POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejszy dokument szczegółowo określa zasady dotyczące polityki prywatności i plików cookies, obowiązujące na stronie internetowej TROCHĘ O POWIĄZANIACH – Blog o cenach transferowych (dalej: „Polityka Prywatności i Cookies”).

DEFINICJE
1.1 MDDP – oznacza spółkę MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-542), ul. Mokotowska 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000755371, NIP: 5213287732, REGON: 015699764, kapitał zakładowy: 100.150,00 zł opłacony w całości.

1.2. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą MDDP prowadzi serwis internetowy działający w domenie cenytransferoweblog.mddp.pl.

1.3. Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu, w szczególności podmiot, na rzecz którego zgodnie z Polityką Prywatności i Cookies oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.4. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności w formie plików tekstowych, zapisywane na dysku komputera Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookies nie są gromadzone dane osobowe, lecz informacje takie jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą Cookies, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1.5. Dane Osobowe – oznacza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”)

POLITYKA COOKIES
2.1 Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w Cookies. Akceptacji lub braku zgody na powyższe można dokonać w ustawieniach przeglądarki internetowej.

2.2 Podmiotem zamieszczającym Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest MDDP.

2.3 Cookies wykorzystywane są wyłącznie przez MDDP. W Serwisie nie są zamieszczane Cookies pochodzące od podmiotów trzecich z zastrzeżeniem pkt 2.4.1.

2.4 Cookies w Serwisie są wykorzystywane:

2.4.1. W celach statystycznych (Google Analytics) – statystyki tworzone przy pomocy Cookies pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2.4.2. Celem usprawnienia nawigacji – Cookies służą optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

2.5 Serwis stosuje następujące rodzaje Cookies:

2.5.1. Cookies funkcjonalne – zapamiętują wybory dokonywane przez użytkownika (jak np. nazwa użytkownika, preferencje językowe lub region pochodzenia) i zapewniają możliwości dopasowane do użytkownika. Służą do zapamiętywania zmian dokonywanych przez użytkownika w zakresie wielkości i rodzaju czcionki, a także innych części stron internetowych, które użytkownik może dostosowywać do swoich potrzeb. Mogą również zapewniać takie usługi potrzebne użytkownikowi jak oglądanie filmów lub komentowanie na blogu. Informacje, które gromadzą, mogą zostać zachowane jako anonimowe. Pliki te nie mogą śledzić innych stron internetowych przeglądanych przez użytkownika.

2.5.2. Cookies poprawiające wydajność – gromadzą informacje o tym, jak Użytkownik korzysta ze stron internetowych, np. które strony odwiedza najczęściej lub czy otrzymuje komunikaty o błędzie. Nie zbierają one informacji identyfikujących użytkownika. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe. Ich zadaniem jest podniesienie wydajności działania stron internetowych.

2.5.3. Cookies ściśle niezbędne – są one konieczne do umożliwienia Użytkownikowi poruszania się po stronach internetowych i korzystania z ich funkcji, jak np. uzyskanie dostępu do chronionych stron. Usługi rejestracji i logowania się nie mogłyby być bez nich świadczone. Tego rodzaju pliki cookie nie zbierają żadnych informacji o Użytkowniku, które mogłyby zostać wykorzystane w celach marketingowych, ani nie zapamiętują miejsc odwiedzanych przez użytkownika w Internecie.

2.5.4. Cookies do targetowania reklam – są wykorzystywane do prezentowania reklam lub wiadomości dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Niekiedy, pliki cookie do targetowania reklam są połączone z innymi serwisami internetowymi, jak np. Facebook.

2.5.5. Cookies stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

2.5.6. Cookies sesyjne – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

2.7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki lub dla najbardziej popularnych przeglądarek pod poniższymi adresami:

2.7.1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

2.7.2. GoogleChrome:http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pl&answer=61416

2.7.3. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

2.7.4. Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913

2.7.5. Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

2.8. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

2.9. Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez spółki z grupy MDDP w celach wskazanych powyżej.

