Reguły dokonywania korekt cen transferowych – nowe otwarcie?

Korekty cen transferowych (z ang. transfer pricing adjustments) są powszechnie stosowanym mechanizmem w rozliczeniach pomiędzy spółkami w międzynarodowych grupach kapitałowych.

Po co są w ogóle stosowane?

Niejako standardem stało się wystawianie zazwyczaj pod koniec roku, czy po zakończeniu roku korekt cen transferowych w rozliczeniach z grupą mających na celu np. wyrównanie dochodowości podmiotu czy to in plus czy in minus, czy skorygowanie zastosowanych w trakcie roku cen dotyczących towarów, czy usług. Korekty te mogą wynikać z nie dających się przewidzieć okoliczności występujących w trakcie roku np. zmian rynkowych, wahań kursów walutowych, zmian stóp procentowych, czy bazowaniu na kosztach budżetowanych / historycznych itp. Korekty te mają na celu zapewnienie rynkowego poziomu rentowności podmiotów. Najczęściej ma to miejsce w sytuacji podatników, których profil funkcjonalny jest profilem o ograniczonym ryzyku (np. producent kontraktowy, czy dystrybutor o ograniczonych ryzykach).

Co na to OECD?

Tematyka korekt cen transferowych poruszana jest też w Wytycznych OECD. Według Wytycznych nadrzędnym celem korekt jest odpowiednie wynagrodzenie podmiotów proporcjonalnie do podejmowanych czynności i ponoszonego ryzyka oraz alokacja kosztów do podmiotów ponoszących ryzyko.

Dlatego tez idąc tym tropem sam mechanizm korekt nie powinien być dla nikogo zaskakujący, a jednak…

W czym zatem tkwi największy problem?

Od dłuższego czasu wątpliwości rodzą dwie kwestie:

  • możliwość, bądź nie skorygowania przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodu oraz
  • właściwy moment ich podatkowego ujmowania.

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy Ustawy o CIT podatnicy powinni dokonywać korekt przychodów i kosztów na bieżąco (w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty), bez konieczności cofania się z korektą do okresów, w których zadeklarowano przychód lub koszt podatkowy, którego te korekty dotyczą. Zasada ta ma zastosowanie o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką oraz nie dotyczy przychodu/kosztu związanego ze zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.

W interpretacjach indywidualnych , czy w orzecznictwie pojawiają się jednak również odmienne stanowiska np. dotyczące niemożliwości uznawania korekt dochodowości jako KUP jeżeli spółka nie posiada porozumienia APA w zakresie prawidłowości dokonywania korekt kosztów, czy dotyczące określenia momentu powstania przychodu podatkowego z tytułu korekty dochodowości na dzień otrzymania środków finansowych.

Projekt zmian do ustawy o PIT i CIT z lipca tego roku wprowadza wiele istotnych zmian do przepisów w zakresie cen transferowych, jak i nowości, w tym w zakresie korekt cen transferowych.

Link do naszego wpisu w tym temacie.

Proponowane zmiany

Projekt MF przedstawia szczegółowe warunki dopuszczalności stosowania korekt cen transferowych. Planowane przepisy przewidują, iż:

  1. korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów (⇒ sposób podatkowego traktowania),
  2. korekta cen transferowych ujmowana jest w roku, którego dotyczy (⇒ moment podatkowego ujęcia), o ile spełnione są określone warunki:

 

  • wymóg stosowania cen rynkowych przez podatnika już w trakcie roku podatkowego, zgodnie z posiadaną najlepszą wiedzą i doświadczeniem;
  • konieczność wystąpienia (lub istotna) zmiana okoliczności, mających wpływ na ceny transferowe i powodujących konieczność dokonania korekty cen transferowych – w celu uzyskania poziomu ceny transferowej, zgodnego z zasadą ceny rynkowej;
  • konieczność dokonania korekty do dnia, w którym upływa termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego;
  • konieczność potwierdzenia dokonania odpowiedniej korekty w tej samej wysokości przez podmiot powiązany i otrzymanie oświadczenia potwierdzającego;
  • możliwość dokonywania korekt jedynie z podmiotami powiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska posiada zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem (w celu umożliwienia efektywnego rozstrzygania ewentualnych sporów);
  • konieczność potwierdzenia faktu dokonania korekty w zeznaniu podatkowym za rok, którego dotyczy korekta.

Przedstawione w projekcie warunki są dość wymagające. Spełnienie wszystkich wskazanych warunków może stanowić dla podatników największe wyzwanie, aby móc rozliczać korekty cen transferowych według zaproponowanych zmian.

Co więcej, w uzasadnieniu do ustawy MF zastrzega iż nawet spełnienie wszystkich warunków nie wyłączy możliwości przeprowadzenia przez organy kontroli zasadności dokonania korekt.. Dodatkowo, MF wskazuje, iż podatnik zobowiązany jest do stosowania cen rynkowych również w trakcie roku, zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem. Dlatego też organy podatkowe zdaniem MF nadal będą miały prawo do zakwestionowania dokonanej korekty w sytuacji, jeśli zaistnieją przesłanki, że podatnik np. celowo stosował w trakcie roku ceny w znaczący sposób odbiegające od poziomu rynkowego i np. w przypadku istotnej zmiany warunków rynkowych – nie dostosowywał poziomu tych cen w trakcie roku.

W naszej ocenie, z jednej strony przedstawione propozycje traktowania korekt cen transferowych z perspektywy podatku dochodowego wydają się klarowne i mają na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych podatników. Ale biorąc pod uwagę konieczność spełnienia równocześnie szeregu warunków pozwalających na zastosowanie tej zasady już nie do końca może być możliwe do wypełnienia w całości przez podatników (np. biorąc pod uwagę termin korekt, konieczność posiadania analiz benchmarkingowych potwierdzających zasadność korekt, otrzymanie oświadczenia od podmiotu powiązanego, itp.). Tak więc, nie będzie to proste zadanie.

Jak będzie wyglądała w praktyce implementacja tych proponowanych przepisów? Okaże się to dopiero po ich wprowadzeniu. Czy ta propozycja zmian do przepisów utrzyma się w takiej formie? Na tą odpowiedź należy jeszcze poczekać, gdyż projekt jest obecnie dopiero na etapie konsultacji publicznych.

Podziel Się z Innymi!