Ministerstwo Finansów odniosło się do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do projektu o zmianie ustawy o CIT i PIT. W przypadku części uwag, choć zostały one uwzględnione przez Ministerstwo, na zaspokojenie ciekawości na temat kształtu przepisów we wskazanym zakresie, trzeba będzie jeszcze poczekać. Przykładem tego typu uwag są:

 1. Wskazanie kryteriów, na podstawie których organ będzie mógł dokonać odmowy rozpoznania lub recharakteryzacji transakcji – kryteria zostaną wskazane w rozporządzeniu wykonawczym,
 2. Określenie zawartości bazy kosztowej w przypadku metody koszt plus oraz marży transakcyjnej netto w kontekście zakwalifikowania usług jako safe harbours zostanie doprecyzowane w rozporządzeniu do ustawy,
 3. Doprecyzowanie, czy podatnicy powinni być zobowiązani do stosowania rodzaju stopy bazowej oraz marży obowiązującej na dzień zawarcia umowy pożyczki przez cały okres trwania pożyczki, czy też co najmniej raz w roku dostosowywać te dwa wskaźniki do poziomów publikowanych przez Ministerstwo Finansów,
 4. Doprecyzowanie, w jaki sposób określać wartość transakcji kontrolowanej,
 5. Doprecyzowanie, co należy rozumieć przez dzień poprzedzający dzień realizacji operacji gospodarczej na potrzeby przeliczenia wartości transakcji wyrażonej w walucie innej niż PLN,
 6. Wskazanie, w jaki sposób rozumieć metody wykorzystywane do weryfikacji cen transferowych w rozporządzeniu wykonawczym,
 7. Doprecyzowanie warunków dokonania korekty cen transferowych, w tym w zakresie terminu dokonania korekty, (o czym informowaliśmy Państwa w ramach komentarza do konsultacji międzyresortowych).

Poniżej przedstawiamy również podsumowanie najważniejszych kwestii wynikających z opublikowanego raportu, wraz z komentarzami Ministerstwa co do ich uwzględnienia bądź odrzucenia.

Obowiązki dokumentacyjne

 • Zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji pomiędzy dochodowymi podmiotami krajowymi, które nie korzystają ze zwolnień z opodatkowania.

Powiązania

 • Ministerstwo wskazało, że z katalogu instrumentów kreujących powiązania o charakterze kapitałowym nie zostaną wyłączone powiązania wynikające z posiadania jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych wskazując, że struktury FIZ / FIZAN są częstym narzędziem optymalizacji podatkowych,
 • Ministerstwo pozostawiło powiązania osobowe, kontrolne oraz rodzinne wskazując, że celem wprowadzanych zmian jest objęcie szerszego zakresu powiązań (nie tylko kapitałowych), jak również powiązań wynikających z zarządzania i kontrolą podmiotem o charakterze nieformalnym.

Dokumentacja lokalna

 • Doprecyzowanie, że do podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji wystarczy jedna z osób uprawnionych do reprezentacji,
 • Akceptacja analiz danych porównawczych sporządzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r., pod warunkiem ich aktualności przez okres 3 lat.

Master File

 • Wyłączenie dokumentacji grupowej z obowiązku składania jej wraz z informacją o grupie podmiotów (CBC) (żądanie jej dostarczenia jedynie w ramach czynności sprawdzających),
 • Ministerstwo wskazało, że podmiot zobowiązany do posiadania lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych odpowiada za zgodność treści dokumentacji z odpowiednimi regulacjami i jej kompletność (w tym również w zakresie dokumentów przekazanych przez grupę),
 • Ministerstwo wskazało, że dokumentacja grupowa powinna swoim zakresem obejmować wszystkie linie biznesowe w ramach grupy kapitałowej, a nie jedynie linię biznesową, do której przynależy podatnik.

