O zmianach wynikających z Polskiego Ładu wspominaliśmy już w poprzednich wpisach (m.in. z 28 lipca oraz 16 sierpnia br.). W niniejszym chcielibyśmy dokładniej przyjrzeć się możliwości ograniczenia obowiązków dokumentacyjnych w związku z planowanymi zmianami.

Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego

Polski Ład zakłada szereg zwolnień z obowiązku dokumentacyjnego, w tym rozszerzenie możliwości wyłączenia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji:

  • pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także
  • pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego, będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce.

Ponadto planowane jest zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym oraz zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji dla transakcji safe harbour dot. pożyczek, kredytów i obligacji.

Planowane zmiany miałyby dotyczyć również transakcji tzw. czystego refakturowania, czyli sytuacji, w której podmioty powiązane przenoszą na siebie koszty w proporcji 1:1 ze względu na brak zaangażowania dodatkowych funkcji, ryzyk czy aktywów jakiejkolwiek ze stron. Podatnicy byliby zwolnieni z przygotowania dokumentacji dla takiej transakcji refaktury pod warunkiem, że spełnione zostałyby następujące warunki:

  • nie powstałaby wartość dodana i rozliczenie nastąpiłoby bez uwzględniania marży lub narzutu zysku,
  • rozliczenie nastąpiłoby bez zastosowania klucza alokacji,
  • rozliczenie nie byłoby związane z inną transakcją kontrolowaną,
  • rozliczenie nastąpiłoby niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego,
  • podmiot powiązany nie byłby podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Brak konieczności przygotowania analiz porównawczych

Ograniczenie obowiązków wynikające z Polskiego Ładu dotyczy także konieczności przygotowania analiz cen transferowych. Zgodnie z planowanymi zmianami przewidywana jest możliwość odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej dla transakcji:

  • kontrolowanych, zawieranych przez podatników będących mikro/małymi przedsiębiorcami rozumieniu Prawa przedsiębiorców,
  • innych niż kontrolowane, zawieranych przez podatników i spółki niebędące osobami prawnymi z podmiotem z raju podatkowego (w tym przypadku nadal będzie istniał obowiązek przygotowania dokumentacji oraz złożenia formularza TPR),
  • spełniających kryteria zwolnienia safe harbour dla transakcji kontrolowanych, stanowiących usługi o niskiej wartości (regulacja obecnie funkcjonująca).

Konsekwencje dla podatników

Powyższe zmiany pozwoliłyby na ograniczenie obowiązków podatników zwłaszcza w zakresie transakcji, które są mniej istotne dla nich z perspektywy biznesowej (np. refakturowanie). Z drugiej strony mogą one nie stanowić wystarczającego ułatwienia, jak w przypadku możliwości nieprzygotowania analizy cen transferowych dla transakcji tzw. rajowych. Biorąc pod uwagę brzmienie nowych przepisów (obowiązujących od początku 2021 roku), zgodnie z którymi podatnicy będą zobowiązani przygotować dokumentacje cen transferowych dla transakcji z kontrahentami mającymi powiązania z rajami podatkowymi (zarówno posiadającymi tam swoją siedzibę, jak i zawierającymi transakcje z podmiotami z rajów), brak konieczności przygotowania analiz cen transferowych dla tych transakcji wydaje się jedynie połowicznym ułatwieniem. Tym bardziej, że oświadczenie dotyczące przygotowania dokumentacji cen transferowych wciąż będzie wymagało potwierdzenia, że ceny ustalone w tych transakcjach ustalone zostały na poziomie rynkowym (a dowodem na to może być tylko przeprowadzona analiza).

Co to oznacza dla bieżących obowiązków?

Przedstawione zmiany są jeszcze w fazie konsultacji i planowania. Planowane ułatwienia będą miały zastosowanie najwcześniej do dokumentacji przygotowywanej za rok podatkowy rozpoczynający się w 2021 r. Dla polskich podatników oznacza to, że powyższe zwolnienia jeszcze nie obowiązują, tj. za rok 2020 podatnicy będą zobowiązani do przygotowania dokumentacji i analiz dla powyżej opisanych sytuacji, np. dla transakcji związanych z refakturowaniem. Jest to szczególnie istotne zważywszy na fakt, że w roku 2020 straciły ważność analizy cen transferowych przygotowane w roku 2017. Zatem dla roku 2020 obowiązki z zakresu cen transferowych nie skurczyły się – wręcz przeciwnie, dla niektórych podatników jest ich jeszcze więcej niż w roku poprzednim.

Śledź kolejne publikacje dotyczące zmian w cen transferowych proponowanych w ramach Polskiego Ładu!
SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!