Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych został 20 sierpnia br. w całości przyjęty w trakcie obrad Rady Ministrów.

Celem projektu jest doprecyzowanie funkcjonujących do tej pory przepisów w różnych aktach prawnych i zawarcie w jednej ustawie przepisów dotyczących rozwiązywania sporów związanych z podwójnym opodatkowaniem.

Poniżej znajdziecie Państwo podsumowanie kluczowych kwestii zaproponowanych w projekcie:

Procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania

Uregulowanie wszystkich obowiązujących procedur w jednej ustawie ma na celu zwiększenie przejrzystości przepisów i możliwość wyboru przez podatnika dostępnych środków eliminacji podwójnego opodatkowania.

Z dostępnych narzędzi odwoławczych możliwe będzie skorzystanie z:

 • procedury rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej –jest to nowa procedura rozstrzygania sporów w ramach UE, wprowadzana w oparciu o przepisy Dyrektywy Rady 2017/1852  W ich ramach zostały uregulowane kwestie dotyczące złożenia wniosku o rozstrzygniecie kwestii spornej, elementy wniosku, ramy czasowe na uzupełnienie i rozstrzygnięcie sporu, itp.

W przypadku braku zgodności co do przyjęcia wniosku o rozstrzygniecie sporu dot. podwójnego opodatkowania możliwe będzie powołanie komisji doradczej oraz komisji do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów;

 • procedury dotyczącej wzajemnego porozumiewania się prowadzonej na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – przepisy te będą możliwe do zastosowania w przypadku państw spoza UE, dla których nie będzie miała zastosowania Konwencja Arbitrażowa, ani przepisy dotyczące procedury rozstrzygania sporów dot. podwójnego opodatkowania w UE. Regulacje te, mimo iż do tej pory obowiązywały, zostały uporządkowanie i obejmują zagadnienia nieobjęte umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym m.in.: złożenie i uzupełnienie wniosku, podstawy do odrzucenia wniosku, okoliczności powodujące zakończenie procedury, itp.;
 • procedury dotyczącej eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku podmiotów powiązanych – realizowane na podstawie Konwencji Arbitrażowej oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Postępowanie w sprawie uprzednich porozumień cenowych (tzw. APA)

Celem wprowadzenia zmian w procedurach APA jest ich dostosowanie i doprecyzowanie do obecnej praktyki oraz ich usprawnienie poprzez zwiększenie dostępności dla podatników.

Główne zmiany dotyczące porozumień APA obejmują: 

 • rezygnację z planowanych przepisów dotyczących uproszczonych porozumień cenowych, o których mowa we wpisie (link: http://www.cenytransferoweblog.mddp.pl/mala-apa-duze-zmiany-w-pigulce/),
 • określenie elementów wymaganych we wniosku o uprzednie porozumienie cenowe, dostosowanych do zakresu informacji wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych od 2019 roku,
 • możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie APA dla zagranicznego inwestora, który dopiero planuje inwestycję w Polsce poprzez nową polską spółkę zależną,
 • wprowadzenie wymogu podawania do wiadomości publicznej zbiorczych informacji dotyczących rozstrzygnięć o APA,
 • weryfikacja APA będzie prowadzona w trybie czynności sprawdzających. Natomiast kontrola podatkowa uprzednich porozumień cenowych będzie miała zastosowanie tylko w przypadku APA wydanych dla zagranicznych inwestorów oraz uprzednich porozumień cenowych, w przypadku których zachodzi uzasadnione podejrzenie niestosowania się do nich przez podmioty powiązane,
 • dostosowanie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu o realizacji APA do indywidualnej sytuacji podatnika oraz wydzielenie ich z rocznych zeznań w podatku PIT i CIT. Sprawozdania będą trafiały bezpośrednio do weryfikacji Szefa KAS,
 • ograniczenie wydawania APA wyłącznie do transakcji objętych postępowaniem lub kontrolą w okresie jednego z dwóch ostatnich lat podatkowych poprzedzających rok podatkowy, w którym złożono wniosek,
 • wprowadzenie możliwości objęcia uprzednim porozumieniem cenowym okresu już od początku roku podatkowego wnioskodawcy, w którym wniosek został złożony,
 • wprowadzenie zasady, zgodnie z którą okres obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego upływa z końcem roku podatkowego wnioskodawcy,
 • przesunięcie terminu ograniczającego możliwość złożenia wniosku o odnowienie uprzedniego porozumienia cenowego na 6 miesięcy po upływie okresu obowiązywania uprzedniego porozumienia cenowego,
 • wprowadzenie terminu, przed którym nie można złożyć wniosku o odnowienie (nie wcześniej niż 12 miesięcy przez upływem APA).

Wprowadzanie Programu Współdziałania (tzw. co-operative compliance)

Celem tego programu jest nawiązanie ścisłej i bieżącej współpracy między organami podatkowymi a podatnikami w celu zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego i terminowej wpłaty należności podatkowych. Uregulowania tego programu będą zawarte w Ordynacji podatkowej, natomiast projekt ten dotyczy możliwości w ramach Programu Współdziałania zawarcia m.in. porozumień APA na bazie omawianego projektu ustawy.

Korzyścią z uczestnictwa dla podatników, w tym programie będzie m.in. ponoszenie preferencyjnej opłaty na poziomie 50% w przypadku ubiegania się o porozumienia APA, czy możliwość uwzględnienia we wniosku APA mniejszej ilości informacji dostosowanych do poziomu wiedzy zgromadzonej o podatniku.

Jaki kształt przepisów ustawy finalnie zostanie ustalony pozostaje kwestią czasu, natomiast ustawa jest na pewno ważnym narzędziem do zwiększenia efektywności rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego podatkowania, czy dostosowania przepisów o APA do nowych przepisów dot. dokumentacji cen transferowych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z pewnymi wyjątkami.

Link do najnowszej wersji projektu ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1423-2019/$file/8-020-1423-2019.pdf

Podziel Się z Innymi!