich transakcji?

Uproszczone porozumienie cenowe ma być wydawane dla transakcji dotyczących:

  1. zakupu usług o niskiej wartości dodanej oraz
  2. ponoszenia opłat za korzystanie ze znaków towarowych lub know-how.

Co ważne, porozumienie nie będzie mogło zostać wydane dla transakcji zakończonych przed dniem złożenia wniosku oraz wprowadzono także dodatkowy warunek dotyczący udziału dochodów podatkowych wnioskodawcy w przychodach.

Jeśli udział ten jest niższy niż 1% w co najmniej dwóch z trzech ostatnich zakończonych lat podatkowych, APA nie będzie wydane. Co więcej uproszczone porozumienie nie będzie obowiązywało, jeżeli w dwóch pierwszych latach okresu, na jakie zostało wydane, udział dochodów w przychodach również będzie niższy niż 1%.

Co musi zawierać wniosek?

Projekt wskazuje główne elementy, jakie powinien zawierać wniosek, są to m.in.:

  1. informacje o transakcji, tj. jej opis oraz wskazanie wybranej metody weryfikacji.
  2. uzasadnienie ekonomiczne dla dokonania transakcji, przy czym projekt ustawy szczegółowo opisuje wymagane elementy,
  3. opis korzyści ekonomicznych wraz ze wskazaniem dowodów ich osiągnięcia,
  4. analizę porównawcza lub opis zgodności (albo oświadczenie dlaczego wnioskodawca nie sporządza takiej analizy),
  5. propozycję okresu obowiązywania porozumienia.

Zaproponowano także konieczność dołączenia kalkulacji ceny transferowej w formie edytowalnej.

Jak długo?

Uproszczone porozumienie jest wydawane na okres nie dłuższy niż 3 lata podatkowe i może być odnawiane na analogiczny okres. Postępowanie ma być przeprowadzane bez zbędnej zwłoki i zakończone nie dłużej niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Jaka jest opłata?

Wysokość opłaty za wniosek w sprawie uproszczonego postępowania cenowego i za jego przedłużenia wynosi 20 000 PLN.

Czy zmiana trybu postępowania jest możliwa?

Projekt ustawy dopuszcza możliwość przekształcenia uproszczonego postępowania w standardową formę i odwrotnie. O czym napiszemy w szczegółach w kolejnych dniach.

Co z ograniczeniem zaliczania do KUP?

Doprecyzowano, że ograniczenie zaliczania kosztów z art. 15 e ustawy o CIT nie ma zastosowania do transakcji objętych uproszczonym i standardowym porozumieniem cenowym. Co więcej dotyczy to roku podatkowego, w którym złożono wniosek a także do roku podatkowego poprzedzającego ten rok podatkowy.

Uproszczone porozumienie cenowe będzie znaczącym ułatwieniem dla podatników i jest to rozwiązanie służące głównie zabezpieczeniu odliczalności kosztów. Jako istotną zaletę należy wskazać wysokość opłaty za wszczęcie postępowania. Jest ona znacząco niższa niż w przypadku standardowej procedury. Natomiast zakres wniosku i jego forma nadal pozostają dość szerokie. Podobnie zakres transakcji, jakie mogą być objęte uproszczoną procedurą jest bardzo ograniczony.

Podziel Się z Innymi!