W ostatnim wpisie zaprezentowaliśmy pierwszą część podsumowania najważniejszych zmian w formularzach TP-R. W niniejszym wpisie przedstawiamy kolejną część zmian, wprowadzonych nowelizacją rozporządzeń TP-R od 1 stycznia 2021 roku, z którymi podatnicy będą musieli się już zmierzyć sporządzając TP-R za 2020 rok. Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych, wiążę się z koniecznością przygotowania  i zaraportowania przez podatników w ramach formularza szerszego zakresu informacji.

W związku z tym, chcielibyśmy Państwu zaprezentować drugą część podsumowania najbardziej istotnych zmian w raportowaniu informacji o cenach transferowych, które obejmują:

  • zmianę kalkulacji wartości zadłużenia i odsetek

Kolejną istotną zmianą w ramach nowego formularza TP-R będzie w przypadku transakcji finansowych, zmiana kalkulacji wartości zadłużenia. Zamiast dotychczasowej średniej z początku i końca okresu, za który składana była informacja o cenach transferowych, podatnik będzie musiał wskazać rzeczywistą kwotę zadłużenia. Wyjątkiem pozostanie transakcja cash poolingu, w przypadku której nadal konieczne będzie wskazanie średniej z dziennych sald dodatnich lub ujemnych.

Ponadto zmieni się sposób prezentacji odsetek. Podatnik będzie musiał zaraportować kwoty odsetek należnych i naliczonych oraz otrzymanych i zapłaconych, w okresie za jaki składana jest informacja TP-R.

W praktyce dla podatnika oznacza to, że w ramach TP-R za 2020 rok zmienia się zarówno zakres informacji do zaraportowania jak i sposób prezentacji opisanych powyżej wartości. W związku z tym, warto zwrócić na to szczególną uwagę, aby prawidłowo skalkulować wartości.

  • nowy sposób ujęcia ceny w ramach metody PCN oraz prezentacji wyników analizy cen transferowych

W TP-R za 2020 rok, w przypadku wyboru metody PCN jako metody weryfikacji ceny transferowej, podatnik będzie musiał wskazać również sposób ujęcia ceny transakcji kontrolowanej jako (i) cenę wyrażoną kwotowo lub (ii) cenę wyrażoną procentowo. Wybór sposobu ujęcia ceny transakcji kontrolowanej będzie determinował określenie sposobu ujęcia ceny porównywalnej w ramach weryfikacji rynkowego charakteru transakcji.

Ponadto w przypadku wyboru metody PCN, metody ceny odprzedaży, metody koszt plus oraz metody marży transakcyjnej netto, w przypadku rodzaju przedziału zastosowanego w ramach analizy cen transferowych dodana została możliwość wyboru jednej wartości jako sposobu prezentacji wyniku analizy (dotychczas dla przedziału wskaźnika rentowności przy metodach ceny odprzedaży, metody koszt plus oraz metody marży transakcyjnej netto dostępne były do wyboru: (i) przedział międzykwartylowy, (ii) przedział pełny oraz (iii) inny przedział).

W praktyce oznacza to, że podatnik będzie miał możliwość lepszego odzwierciedlenia w ramach formularza faktycznych warunków transakcji i weryfikacji jej rynkowego charakteru.

  • nowe rodzaje weryfikacji za pomocą technik wyceny

W przypadku wyboru metody weryfikacji ceny transferowej za pomocą innej metody, podatnik w ramach formularza będzie miał do wyboru nowe rodzaje zastosowanych technik wyceny tj.: (i) metodę dochodową (DCF), (ii) metodę dochodową inną niż DCF, (iii) metodę porównawczą, (iv) metodę majątkową, (v) metodę statystyczną, (vi) kombinacje dwu lub więcej metod wskazanych powyżej oraz w pozostałych przypadkach (vii) analizę zgodności.

Jeśli zastosowana zostanie metoda dochodowa, obowiązkowe będzie dodatkowo wskazanie bardziej szczegółowych danych w postaci okresu prognozy oraz wartości współczynnika dyskontowego. Jeśli natomiast w celu weryfikacji cen transferowych przeprowadzono analizę zgodności, to konieczne będzie wskazanie źródła danych wykorzystanych w procesie analizy (których katalog również został rozszerzony).

W praktyce oznacza to, że podatnik będzie miał do wyboru więcej rodzajów technik wyceny w przypadku zastosowania weryfikacji ceny transferowej za pomocą innej metody. Jednocześnie należy pamiętać o dodatkowych wymaganiach w przypadku wyboru metody dochodowej lub analizy zgodności.

Pozostałe zmiany w ramach nowej wersji informacji o cenach transferowych obejmują m.in.:

  • obowiązek odpowiedniego stosowania przepisów rozporządzenia TP-R w zakresie transakcji realizowanych z podmiotami z rajów podatkowych;
  • obowiązek wskazania pełnej nazwy kontrahenta, jego numeru identyfikacji podatkowej lub innego numeru identyfikacyjnego oraz wartości transakcji przypadającej na danego kontrahenta w przypadku transakcji finansowych korzystających z mechanizmu safe harbour (dotyczących pożyczek, kredytów lub emisji obligacji);
  • nowe kody kategorii transakcji kontrolowanych – sprzedaż usług zarządzania spółką (1107), zakup usług zarządzania spółką (2107);
  • dodano informację, że jeżeli transakcja kontrolowana podlega opodatkowaniu u źródła, należy podać wartość przed potrąceniem podatku u źródła;
  • w przypadku transakcji kontrolowanych dotyczących udostępniania lub korzystania z wartości niematerialnych dodano wymóg wskazania rodzaju analizy cen transferowych;
  • usunięto wymóg podawania kodu PKD dla podmiotu składającego informację (przy zachowaniu takiego wymogu dla podmiotu, którego dotyczy informacja);
  • dodano nowy wskaźnik finansowy – marża brutto z odprzedaży (WF02).

Wskazane powyżej, w ramach drugiej części podsumowania, zmiany formularza TP-R dobitnie pokazują, że sporządzenie informacji o cenach transferowych za 2020 rok również będzie dla podatników wyzwaniem. Rozszerzony zakres informacji wymaganych do określenia i zaraportowania w ramach formularza, umożliwi organom podatkowym gromadzenie jeszcze bardziej dokładnych danych o podatnikach. W związku z tym, niezwykle ważne jest, aby formularz został przez podatnika wypełniony prawidłowo i z należytą starannością. W tym celu, zachęcamy Państwa do kontaktu z Zespołem cen transferowych MDDP, który udzieli Państwu profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu odpowiednich danych i sporządzeniu formularza TP-R za 2020 rok.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!