Dopiero co podatnicy odetchnęli po wypełnieniu i złożeniu po raz pierwszy formularza TP-R za 2019 rok, a już weszły w życie nowe Rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniające poprzednie rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2021 roku i będą miały zastosowanie już do TP-R za 2020 rok. W związku z tym, już teraz warto zapoznać się ze zmianami w informacji o cenach transferowych, wprowadzonymi w ramach nowelizacji rozporządzeń TP-R.

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych wiążę się z koniecznością zaraportowania w ramach formularza szerszego zakresu informacji. Dla podatników oznacza to, że na potrzeby formularza TP-R za 2020 rok, nie wystarczy zaktualizować danych zawartych w TP-R za 2019 rok, tylko niezbędne będzie przygotowanie i wypełnienie bardziej szczegółowych informacji.

Mając na uwadze powyższe, chcielibyśmy Państwu zaprezentować pierwszą część podsumowania najbardziej istotnych zmian, z którymi będą musieli zmierzyć się podatnicy w ramach TP-R za 2020 rok:

  • nowe kategorie transakcji kontrolowanych dotyczących restrukturyzacji

W ramach znowelizowanych rozporządzeń rozbudowany został katalog transakcji kontrolowanych dotyczących restrukturyzacji, który zamiast dotychczasowych czterech kategorii, teraz obejmuje aż trzynaście szczegółowych kodów transakcji. Są to przykładowo kategorie takie jak: połączenie, podział i przejęcie, transfer wartości niematerialnych i prawnych, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub reorganizacja obejmująca istotną zmianę relacji handlowych i finansowych. Ponadto lista transakcji restrukturyzacyjnych, zawarta w znowelizowanych rozporządzeniach, nie jest katalogiem zamkniętym, ponieważ zawiera również kategorię „Inna transakcja dotycząca restrukturyzacji”.

Dodatkowo podatnik będzie musiał wskazać wartość i rodzaj wynagrodzenia otrzymanego lub wypłaconego w związku z dokonaną restrukturyzacją w formie pieniężnej lub innej niż pieniężna. Formularz będzie zawierał odpowiednie kategorie dla sytuacji, w której podatnik nie wypłacił lub nie otrzymał wynagrodzenia z tytułu restrukturyzacji.

Wskazane informacje trzeba będzie zaraportować również dla transakcji zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, na podstawie art. 11n Ustawy o CIT.

W praktyce oznacza to dla podatnika konieczność zweryfikowania, czy w roku podatkowym były realizowane z podmiotami powiązanymi transakcje restrukturyzacyjne (odpowiadające kategoriom wskazanym w rozporządzeniach, przy czym lista kategorii nie jest katalogiem zamkniętym), a także konieczność zgromadzenia szczegółowych informacji o rodzaju wynagrodzenia w ramach transakcji. W przypadku transakcji restrukturyzacyjnych, objętych zwolnieniem wynikającym z art. 11n Ustawy o CIT, konieczne będzie zaraportowanie większego zakresu informacji niż w przypadku innych kategorii transakcji objętych zwolnieniem.

  • nowa kategoria transakcji kontrolowanych dotyczących umowy spółki osobowej, wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze

Poza nowymi kategoriami transakcji dotyczących restrukturyzacji, dodany został kod dla transakcji dotyczących umowy spółki osobowej niebędącej osobą prawną, wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze. W poszczególnych polach formularza, podatnik będzie musiał wskazać (i) rodzaj udziału wynikający z umowy, (ii) procentowy udział wspólnika w zysku/stracie, (iii) wartość wniesionych wkładów oraz (iv) wartość wkładów ogółem.

Podobnie jak w przypadku restrukturyzacji, wskazane informacje trzeba będzie zaraportować również dla transakcji zwolnionych na podstawie art. 11n Ustawy o CIT.

  • nowy wymóg wykazania kompensat z tytułu transakcji kontrolowanych

W ramach nowej wersji formularza rozszerzony został zakres dodatkowych informacji i wyjaśnień o dokonane w roku podatkowym kompensaty. Podatnik będzie musiał wskazać, (i) czy zgodnie z §9 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie cen transferowych, mniejsze korzyści uzyskane w związku z jedną transakcją kontrolowaną są kompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z inną transakcją kontrolowaną lub (ii) czy z §9 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie cen transferowych niższy dochód uzyskany w jednym roku obrotowym kompensowany jest wyższym dochodem z trzyletniego okresu.

W praktyce oznacza, że w przypadku transakcji, w której cena wykracza poza zakres wyznaczony w ramach analizy cen transferowych, podatnik ma możliwość wskazania kompensat korzyści uzyskanych z jednej transakcji, dokonanych inną transakcją.

Wskazane powyżej, w ramach pierwszej części podsumowania, zmiany formularza TP-R świadczą o tym, że sporządzenie informacji o cenach transferowych za 2020 rok nie będzie prostą aktualizacją formularza sporządzonego za 2019 rok. Warto już teraz zapoznać się z wprowadzonymi zmianami tak, aby wiedzieć jakie informacje na potrzeby formularza należy przygotować i nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu z Zespołem cen transferowych MDDP, który udzieli Państwu profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu odpowiednich danych i sporządzeniu formularza TP-R za 2020 rok.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!