Przepisy dotyczące cen transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. umożliwiają podatnikom skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla tzw. transakcji krajowych, tj. transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedną z przesłanek wskazaną w art. 11n pkt 1 Ustawy o CIT warunkującą możliwość zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych jest nieodnotowanie przez obie strony transakcji straty podatkowej w roku podatkowym, którego miałaby dotyczyć dokumentacja cen transferowych.

Co do zasady, ustalenie czy strony transakcji poniosły czy nie poniosły straty podatkowej nie powinno przysparzać podatnikom problemów. Tym bardziej, że DKIS wypowiedział się w kwestii interpretacji definicji straty podatkowej na potrzeby weryfikacji możliwości zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji, gdzie wyraźnie zaznaczył, że jeżeli żaden z podmiotów powiązanych będących stroną transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tę transakcję, wówczas transakcja ta będzie mogła podlegać zwolnieniu z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 Ustawy o CIT (por. m.in. interpretacja indywidualna DIKS z dnia 3 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.481.2019.1.IZ).

W ostatnim czasie pojawiła się kolejna interpelacja indywidualna DKIS poruszająca kwestie straty podatkowej w kontekście skorzystania ze zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 maja 2020 r. 0111-KDIB2-1.4010.68.2020.1.BKD). Tym razem, DKIS odniósł się do sytuacji, w której przed zakończeniem roku obrotowego, dochodzi do połączenia podmiotów przez przejęcie (metodą łączenia udziałów) bez zamknięciach ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej.

W stanie faktycznym omawianej interpretacji Wnioskodawca wskazał, że w 2019 r. realizował transakcje kontrolowane ze spółką przejmowaną. Zaznaczył również, że w wyniku połączenia nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej, w konsekwencji wszelkie koszty i przychody spółki przejmowanej od 1 stycznia 2019 r. do dnia połączenia zostaną rozpoznane w zeznaniu CIT-8 składanym przez spółkę przejmującą. Należy zauważyć, ze spółka przejmująca, jako następca prawny ma obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w imieniu i na rzecz spółki przejmowanej dla transakcji kontrolowanych realizowanych przez nią od 1 stycznia 2019 r. do dnia przejęcia.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczyły możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych ze spółką przejmowaną. Z uwagi na to, że Spółka przejmowana nie zamknęła swoich ksiąg rachunkowych, ustalenie wprost na koniec roku podatkowego braku straty podatkowej w danym źródle przychodów nie było możliwe. Należy zauważyć, że pozostałe warunki zwolnienia wskazane w art. 11n ust. 1 Ustawy o CIT zostały spełnione przez obie strony transakcji.

Jak podkreślił Wnioskodawca, w sytuacji, gdyby doszło do teoretycznego zamknięcia ksiąg rachunkowych w dniu połączenia, a tym samym wystąpienia konieczności złożenia dwóch odrębnych deklaracji CIT-8 (zarówno dla spółki przejmującej, jak i spółki przejmowanej), w obu deklaracjach wykazano by dochód z innych źródeł przychodów (tj. źródeł, do których zaliczany jest przychód z transakcji kontrolowanej).

DKIS potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym transakcje zawierane w 2019 r. ze spółką przejmowaną mogą podlegać zwolnieniu z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 Ustawy o CIT. DKIS podkreślił, że istotne znaczenie ma tutaj fakt, że gdyby doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień połączenia, spółka przejmowana nie poniosłaby straty podatkowej w źródle przychodów, do którego kwalifikuje się transakcje kontrolowane.

Powyższa interpretacja jest istotna z punktu widzenia polskich podatników, którzy realizowali transakcje kontrolowane w 2019 r., a jednocześnie na skutek połączenia zakończyli swój byt prawny w trakcie roku, bez zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Niemniej, należy zauważyć, że DKIS w omawianej interpretacji indywidualnej nie odniósł się do kwestii zebrania odpowiednich dowodów, potwierdzających brak straty podatkowej w danym źródle przychodów według stanu na dzień połączenia. Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, omawiany sposób połączenia podmiotów (tj. metodą łączenia udziałów) nie nakłada obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego dla spółki przejmowanej. W praktyce, bardzo często takie sprawozdania, nawet na potrzeby wewnętrzne nie są sporządzane.

Zatem podmioty łączące się, chcące skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n ust. 1 Ustawy o CIT, powinny we własnym zakresie, możliwie szeroko i szczegółowo udokumentować brak straty podatkowej spółki przejmowanej.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!