TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – W jaki sposób zaraportować korektę cen transferowych na całej działalności podatnika oraz dokonaną przez podmiot centralny?

Korekty cen transferowych (z ang. transfer pricing adjustments) są często stosowanym mechanizmem stosowanym w rozliczeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W praktyce gospodarczej mogą wystąpić sytuacje, w których poziom ceny transferowej w trakcie roku ulega modyfikacjom, w efekcie powodując odchylenia pomiędzy zrealizowanym poziomem rentowności podmiotu powiązanego, a rynkowym poziomem rentowności, wynikającym z analizy porównawczej. Korekty cen transferowych są stosowane w rozliczeniach wewnątrzgrupowych i mają na celu, dostosowanie ceny transferowej do warunków rynkowych, np. poprzez skorygowanie cen towarów czy usług bądź przychodów / kosztów podatnika.

Powodem stosowania mechanizmu korekt może być:

– wystąpienie różnic pomiędzy kosztami budżetowanymi, które były podstawą kalkulacji wynagrodzenia, a kosztami rzeczywiście poniesionymi w ramach realizowanej transakcji,

– wystąpienie istotnych okoliczności, mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki transakcji.

Korekty mają na celu dostosowanie do warunków rynkowych wyników na transakcji realizowanych w ramach grupy. Przykładowo, ma to miejsce w sytuacji podatników o ograniczonym profilu ryzyka (np. producent kontraktowy czy dystrybutor o ograniczonych ryzykach).

W ramach raportowania poszczególnych transakcji w formularzu TPR, w polu Korekta cen transferowych należy wskazać, czy w celu osiągnięcia wyniku na transakcji kontrolowanej, zgodnego z zasadą ceny rynkowej podmiot, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych, dokonał korekty cen transferowych (np. poprzez korektę rentowności) w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem podatnik może dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, wyłącznie po spełnieniu określonych warunków.

W praktyce nie zawsze można przypisać korektę cen transferowych do konkretnej transakcji jednorodnej realizowanej przez podatnika. Informację o tym, jak właściwie zaraportować tego typu przypadki w ramach formularza TP-R znajdziemy w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, o publikacji których pisaliśmy tutaj.

W ramach wyjaśnień zaadresowano dwa problemy dotyczące ujęcia korekt cen transferowych, tj. gdy korekta zostaje dokonana przez pryncypała, z którym podatnik nie realizuje transakcji oraz, gdy korekta dotyczy całej działalności podatnika.

W pierwszym analizowanym przypadku, korekta cen transferowych dokonywana jest z tzw. pryncypałem, podczas gdy sprzedaż / zakup towarów dokonywana jest z innymi podmiotami powiązanymi i nie ma możliwości przypisania wartości korekty do poszczególnych przepływów.

Zgodnie ze stanowiskiem MF, dane o transakcjach kontrolowanych raportowane w ramach Informacji TPR na­leży wykazać zgodnie z informacjami zawartymi w sporządzonej przez podmiot lokalnej dokumentacji cen transferowych. W przypadku transakcji sprzedaży / zakupu produktów realizowanej między podmiotami powiązanymi, gdy korekta cen transferowych dokonywana jest z pryncypałem, wartość korekty należy wykazać w odpowiednim polu Informacji TPR dotyczącej tej transakcji, czyli sprzedaży / zakupu towarów realizowanej z podmiotem powiązanym.

Warto zwrócić uwagę na sytuację, gdy podmiot składający Informację TP-R jest tzw. pryncypałem i dokonuje korekty cen transferowych na rzecz spółki, z którą nie realizuje żadnej transakcji. Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w wyjaśnieniach MF.

Drugi problem jest związany z sytuacją, w której korekta cen transferowych dotyczy całej działalności podatnika i nie można przypisać jej do konkretnej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym.

W praktyce zdarza się, że korekty cen transferowych mogą nie być powiązane z konkretnymi transakcjami podatnika z podmiotem powiązanym – korekty mogą dotyczyć całości działalności podatnika. W związku z tym, korekta cen transferowych powinna być traktowana jako korekta całkowitych przychodów / kosztów spółki.

Według MF, w przypadku, gdy korekta cen transferowych dotyczy całej dzia­łalności podmiotu, stanowiącej faktycznie jednolitą transakcję kontrolowaną (np. sprzedaż produktów przez producenta kontraktowego), informację o dokonaniu korekty cen transferowych należy wykazać przy transakcji dotyczącej podstawo­wej działalności podmiotu. Do takiej rekomendacji z pewnością przyczynił się również brak technicznej możliwości przypisania w formularzu TP-R korekty cen transferowych do całej działalności podmiotu.

W opisanej powyżej sytuacji przyjęto założenie, że korektę cen transferowych można przypisać do transakcji stanowiącej podstawową działalność podmiotu powiązanego i która jest raportowana w Informacji TP-R. Może się to jednak okazać skomplikowane w sytuacji, gdy podatnik nie jest w stanie zidentyfikować takiej transakcji, ponieważ przykładowo świadczy więcej niż jeden rodzaj niejednorodnych usług w ramach swojej podstawowej działalności. Pojawia się wówczas pytanie, jakim kluczem dokonać wyboru transakcji, która dotyczy podstawowej działalności podmiotu.

Ponadto, problem pojawia się w sytuacji, gdy transakcja, której dotyczy korekta cen transferowych nie przekracza progu dokumentacyjnego, a jedynie transakcje przekraczające ustawowe progi transakcyjne są objęte raportowaniem TP-R. Na to pytanie również nie znajdziemy odpowiedzi w wyjaśnieniach MF.

Podobnie, jeżeli korekta cen transferowych dotyczy tzw. transakcji krajowej, która jest zwolniona z obowiązku dokumentacji cen transferowych, a w formularzu TP-R zakres raportowanych dla niej danych jest ograniczony. W tym przypadku, pole dotyczące korekty cen transferowych nie jest wypełniane.

Odpowiednie zaraportowanie dokonanych bądź otrzymanych korekt cen transferowych jest kluczowe z perspektywy celu formularza TPR, którym jest udowodnienie rynkowego charakteru transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej autorskiej aplikacji, która ułatwia przygotowanie formularzy TP-R. Aplikacja zawiera cenne wskazówki i porady oparte na naszych doświadczeniach i praktyce, regularnie aktualizowane do najnowszego stanowiska Ministerstwa Finansów. Po więcej informacji na temat aplikacji zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!