Planowane przepisy w zakresie CIT / PIT zakładają uproszczenie rozliczeń podatkowych dotyczących korekt cen transferowych. Podatnicy, posiadający mechanizm rozliczeń korygujący w postaci korekt cen transferowych, od 2019 roku są zobowiązani do sprostania wielu wymogom wynikającym z przepisów ustawy CIT (art. 11e).
Korekty cen transferowych stanowią częstą praktykę stosowaną w rozliczeniach wewnętrznych przez grupy kapitałowe. Mają na celu doprowadzenie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi do warunków rynkowych (tj. zgodnych z zasadą arm’s length), np. poprzez wyrównanie dochodowości podmiotu czy skorygowanie zastosowanych w trakcie roku cen dotyczących towarów lub usług.

Polski Ład w ramach proponowanych zmian zakłada wprowadzenie pewnych ulg formalnych dla podatników rozliczających korekty cen transferowych, co jest pozytywną wiadomością dla podatników.

Już nie 5 a tylko 4 warunki do spełnienia…

Pierwsza z nich ma dotyczyć rezygnacji z jednego z 5 warunków, jakie należy spełnić w celu podatkowego potraktowania dokonanych korekt kosztowych.

Polski Ład planuje uchylenie jednego z warunków formalnych skutecznego dokonania korekty, tj. rezygnację z obowiązku informowania o dokonaniu korekty TP w zeznaniu rocznym.

Ponadto, jeden z warunków dotyczący oświadczenia podmiotu powiązanego zostanie złagodzony. Warunek ten będzie dopuszczał możliwość zastosowania korekty w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty TP.

Przypomnijmy, że w przypadku korekty cen transferowych mającej na celu zmniejszenie przychodów lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów do tej pory funkcjonuje pięć warunków, które należy spełnić, aby dokonać korekty prawidłowo, tj.:
I warunek – mówi o tym, iż w transakcji kontrolowanej powinny być ustalone warunki analogiczne do warunków, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane. Wymóg ten nakłada na podmioty powiązane obowiązek uwzględnienia w procesie kalkulacji cen informacji zgodnych z ich najlepszą wiedzą na moment zawierania transakcji.
II warunek – korekta cen transferowych uzależniona jest od wystąpienia w roku podatkowym istotnych okoliczności mających wpływ na warunki ustalone w transakcji kontrolowanej. Przykładem tego rodzaju okoliczności mogą być zmiany rynkowych cen surowców lub materiałów lub zmiany stóp procentowych.
III warunek – kolejnym warunkiem dokonania korekty cen transferowych zmniejszającej przychody lub zwiększającej koszty uzyskania przychodów jest posiadanie przez podatnika, w momencie dokonania korekty, oświadczenia podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik.
IV warunek – podmiot powiązany, z którym podatnik zawarł transakcję, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w Polsce albo w państwie lub na terytorium, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem.
V warunek – podatnik zobowiązany jest potwierdzić dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

Czy planowane zmiany przyczynią się do stosowania w sposób bardziej powszechny korekt cen transferowych?

Na odpowiedź na to pytanie musimy poczekać, ale zdecydowanie planowane zmiany w niewielkim zakresie ograniczą formalno-prawne czynności administracyjne, nałożone na podatników. Natomiast pewne jest, że najtrudniejsze warunki do spełnienia przy korektach (tj. warunek I i II) pozostają bez zmian i to z nimi podatnicy muszą cały czas się mierzyć, aby ograniczyć ryzyko kwestionowania rynkowości stosowanych rozliczeń z perspektywy cen transferowych, jak i być w stanie dokonać prawidłowego rozliczenia ich od strony podatkowej.

Zapraszamy do lektury naszych wszystkich publikacji dotyczących zmian w cen transferowych proponowanych w ramach Polskiego Ładu!

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!