W praktyce gospodarczej podmioty powiązane często dokonują operacji gospodarczych, które mogą wzbudzać wątpliwości w kontekście wystąpienia obowiązku dokumentacyjnego. Ze względu na ich specyfikę, niejednokrotnie trudno o jednoznaczną klasyfikację oraz stwierdzenie istnienia bądź nieistnienia obowiązku dokumentacyjnego. Do operacji tego typu należy m.in. wypłata dywidendy.

Dywidenda to zysk wypłacany zazwyczaj w formie pieniężnej na rzecz udziałowca lub akcjonariusza. Wziąwszy pod uwagę szeroki zakres przedmiotowy definicji transakcji, pojawić się może uzasadniona wątpliwość, czy dla przepływu środków, jakim jest dywidenda, należy sporządzić dokumentację cen transferowych.

Kwestia ta została poruszona m.in. w Raporcie z konsultacji publicznych ws. projektu nowelizacji ustawy CIT z 2018 r. Ministerstwo Finansów zaakceptowało propozycję wprowadzenia zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego darowizn, dotacji, dywidend za niezasadną stwierdzając, że „czynności te nie podlegają co do zasady obowiązkowi dokumentacyjnemu na podstawie innych przepisów”. Na stanowisko Ministra Finansów powołał się Dyrektor KIS w Interpretacji indywidualnej z dnia 18 grudnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.308.2019.2.KK), w której stwierdził, iż obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają tylko i wyłącznie transakcje kontrolowane o charakterze gospodarczym.

W podobnym duchu utrzymana jest wydana w ostatnim czasie odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską nr 9368 w sprawie statusu wypłaty dywidendy na gruncie cen transferowych (DCT2.054.1.2020). W interpelacji tej podniesiono kwestię niejednoznaczności definicji transakcji kontrolowanej. Zadano w niej również pytania, czy wypłata dywidendy podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych, a jeśli tak, to jaki próg dokumentacyjny dla takiej transakcji należy stosować.

W odpowiedzi na interpelację Minister Finansów stwierdził, że wypłata dywidendy nie spełnia definicji transakcji kontrolowanej i nie podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Minister Finansów zwrócił uwagę na gospodarczy charakter działań stron w transakcji kontrolowanej. Dywidenda jest związana z funkcjonowaniem spółek kapitałowych, ponieważ stanowi formę uczestnictwa udziałowców lub akcjonariuszy w osiągniętym zysku. Stanowi ona jednak wyłącznie konsekwencję prowadzonej działalności gospodarczej, a nie działalność gospodarczą jako taką. Tym samym, dywidenda nie mieści się w definicji transakcji kontrolowanej, a w konsekwencji nie będzie podlegać obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Stanowisko MF jest zasadne oraz niewątpliwie korzystne dla podatników. Trudno bowiem przypisać dywidendzie cechę działania o charakterze gospodarczym, tj. dokonywanego w celach zarobkowych. Stanowi ona sposób rozdysponowania zysku wypracowanego przez spółkę kapitałową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. produkcyjnej lub usługowej. To czynności dokonywane z podmiotami powiązanymi w ramach tych działalności mogłyby być rozpatrywane pod kątem istnienia obowiązku dokumentacyjnego, a nie dywidenda jako taka. Warto pamiętać o tym, że stanowisko Ministra Finansów przedstawione w odpowiedzi na interpelację stanowi potwierdzenie dominującego dotychczas poglądu, że dywidenda nie powinna podlegać obowiązkowi dokumentacyjnemu.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!