Rok 2017 był pierwszym rokiem obowiązywania nowych przepisów w zakresie cen transferowych. Za ten rok podatnicy po raz pierwszy składali urzędom skarbowym tzw. „oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej”.

Dokument ten stanowić miał świadomą deklarację podatnika, że w ustawowo przewidzianym terminie przygotował on dokumentacje podatkową, do której sporządzenia był zobowiązany przepisami ustawy o CIT. Ministerstwo opublikowało przykładowy wzór takiego oświadczenia, który po wypełnieniu i podpisaniu należało złożyć, w formie pisemnej, do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Nowe oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o CIT, istotnie zmieniająca przepisy w zakresie cen transferowych. Obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji podatkowej został utrzymany, aczkolwiek ustawodawca wprowadził pewne modyfikacje co do treści samego oświadczenia.

Nowe brzmienie

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o CIT, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej obejmuje (i) informację o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (jak dotychczas) oraz, dodatkowo, (ii) zapewnienie, że ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi są rynkowe.

Kto podpisuje

Oświadczenie to podpisywane ma być przez kierownika jednostki (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), jako osobę znającą sprawy podmiotu gospodarczego. W przypadku, gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki, oświadczenie ma być podpisywane przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji. Warto pamiętać, że oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej nie może podpisać pełnomocnik. Dotychczasowe przepisy nie precyzowały, kto umocowany jest do podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Rodziło to wiele pytań i wątpliwości po stronie podatników. Celem rozwiania wątpliwości, obecne przepisy jasno wskazują, kto uprawniony jest do podpisania takiego oświadczenia.

Forma oświadczenia

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o CIT, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej składane jest drogą elektroniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustawodawca nie precyzuje jednakże, w jaki sposób podatnicy mają składać takie oświadczenie (np. za pomocą platformy ePUAP, czy też może będzie przygotowany formularz elektroniczny).

Przepisy przejściowe

Zgodnie z przepisami przejściowymi, forma składanego oświadczenia zależna jest od wybranego przez podatnika reżimu podatkowego, według którego przygotowywać on będzie dokumentacje podatkowe za rok 2018. W przypadku przygotowywania dokumentacji podatkowych za rok 2018 według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r., podatnicy składać będą oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej w dotychczasowej formie. W przypadku wyboru nowego reżimu (tj. obowiązującego od 1 stycznia 2019 r.), oświadczenie to powinno zostać złożone w zmodyfikowanej formie, którą opisujemy powyżej.

Co w praktyce oznacza dla podatników nowa forma oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej?

W przypadku niezłożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej (jako informacji podatkowej), złożenia oświadczenia po terminie lub złożenia oświadczenia poświadczającego nieprawdę, kierownik jednostki podlegać może karze grzywny do 720 stawek dziennych. Czy w takim razie, jeżeli organ podatkowy, w ramach kontroli, będzie kwestionował rynkowość cen, oznacza to, że złożone przez kierownika jednostki oświadczenie o rynkowości stosowanych cen zostanie uznane za niezgodne z prawdą ?

Rynkowości stosowanych cen powinny dowieść przeprowadzone analizy porównawcze, które od 1 stycznia 2019 r. stanowią element obowiązkowy dokumentacji cen transferowych. Sam fakt zakwestionowania wyników analizy przez organy podatkowe, to za mało, żeby dać podstawę do sformułowania zarzutów karnych. Aby to zrobić konieczne byłoby udowodnienie przez organy podatkowe świadomej manipulacji wynikami czy strategią analizy porównawczej lub pozostawienie informacji o wynikach analizy porównawczej bez ich biznesowego uzasadnienia (w przypadku nie mieszczenia się w wynikach analizy). Natomiast nie można wykluczyć, iż organy będą wszczynać postępowania z Kodeksu karnego skarbowego.

Mając na uwadze powyższe, kluczowe z perspektywy podatników jest dochowanie należytej staranności podczas przeprowadzania analizy porównawczej tak, aby uchronić się przed sformułowaniem zarzutów karnych przez organy podatkowe.

Podziel Się z Innymi!