Jak już informowaliśmy (TUTAJ), Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Zgodnie z opinią zastępcy dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen, interpretacja ta ma za zadanie uprościć obowiązki dokumentacyjne po stronie podatników. Tymczasem sytuacja skomplikowała się, gdyż część podatników otrzymała już interpretacje indywidualne ze stanowiskiem odmiennym niż przedstawione w interpretacji ogólnej. Co to dla nich oznacza?

Jakie skutki wywoła interpretacja ogólna?

Skutkiem wydania interpretacji ogólnej będzie stopniowa eliminacja z obrotu prawnego interpretacji indywidualnych sprzecznych w treści z interpretacją ogólną. Z informacji uzyskanych przez MDDP, KIS rozpoczęła już proces wygaszania wspomnianych interpretacji. Należy spodziewać się, że postanowienia w tej sprawie zostaną wystosowane w najbliższym czasie do wszystkich podatników posiadających indywidualne interpretacje podatkowe, sprzeczne z  interpretacją ogólną.

Część podatników musi więc zmierzyć się z pytaniem: jaki jest zakres ochrony wynikającej z uzyskanej interpretacji indywidualnej? Zgodnie z Ordynacją podatkową zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed stwierdzeniem jej wygaśnięcia nie może szkodzić wnioskodawcy. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia, podatnik nie może po jego dacie skutecznie powoływać się na ochronę wynikającą z interpretacji. Należy przy tym podkreślić, że termin na przygotowanie dokumentacji zostanie wydłużony przez Ministerstwo Finansów do końca września br. Dlatego też, jeżeli do tej daty interpretacje indywidualne w zakresie agregowania transakcji zostaną wygaszone, podatnicy nie będą już objęci ochroną. Wskazany scenariusz jest więcej niż pewny, ponieważ proces wygaszania już się rozpoczął.

W takim przypadku część podatników może znaleźć się w sytuacji, w której ich dokumentacja nie obejmuje wszystkich transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu, a jednocześnie nie przysługuje im już ochrona.

Nie należy zapominać o również o podatnikach, którzy na potrzeby dokumentacji dokonali agregacji transakcji sprzecznej z interpretacją ogólną, nie posiadając interpretacji indywidualnej. Tacy podatnicy nie korzystają z ochrony i de facto w każdej chwili narażeni są na zakwestionowanie metody agregacji przez organy podatkowe.

Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się podatnicy?

W wyniku zastosowania metody agregacji innej niż wskazuje interpretacja ogólna, podatnik może nie objąć dokumentacją transakcji, które powinny zostać w niej przedstawione. Wskutek tego dokumentacja okaże się niekompletna, a podatnik utraci ochronę przed zastosowaniem przez organy 50% sankcyjnej stawki podatku.

Jakie działania warto podjąć?

Rekomendujemy weryfikację, czy identyfikacja transakcji podlegających obowiązkom dokumentacyjnym została przeprowadzona zgodnie z podejściem zaprezentowanym w interpretacji ogólnej. W związku z zapowiedzianym przez Ministerstwo Finansów wydłużeniem terminów na przygotowanie dokumentacji (CZYTAJ) podatnicy mają relatywnie więcej czasu na taką weryfikację.

W naszej ocenie jednak, najbardziej korzystne z punktu widzenia podatnika jest podjęcie odpowiednich działań już teraz. Jeżeli okaże się, że zastosowana została właściwa metoda agregacji, podatnik będzie mógł skupić się na wykonaniu obowiązków dokumentacyjnych. Natomiast, jeżeli podatnik zastosował metodę zanegowaną przez Ministerstwo Finansów będzie on mógł z odpowiednim wyprzedzeniem zastosować właściwe podejście.

Pragniemy również podkreślić, iż wykładnia zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów jest stosowana przez MDDP od początku funkcjonowania znowelizowanych przepisów o cenach transferowych.

Podziel Się z Innymi!