Ministerstwo Finansów opublikowało projekty aż pięciu nowych rozporządzeń w zakresie cen transferowych. Projekty dostosowują polskie przepisy do regulacji OECD oraz Unii Europejskiej, a także do znowelizowanych przepisów polskiej ustawy o CIT.

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu zapewnienia zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane 

  Pierwszy z wymienionych projektów rozporządzeń to projekt, który ma zastąpić obowiązujące od 2009 roku Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych.Celem zmiany jest dostosowanie regulacji wykonawczych w zakresie cen transferowych do zmieniającego się otoczenia prawnego, w szczególności uwzględnienie dorobku OECD w ramach projektu BEPS w zakresie postrzegania zasady ceny rynkowej i sposobu jej stosowania.

  W projekcie m.in. uproszczono definicje metod cen transferowych, wskazano sposoby stosowania „innych technik wyceny” oprócz powszechnych metod podatkowych i konieczności ich uzasadnienia, wprowadzono termin „transakcji jednorodnych” oraz czynniki pozwalające na ich grupowanie, doprecyzowano pojęcie restrukturyzacji, doprecyzowano i uporządkowano etapy badania rynkowości restrukturyzacji i wskazano metodę badania jej rynkowości w przypadku transferu WNiP lub istotnych korzyści (metoda przyszłych korzyści ekonomicznych tzw. DCF), wprowadzono zakaz stosowania tzw. „secret comparables” (tj. danych, które nie są znane drugiej stronie) i rozszerzono zasadę kompensaty o możliwość skompensowania dochodu ze stratą.

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych 

  Projektowane rozporządzenie docelowo ma zastąpić obecne rozporządzenie dotyczące sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków, które na mocy projektu zmiany Ustawy CIT z 15 lipca 2018, utraci moc.Wydanie nowego rozporządzenia jest związane z wejściem w życie Dyrektywy Rady UE 2017/1852 z dnia 10 października, w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE. Polska jest zobowiązana do zaimplementowania przepisów Dyrektywy do krajowego porządku prawnego w ramach ustawy. Jednak do czasu uchwalenia ustawy implementującej Dyrektywę, przepisy wykonawcze w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania zostały uregulowane w projektowanym rozporządzeniu.

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 

  Projekt nowego rozporządzenia, określającego kraje i terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową, został opublikowany w związku z projektem zmian w ustawie o CIT z 15 lipca 2018 roku. Zasadniczo w projekcie rozporządzenia zostały wymienione te same kraje i terytoria, które uznawane są za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. 

  Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, lista krajów, które zostały wskazane jako stosujące szkodliwą konkurencję podatkową obejmuje 26 państw.

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 

  W ramach projektu nowego rozporządzenia, Ministerstwo Finansów za cel postawiło sobie ujednolicenie przepisów dotyczących zakresu dokumentacji cen transferowych z wytycznymi OECD oraz ich uproszczenie. 

  W przypadku lokalnej dokumentacji nie wprowadzono rewolucji. Jedynie kilka kwestii zostało doprecyzowanych. Kluczową zmianą, zaproponowaną w projekcie rozporządzenia, jest zniesienie obowiązku sporządzania analizy porównawczej w oparciu o dane pochodzące z rynku polskiego. Zabrakło natomiast jednoznacznego wskazania obowiązkowych elementów analizy w formie opisu zgodności. Wyjątek stanowi przypadek zastosowania metody techniki wyceny – dla tego przykładu przedstawiono szczegółowe wymogi w zakresie sporządzenia opisu zgodności. Kolejną nowością jest wprowadzenie wymogu załączenia wykazu danych porównywalnych, uwzględniającego dane odrzucone oraz sam proces selekcji, w formacie elektronicznym, przy czym wskazany został format arkusza kalkulacyjnego.W zakresie grupowej dokumentacji cen transferowych ujednolicono zakres wymaganych informacji z wytycznymi OECD. Dzięki temu podatnicy uzyskają możliwość wykorzystania dokumentacji master file otrzymanej od innego podmiotu z grupy.

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych oraz sposobu jej wypełniania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych 

  W ramach przedstawionego projektu rozporządzenia, największą zmianą jest projekt wdrożenia nowej formy przekazywania informacji o cenach transferowych (TP-R). Ministerstwo Finansów planuje, że dane będą przekazywane w formie XML, co ma zredukować czas związany z wypełnianiem przez podatników i analizowaniem przez organy raportowanych danych, a przede wszystkim ma pozwolić na bardziej precyzyjne typowanie podmiotów do kontroli.Zakres przekazywanych informacji ma być bardzo szeroki i szczegółowy.

  W praktyce, wprowadzenie raportowania w przedstawionym kształcie może skutkować dla podatników znacząco większym nakładem pracy w porównaniu do aktualnie obowiązującego formularza CIT-TP.

Pełna treść opublikowanych projektów rozporządzeń znajduje się pod podanym linkiem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12313855/12522219/dokument356672.pdf

Podziel Się z Innymi!