W kolejnym wpisie w ramach cyklu „Polski Ład w TP”, chcielibyśmy Państwu przedstawić obowiązki formalne wynikające z projektu ustawy.

Obowiązki formalne – jakie dokumenty będą składane do Naczelnika US

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, podatnik będzie obowiązany do złożenia formularza TPR do Naczelnika US właściwego dla podatnika (a nie tak jak dotychczas do Szefa KAS). Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz rynkowym charakterze cen zostanie ujęte w ramach formularza TPR. Dotychczas było ono składane jako odrębny dokument. Dodatkowo, podatnik będzie musiał oświadczyć, że dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Na potrzeby oświadczenia, w przypadku otrzymania nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw lub innych świadczeń w naturze stanowiących przychód, ceny transferowe uważa się za ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, jeżeli przychód ten został dla celów podatkowych wykazany zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Formularz TPR będzie podpisywany przez:

 • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
 • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 UoR, a w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez jedną albo więcej osób uprawnionych do reprezentacji, z zachowaniem zasad reprezentacji.

Projekt zakłada, że nie będzie dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem prokurenta działającego zgodnie z zasadami reprezentacji oraz pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.

Zmiany te należy ocenić pozytywnie. Będą one stanowić ułatwienie administracyjne dla podatników.

Dodatkowo, należy zaznaczyć, że pomimo zwolnienia z obowiązku przygotowania analizy cen transferowych mikro i małych przedsiębiorców, a także transakcji rajowych, konieczne będzie oświadczenie, że ceny w tych transakcjach są rynkowe. Oznacza to, że teoretyczne zwolnienie z obowiązku przygotowania analizy cen transferowych, w praktyce i tak może wiązać się z koniecznością przygotowania takiej analizy w celu umożliwienia podpisania oświadczenia o rynkowym charakterze cen. Zakładamy, że jest to niedopatrzenie i zapis ten zostanie zmodyfikowany w finalnej wersji Ustawy.

Terminy

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu termin na spełnienie poszczególnych obowiązków z zakresu cen transferowych będzie przypadał na koniec:

 • dziesiątego miesiąca po zakończeniu danego roku podatkowego – dla sporządzenia dokumentacji cen transferowych,
 • jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – dla złożenia formularza TP-R, w tym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych,
 • dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – dla posiadania dokumentacji grupowej.

Proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Ww. terminy umożliwią podatnikom racjonalne zaplanowanie procesu przygotowania dokumentacji cen transferowych, w tym zebrania odpowiednich danych / materiałów.

Zmianie uległy również terminy na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organów podatkowych. Termin został przedłużony z 7 dni na 14 dni.

MF pozostawił sobie możliwość zażądania od podatnika sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla wybranych transakcji (nieobjętych obowiązkiem dokumentacyjnym) w ciągu 30 dni. Organ podatkowy będzie przy tym zobowiązany wskazać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej lub niespełnienia warunków safe harbours.

Sankcje KKS

Do 720 stawek dziennych (w 2021 r. ok 27 mln zł)

 • Jeżeli podmiot:
  • nie sporządził lokalnej dokumentacji cen transferowych albo nie dołączył do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, lub
  • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych niezgodnie ze stanem rzeczywistym lub
  • nie złożył właściwemu organowi podatkowemu informacji o cenach transferowych (TPR) albo składając ją podał w niej dane niezgodne z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym.

Do 240 stawek dziennych (w 2021 r. ok 9 mln zł)

 • Sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych lub TPR po terminie.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Proponowane zmiany w zakresie obowiązków z zakresu cen transferowych z jednej strony należy ocenić pozytywnie. Wiążą się one z uproszczeniem, racjonalizacją procesu przygotowania dokumentacji oraz odciążeniem administracyjnym podatników. Zakładają one również realne dla podatników terminy na wywiązanie się z obowiązków dokumentacyjnych Z drugiej strony modyfikacja przepisów w zakresie stawek sankcyjnych jest niepokojąca. Zwłaszcza w kontekście 2021 r. oraz przepisów obligujących podatników do przygotowania dokumentacji dla transakcji z podmiotami, których rzeczywisty właściciel ma siedzibę w raju podatkowym.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!