2.10. Serwis może zawierać odnośniki (tzw. linki) do innych serwisów internetowych. MDDP nie odpowiada za zasady polityki prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych. Prosimy o zapoznawanie się z polityką prywatności na tych stronach oraz o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu naszego Serwisu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
3.1 Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest MDDP. W każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych, w tym w celu realizacji praw osób, których dane dotyczą (prawa te opisujemy poniżej), można się z MDDP skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [kontakt@mddp.pl] lub listownie na adres siedziby wskazany w pkt 1.1 powyżej.

3.2 Dane Osobowe użytkowników Serwisu wprowadzane dobrowolnie przez Użytkowników do formularzy rejestracyjnych oraz zbierane przez MDDP podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu będą przetwarzane przez MDDP w następujących celach:

 • wysyłki newslettera z Serwisu, który może zawierać informacje handlowe (w przypadku otrzymania odpowiedniej zgody) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
 • nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy dotyczącej świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu oraz ich realizacji, w tym wysyłki zamówionych materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z umową;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów MDDP (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO), tj. promocji i reklamy działalności, usług i produktów MDDP oraz podmiotów z grupy MDDP (nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu), odpowiedzi na przesyłane do MDDP wiadomości i zapytania, monitorowania ruchu w Serwisie, zapewnienia jego prawidłowego i optymalnego funkcjonowania oraz dostosowywania Serwisu do potrzeb i zainteresowań Użytkowników, dochodzenia ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego MDDP (nie dłużej niż do czasu realizacji tych celów). W zakresie celów związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów związanych z ochroną interesu prawnego MDDP mamy prawo przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany, w tym posługując się profilowaniem na zasadach opisanych w niniejszej Polityce prywatności i Cookies.;

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, zgodę tę można cofnąć w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.3 Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów – nie będzie to możliwe w przypadku odmowy ich udostępnienia.

3.4 Użytkownicy mają następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, uzyskania ich kopii oraz informacji m.in. o celach ich przetwarzania, kategoriach, odbiorcach i okresie przechowywania tych danych;
 • prawo do żądania od MDDP usunięcia swoich Danych Osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) w określonych sytuacjach, w tym w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, nie jest już niezbędne do celów, dla których dane zostały zebrane lub w przypadku zgłoszenia sprzeciwu i braku innych podstaw prawnych przetwarzania danych;
 • prawo do żądania od MDDP ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych
  w określonych sytuacjach, m.in. w okresie weryfikacji przez administratora prawidłowości danych osobowych, która została zakwestionowana lub do czasu weryfikacji zgłoszonego sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia swoich Danych Osobowych, tj. do tego by otrzymać
  je w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i przesłać je innemu administratorowi;
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, jeśli odbywa się ono w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnianych interesów administratora – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika;
 • prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 • prawo do tego, by złożyć skargę do organu nadzorczego w przypadku uznania,
  że przetwarzanie przez MDDP Danych Osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

3.5 MDDP zbiera tylko te Dane Osobowe, które są niezbędne i odpowiednie do wypełnienia określonych powyżej celów. MDDP będzie je przechowywać nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów.

3.6 MDDP może udostępniać Dane Osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), którzy współpracują z MDDP w zakresie prowadzenia Serwisu i świadczenie usług oraz świadczą na rzecz MDDP usługi związane z bieżącą działalnością MDDP, w szczególności usługi prawne, podatkowe, księgowe, informatyczne, marketingowe, windykacyjne, ochrony i inne. Wszystkie te podmioty MDDP zobowiązuje do tego, by spełniały standardy ochrony danych , które są im udostępniane adekwatnie do celu i charakteru przetwarzania i na poziomie analogicznym do określonego w Polityce Prywatności i cookies.

3.7 MDDP wypełnia obowiązki określone w RODO oraz właściwych przepisach prawa polskiego w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219 z późn. zm.).

3.8 Polityka Prywatności i Cookies może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany jej dotyczące będą publikowane na niniejszej stronie.