Ze względu na swój nietypowy charakter transakcja refaktury jest źródłem wątpliwości na gruncie cen transferowych na etapie identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych, ale również w trakcie samej ich realizacji, np. w procesie raportowania refaktury w formularzu TPR.

Co prawda, zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących TPR wydany przez Ministerstwo Finansów zawiera pewne wskazówki dotyczące uzupełniania formularza TPR w przypadku transakcji refaktury. Jednakże nietypowy charakter oraz specyfika tej transakcji sprawiają, że w praktyce pojawić się mogą wątpliwości, jak we właściwy sposób zaraportować ją w formularzu.

Z czego wynika nietypowy charakter refaktury na gruncie cen transferowych? W przypadku refaktury nie istnieje możliwość wykazania jej rynkowego charakteru za pomocą standardowej analizy porównawczej, z uwagi na brak danych o podmiotach zewnętrznych realizujących analogiczne transakcje. W związku  z tym, co do zasady, można uzasadnić jej rynkowy charakter za pomocą tzw. analizy zgodności. Natomiast kształt formularza, w zakresie danych dotyczących weryfikacji rynkowego charakteru cen w transakcji, dostosowany jest tylko do analizy porównawczej. Do momentu publikacji finalnej wersji wskazówek MF we wrześniu bieżącego roku nie było jasnej odpowiedzi np. na pytanie jak uzupełnić następujące pola formularza: Cena minimalnaCena maksymalna oraz Cena porównywalna minimalnaCena porównywalną maksymalna. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów nie pozostawiają obecnie w tej kwestii żadnych wątpliwości, wskazując, że w tych polach należy wskazać tę samą wartość, na jaką opiewa refaktura. Należy jednak pamiętać o tym, że w formularzu TPR należy uzupełnić jeszcze pole Rodzaj jednostki miary. Ministerstwo Finansów nie wyjaśnia, co należy wskazać jako jednostkę miary w przypadku transakcji refaktury.

Jednym z aspektów, zaadresowanych przez Ministerstwo Finansów, jest zagadnienie raportowania refaktury w sytuacji, gdy stanowi ona element transakcji złożonej (np. transakcji wynajmu powierzchni obejmującej refakturę kosztów mediów). W takim przypadku, w formularzu TPR należy wykazać transakcję kierując się głównym przedmiotem transakcji – czyli w ww. przykładzie byłby to wynajem powierzchni. Wówczas, gdy wartość transakcji zasadniczej przewyższa wartość dokonywanej refaktury, nie powstaną wątpliwości, którą transakcję należy wykazać w formularzu. Warto pamiętać przy tym, że obowiązek dokumentowania, a tym samym raportowania w TPR, powstanie, gdy łączna wartość obu składowych transakcji złożonej przekroczy 2 mln PLN. Nasuwa się pytanie, co w sytuacji, gdy wartość refaktury przewyższa wartość transakcji zasadniczej? Od jakiego momentu to refaktura staje się transakcją zasadniczą? Czy w ogóle może ona zostać uznana za transakcję zasadniczą?

Ponadto, właściwe raportowanie transakcji refaktury może być źródłem wątpliwości w przypadku podmiotów pełniących wyłącznie rolę centrów zakupowych w grupach kapitałowych (lub wykonywane w tym zakresie funkcje stanowią znaczną część prowadzonej przez nie działalności). Jakkolwiek, w ramach transakcji refaktury kosztów w proporcji 1:1, takim podmiotom nie należy się wynagrodzenie z uwagi na brak wytworzenia wartości dodanej , to jednak podmioty te muszą pokrywać swoje koszty funkcjonowania, tj. przede wszystkim koszty pracowników. W związku z tym, zdarza się, że podmioty powiązane dokonują rozliczenia kosztów usług nabytych od podmiotów zewnętrznych z narzutem zysku lub ustalają warunki innej transakcji w taki sposób, aby dodatkowo pokrywała ona koszty centrum zakupowego związane z realizowanymi funkcjami. Omówiony scenariusz nie został zaadresowany przez Ministerstwo, a kształt formularza sprawia, że uwzględnienie specyfiki takiego rozliczenia nie jest oczywiste.

Jak wynika z powyższego, transakcja refaktury nadal może budzić pewne wątpliwości w kontekście formularza TP-R. Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej autorskiej aplikacji, która ułatwia przygotowanie formularzy TP-R. Aplikacja zawiera cenne wskazówki i porady oparte na naszych doświadczeniach i praktyce oraz jest regularnie aktualizowana do najnowszego stanowiska Ministerstwa Finansów. Po więcej informacji na temat aplikacji zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!