W formularzu CIT-TP, którego wypełnienie od 2017 roku stanowi nowy obowiązek z zakresu cen transferowych, podatnik będzie zobowiązany wskazać czy w danym roku podatkowym dokonał przeniesienia istotnych funkcji, aktywów lub ryzyk do innego podmiotu powiązanego, lub był beneficjentem przenoszonych funkcji / aktywów bądź ryzyk. Takie przeniesienie może być traktowane jako restrukturyzacja w rozumieniu cen transferowych, z którą może wiązać się konieczność wypłaty rekompensaty. Czy jeżeli podatnik wskaże, że dokonał restrukturyzacji bez wynagrodzenia w CIT-TP, oznacza to dla niego automatycznie kontrolę i doszacowanie dochodu?

Zadaniem formularza CIT-TP jest ułatwienie organom typowania podmiotów do kontroli. Chociaż termin złożenia pierwszego sprawozdania CIT-TP przypada dopiero na 3 kwietnia 2018 r., rok podatkowy dobiega końca i już teraz warto zastanowić się jak zarządzić ryzykiem podatkowym związanym z najczęściej kontrolowanymi obszarami w zakresie cen transferowych. Restrukturyzacja działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi jest jednym z takich wrażliwych obszarów – została ona wskazana jako obszar ryzyka w załączniku do Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r., a kontrole w tym zakresie są coraz częstsze. Dlatego podatnicy, którzy w formularzu CIT-TP wskażą, że restrukturyzacja miała u nich miejsce, mogą spodziewać się potencjalnej kontroli z zakresu cen transferowych.

Kontrola taka nie oznacza jednak automatycznego doszacowania dochodu, jeżeli restrukturyzacji dokonano bez wynagrodzenia. Zgodnie z Wytycznymi OECD, sam fakt przeniesienia istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi nie stanowi wystarczającego warunku do uznania, że podmiot ten powinien otrzymać rekompensatę. W celu określenia, czy taka rekompensata powinna zostać wypłacona, należy każdorazowo dokonać szczegółowej analizy dokonanej restrukturyzacji z punktu widzenia cen transferowych, w szczególności w zakresie elementów wskazanych w rozdziale 5a Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Celem takiej analizy jest odpowiedź na pytanie, czy niezależne podmioty w analogicznej sytuacji zgodziłyby się na brak wypłaty rekompensaty.

Tak jak inne transakcje i zdarzenia realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi, restrukturyzację zawsze należy przeanalizować z obu perspektyw stron w niej uczestniczących tj.: podmiotu przenoszącego funkcje, aktywa lub ryzyka i podmiotu, oraz podmiotu który jest beneficjentem w jej ramach. Nawet jeżeli z perspektywy przenoszącego funkcje, aktywa lub ryzyka otrzymanie rekompensaty wydaje się uzasadnione, nie zawsze wypłata takiej rekompensaty musi być uzasadniona z perspektywy beneficjenta restrukturyzacji.

Przy analizie restrukturyzacji należy przygotować dokumentację cen transferowych, w której opisany zostanie cały proces reorganizacji i zebrane argumenty dotyczące zasadności, bądź braku wypłaty rekompensaty. Dokumentacja taka uchroni podatnika przed sankcyjną stawką podatkową 50%, jeżeli skutkiem kontroli w zakresie cen transferowych jednak będzie doszacowanie dochodu podatnika. Dodatkowo, pozwoli ona organom na zapoznanie się z restrukturyzacją, w tym jej uzasadnieniem biznesowym, opcjami realistycznie dostępnymi  oraz uzasadnieniem wprowadzenia wynagrodzenia lub jego braku z perspektywy danego podatnika.

Podziel Się z Innymi!