Sposób kalkulacji cen

 • Przeformułowanie, że metody tradycyjne i zysku transakcyjnego stosowane będą wyłącznie do weryfikacji rynkowego charakteru cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, a nie do ich ustalania przez podatników, co pozostawia podatnikom swobodę w wyborze metody ustalania cen w ramach transakcji wewnątrzgrupowych w zależności od rodzaju transakcji, okoliczności,
 • Ministerstwo nie zdecydowało się na rozróżnienie „bezpiecznego” poziomu oprocentowania pożyczek w zależności od wiarygodności finansowej podmiotów wskazując, że celem wprowadzenia regulacji jest uproszczenie w zakresie dokumentowania transakcji finansowych o niewielkiej wartości i niskim profilu ryzyka. Wprowadzenie dodatkowych kryteriów stosowania uproszczenia (np. w zakresie oceny wiarygodności finansowej) nie pozwoliłby na realizację tego celu,
 • Ministerstwo utrzymało w mocy zasadę, że uproszczenia w zakresie analiz porównawczych dotyczą wyłącznie transakcji pożyczek z uwagi na fakt, że celem regulacji jest wprowadzenie uproszczenia dla niewielkich i nieskomplikowanych transakcji finansowych, a nie zostaną nią objęte wszystkie typy transakcji finansowych (jak np. gwarancje, cash pooling), co do których niezbędne mogą być dodatkowe analizy.

Usługi o niskiej wartości dodanej

 • Doprecyzowanie obowiązku zastosowania narzutu do refakturowania oraz ograniczenie limitu usług świadczonych na rzecz podmiotów niepowiązanych – transakcje obejmujące refakturę kosztów same z siebie nie stanowią usług o niskiej wartości dodanej. Wprowadzono limit usług o niskiej wartości dodanej świadczonych również na rzecz podmiotów niepowiązanych i niepowodujących utraty prawa do skorzystania z uproszczenia,
 • Ministerstwo pozostawiło rekomendowany poziom narzutu zysku na kosztach w przypadku usług o niskiej wartości dodanej na poziomie nie wyższym niż 5% w przypadku nabycia usług oraz nie mniej niż 5% w przypadku świadczenia usług wskazując, że proponowany 5% narzut dla usługodawcy i usługobiorcy zgodny jest z Wytycznymi OECD,
 • Ministerstwo utrzymało obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla usług o niskiej wartości dodanej, w których stosowany jest 5% narzut zysku na kosztach wskazując, że dokumentacja cen transferowych dla usług o niskiej wartości dodanej powinna w szczególności umożliwić stwierdzenie, czy usługi są w rzeczywistości usługami o niskiej wartości dodanej (w szczególności na podstawie analizy funkcjonalnej), co jest kluczowe dla oceny rynkowości takiej transakcji. Sama kalkulacja takiej możliwości nie daje.

Korekty cen transferowych

 • Ministerstwo doprecyzowało, że przedmiotem korekty cen transferowych może być całość działalności podatnika w relacji z podmiotami powiązanymi, a nie tylko dana transakcja kontrolowana,
 • Doprecyzowanie, w jaki sposób technicznie podatnicy mogą przeprowadzać korekty cen transferowych – do przepisów dodano przepisy regulujące traktowanie korekt cen transferowych na gruncie podatków dochodowych oraz momentu ich rozpoznania. Nie jest możliwe jednoznaczne uregulowanie tej kwestii na gruncie podatku od towarów i usług ze względu na indywidualny charakter korekt i potrzebę oceny konkretnego przypadku. Zmiany dotyczące korekt pokrywają się z zasady ze zmianami wewnątrzresortowymi, o których informowaliśmy Państwa w ramach wcześniejszych wpisów.

Inne

 • Pozostawienie 30% limitu wyłączenia kosztów finansowania dłużnego z kosztów uzyskania przychodów (co zostało wskazane już na etapie konsultacji międzyresortowych).

Oceniając projekt zmiany ustawy jak również poszczególne stanowiska Ministerstwa, proponowane zmiany w zakresie cen transferowych z pewnością ponownie zrewolucjonizują rzeczywistość podatników. W szczególności mając na względzie fakt, że Ministerstwo planuje wyłączyć z obowiązków dokumentacyjnych transakcje realizowane pomiędzy dochodowymi podmiotami krajowymi, niekorzystającymi ze zwolnień z opodatkowania.

O ile zmiany w przepisach dotyczących obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych procesowane są w szybkim tempie, podatnicy nadal czekają na uregulowania dotyczące wniosków o uproszczone APA. Uwagi w tym zakresie zostały również wskazane w ramach konsultacji publicznych. Jednakże Ministerstwo wskazało, że wszelkie kwestie dotyczące art. 15e zostaną uregulowane w odrębnym projekcie.

Ponowna zmiana przepisów w tak krótkim  czasie, pomimo zapowiadanych uproszczeń, z pewnością przyniesie wiele trudności w związku z koniecznością sprostania nowym wymaganiom. O finalnym kształcie przepisów będziemy informowali Państwa na bieżąco.

Podziel Się z Innymi!