14 listopada 2018 r. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą przepisy w zakresie cen transferowych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Nowelizacja Ustaw PIT i CIT została już także opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z uzasadnieniem doustawy,  celem  wprowadzonych zmian jest uproszczenie przepisów oraz dostosowanie ich do zmieniającego się otoczenia prawnego i gospodarczego oraz uwzględnienie dorobku OECD w zakresie cen transferowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Rodzaje powiązań – szersza definicja

Nowe przepisy rozszerzają katalog powiązań kapitałowych oraz osobowych. Powiązania kapitałowe będą mogły wynikać nie tylko z udziału kapitałowego, ale także np. z udziału w prawach głosu w organach drugiej spółki oraz z udziału w prawach związanych z uczestnictwem w zyskach czy w majątku (powiązania poprzez jednostki, certyfikaty).

Natomiast w zakresie powiązań osobowych, kluczowym czynnikiem warunkującym powstanie powiązań będzie wywieranie znaczącego wpływu na decyzje gospodarcze podejmowane przez spółkę, nawet pomimo braku formalnego umocowania w organach stanowiących lub kontrolnych.

Nowe progi dokumentacyjne

Zmienione zostały także progi, warunkujące powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Nowe progi to:

  • 10 mln zł w przypadku transakcji towarowych i finansowych oraz 
  • 2 mln zł w przypadku transakcji usługowych i innych transakcji.

Nowe elementy dokumentacji lokalnej, grupowej i analiz cen transferowych

Doprecyzowane i uzupełnione zostały również elementy, które powinny zostać uwzględnione w przygotowanej lokalnej ( Local File ) dokumentacji cen transferowych, analizach porównawczych i w dokumentacji grupowej.

Obowiązek przygotowania analiz benchmarkingowych (tzw. analiz cen transferowych)

Podatnicy zobowiązani do przygotowania dokumentacji Local File, będą zobowiązani także do przeprowadzenia analizy porównawczej dla każdej transakcji. Celem dokumentacji Local File będzie udowodnienie rynkowego charakteru transakcji z podmiotami powiązanymi. Podejście zastosowane w analizach, jak i wybrane dane finansowe z analiz będą wykorzystywane do uzupełnienia formularza TP-R (o którym mowa poniżej).

Grupowa dokumentacja cen transferowych

Grupowa dokumentacja cen transferowych będzie obowiązkowa wyłącznie  dla podmiotów, objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, a skonsolidowanie przychody grupy wynoszą ponad 200 mln zł (za rok poprzedni). Ponadto, przepisy wskazują na możliwość posiadania dokumentacji Master File w języku angielskim, jednak powinna być ona kompletna i zawierać wszystkie elementy wskazane w przepisach ustawy. Dopiero na żądanie organu podatnik będzie miał obowiązek przedłożenia grupowej dokumentacji cen transferowych w terminie 30 dni od wezwania.

Safe harbours

Organy będą mogły odstąpić od weryfikacji rynkowego charakteru oprocentowania dla pożyczek oraz weryfikacji rynkowego narzutu na kosztach dla usług o niskiej wartości dodanej.

Rezygnacja z weryfikacji rynkowego charakteru transakcji będzie możliwe dopiero po spełnieniu określonych w przepisach warunków.

Zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych

Zgodnie z nowym reżimem prawnym będą obowiązywać nowe zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych. I tak, z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych zwolnione zostaną m.in. transakcje kontrolowane zawierane między podmiotami krajowymi (pod pewnymi warunkami), transakcje między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, transakcje zawierane pomiędzy podmiotami, których powiązanie wynika wyłącznie z powiązań ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, transakcje, w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego.

Nowe elementy dokumentacji lokalnej, grupowej i analiz cen transferowych

Doprecyzowane i uzupełnione zostały również elementy, które powinny zostać uwzględnione w przygotowanej lokalnej dokumentacji cen transferowych, analizach porównawczych i w dokumentacji grupowej.

Recharakteryzacja oraz pominięcie transakcji

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. będą uprawniały organy podatkowe do recharakteryzacji lub pominięcia skutków podatkowych transakcji w sytuacji, gdy uznają, że w danych okolicznościach racjonalnie działające podmioty niepowiązane nie zawarłyby danej transakcji lub zawarłyby inną transakcję niż transakcja kontrolowana.

Restrukturyzacja działalności

Nowe przepisy podkreślają konieczność badania warunków dokonywanych restrukturyzacji działalności z perspektywy cen transferowych.

Korekty TP

Możliwość ich podatkowego traktowania pod warunkiem spełnienia łącznie określonych warunków.

Informacja o cenach transferowych (TP-R)

Od stycznia 2019 r. podatnicy zobowiązani będą do składania nowego formularza tzw. Informacji o cenach transferowych, która zastąpi dotychczas obowiązujący formularz CIT –TP/ PIT-TP. Pierwszy formularz podatnicy będą zobowiązani wypełnić już za 2019 r. (wybór reżimu prawnego nie dotyczy Informacji o cenach transferowych). Nowy formularz będzie przedstawiał, poza danymi dotyczącymi szczegółowych informacji o transakcjach kontrolowanych, również informacje na temat stosowanych metod i analiz cen transferowych.

Informacja o cenach transferowych będzie miała na celu zwiększenie efektywności organów podatkowych poprzez kontrolę najbardziej istotnych obszarów objętych istotnym ryzykiem TP.

Sankcje w cenach transferowych

Od 1 stycznia 2019 r. zaostrzą się przepisy dot. sankcji za niezłożenie Oświadczenia podatkowego oraz niezłożenie, nieterminowe złożenie lub złożenie nieprawdziwej informacji w Informacji o cenach transferowych. Sankcją będzie kara grzywny nawet do 720 stawek dziennych.

Sankcyjna stawka 50% zostanie zastąpiona trzema nowymi stawkami sankcyjnymi w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego na poziomie 10%, 20% i 30% po spełnieniu określonych w przepisach warunków.

Nowe przepisy dają podatnikom możliwość wyboru reżimu prawnego, zgodnie z którym zostanie przygotowana dokumentacja cen transferowych za rok 2018. Podatnicy będą mieć wybór już za 2018 rok czy dokumentację przygotować zgodnie z przepisami obowiązującymi obecnie, czy też zgodnie z nowymi przepisami. Wybór taki powinien być dokładnie przeanalizowany, ponieważ będzie miał wpływ m.in. na liczbę przygotowanych dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych.

Nowe przepisy obejmują wiele kluczowych zmian, z którymi warto dokładnie się zapoznać. Szczegółowe informacje w zakresie nadchodzących zmian będą mogli Państwo przeczytać na naszym blogu w kolejnych wpisach.

Podziel Się z Innymi!