Projekt Polskiego Ładu przewiduje wprowadzenie do Ordynacji podatkowej tzw. porozumienia inwestycyjnego (Porozumienie). Będzie ono miało formę umowy pomiędzy inwestorem a organami podatkowymi w sprawie skutków podatkowych planowanej lub rozpoczętej inwestycji.

Porozumienie jest niewątpliwie ciekawą propozycją, ponieważ będzie ono ekwiwalentem różnych aktów administracji podatkowej, w tym jednostronnego uprzedniego porozumienia cenowego (APA). Zatem inwestor nie będzie musiał występować po APA odrębnie w standardowej procedurze. Z drugiej jednak strony przepisy o Porozumieniu przewidują istotne ograniczenie w zawieraniu APA, które może negatywnie wpłynąć na realizację celu Porozumienia, czyli zachęcenia w dużej mierze zagranicznych inwestorów do inwestowania w Polsce (o szczegółach piszemy poniżej).

Jak zawrzeć Porozumienie?

Zanim przejdziemy do analizy istoty Porozumienia z perspektywy cen transferowych warto zapoznać się z garścią informacji dotyczących jego zawierania:
• Organem właściwym do wydania Porozumienia będzie Minister Finansów.
• Za inwestora będzie uznany każdy podmiot, który planuje lub rozpoczął inwestycję w Polsce.
• Zawarcie Porozumienie będzie możliwe, jeżeli wartość inwestycji wyniesie co najmniej 50 mln zł (z tym, że w latach 2022-2024 wartość ta będzie wynosiła 100 mln zł).
• Opłata wstępna od wniosku o zawarcie Porozumienia wynosić będzie 50 tys. zł.
• Zawarcie Porozumienia podlegać będzie opłacie głównej w wysokości w nim ustalonej, nie niższej od 100 tys. zł i nie wyższej od 500 tys. zł (przy określaniu wysokości opłaty głównej uwzględnia się wartość inwestycji, zakres i złożoność Porozumienia).
• Porozumienie będzie obowiązywać przez ustalony w nim okres, nie dłuższy niż 5 lat.
• Wniosek o zawarcie Porozumienia wraz z powiązanymi dokumentami będzie można przygotować w języku angielskim – w praktyce oznacza to przerzucenie kosztów tłumaczenia tych dokumentów na Ministerstwo Finansów (przepisy dopuszczające stosowanie języka angielskiego mają wejść w życie z początkiem 2024 r.).
• Porozumienie będzie można przygotować jednocześnie w języku polskim i języku angielskim (te przepisy również wejdą w życie z początkiem 2024 r.).
• Porozumienie będzie można zmienić (wniosek o zmianę również podlega opłacie wstępnej i głównej w wysokości ½ ww. stawek stosowanych w przypadku zawarcia Porozumienia).

Można otrzymać tylko jeden rodzaj APA
Treść i moc ochronna APA w Porozumieniu będzie analogiczna do APA zawartej w standardowej procedurze. Niestety jest jeden istotny minus. Porozumienie obejmie wyłącznie APA jednostronną. Ministerstwo tłumaczy to ograniczenie koniecznością zaangażowania zagranicznych wnioskodawców lub organów w celu zawarcia pozostałych rodzajów APA.

Faktycznie, zawarcie APA dwu- oraz wielostronnych jest bardziej skomplikowane oraz czasochłonne. Jednak w świetle celu Porozumienia taka argumentacja nie wydaje się wystarczająca. Polska spółka powołana do realizacji inwestycji może zawierać transakcje z zagranicznymi spółkami inwestora, której znaczący wolumen mógłby stanowić bodziec do jej zabezpieczenia w formie APA. Przepisy w obecnym brzmieniu niestety nie pozwolą na zawarcie APA w Porozumieniu dla takiej transakcji.

Nie jest też tak, że APA jednostronne wydawane są w błyskawicznym tempie. Zgodnie z ostatnimi statystykami Ministerstwa średni czas obsługi wniosków APA jest następujący: (1) jednostronna -17 miesięcy, (2) dwustronna – 30 miesięcy, (3) APA wielostronna – 35 miesięcy. Na pewno APA jednostronna jest wydawana najszybciej, ale wskazany czas oczekiwania na jej wydanie istotnie wydłuży proces decyzyjny w zakresie inwestowania w Polsce. Chyba że Ministerstwo wprowadzi zmiany w sposobie procedowania, które skróciłyby ten czas. W przypadku APA dwu- oraz wielostronnych polski fiskus jest uzależniony od działań zagranicznych organów, a więc jego wpływ na przebieg postępowania jest ograniczony. Jednak nawet usprawnienia w obsłudze APA wyłącznie po polskiej stronie przyczyniłyby się do skrócenia czasu oczekiwania na wydanie APA.

Jeszcze czekamy na ostateczną wersję przepisów
Projekt omawianych przepisów jest obecnie na etapie konsultacji społecznych, które Ministerstwo Finansów wydłużyło do 30 sierpnia br. Będziemy na bieżąco informować o ew. zmianach przepisów dot. Porozumienia.

Śledź kolejne publikacje dotyczące zmian w cen transferowych proponowanych w ramach Polskiego Ładu!
SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!