W proponowanych na 2022 zmianach przepisów, MF planuje wprowadzenie pewnych doprecyzowań w kwestii m.in. obowiązków dokumentacyjnych i limitów transakcji kontrolowanych. Zmiany te nie są być może rewolucyjne z punktu widzenia obciążeń nakładanych na podatników, ale z pewnością usuną szereg wątpliwości interpretacyjnych.

Weryfikacja obowiązków dokumentacyjnych dla spółek osobowych
Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczy m.in. spółek osobowych. W praktyce spółka niebędąca osobą prawną nie identyfikuje de facto roku podatkowego, ponieważ nie jest podatnikiem. Zatem odpowiednim punktem odniesienia w tym przypadku wydaje się rok obrotowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Co na to MF?
Nowelizacja zmienia w przepisach okres referencyjny z roku obrotowego na rok podatkowy. Zatem w przypadku podmiotów powiązanych, które nie są podatnikiem PIT i CIT, a mianowicie spółek niebędących osobami prawnymi, zostanie wprowadzone, że jeśli przepisy odwołują się do roku podatkowego, to w ich przypadku oznacza to rok obrotowy.

Podejście do ustalenia wartości transakcji kontrolowanych
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych uzależniony jest od przekroczenia progów transakcyjnych wskazanych w Ustawie o CIT dla określonych transakcji o charakterze jednorodnym.
Propozycja MF doprecyzowuje sposób ustalenia wartości dla niektórych typów transakcji kontrolowanych.
Wartość transakcji ma odpowiadać:
• wartości kapitału – w przypadku pożyczki, kredytu lub depozytu,
• sumie ubezpieczenia – w przypadku umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji,
• łącznej wartości wkładów wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną – w przypadku umowy takiej spółki.
Jest to korzystna zmiana, biorąc pod uwagę liczne interpretacje podatkowe dla wskazanych transakcji oraz zmiany podejścia na przestrzeni ostatnich lat w identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych np. dla umów spółek osobowych.
Dodatkowo, postulowane jest powiązanie pojęcia wartości transakcji kontrolowanej z neutralnością podatku od towarów i usług. Podatek od towarów i usług co do zasady jest neutralny dla czynnych podatników VAT, zatem w wartości transakcji nie powinien być uwzględniany. Wyjątkowo w braku neutralności tego podatku wartość transakcji powinna go uwzględniać. Zatem co do zasady wartością transakcji będzie wartość netto.
Warto zwrócić uwagę, że rozwiązanie to może być niekorzystne dla niektórych grup podatników, np. instytucji finansowych, które co do zasady wartości transakcji identyfikują w wartościach brutto.

Korzyści dla podatników
Zgodnie z intencją ustawodawcy jednym z celów zmian jest m.in. ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów w zakresie identyfikacji obowiązków z zakresu cen transferowych dla podatników, co generalnie należy ocenić korzystnie. Jednakże, specyficzna grupa podatników, tj. instytucje finansowe powinna zwrócić szczególną uwagę na ustalanie wartości transakcji kontrolowanych pod kątem neutralności podatku od towarów i usług.

Śledź kolejne publikacje dotyczące zmian w cen transferowych proponowanych w ramach Polskiego Ładu!

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!