Podmioty, które w 2019 r. współpracowały z zagranicznymi podmiotami powiązanymi, mają obowiązek złożenia ORD-U do właściwego urzędu skarbowego do końca marca 2020 r., niezależnie od obowiązku złożenia TP-R.

Formularz ORD-U dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i związany jest z koniecznością sporządzania oraz przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego.

Dla przypomnienia, w 2017 r. wprowadzono art. 82 § 1a Ordynacji podatkowej, zwalniający z obowiązków sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w ściśle określonych przypadkach. Zgodnie z tym przepisem, z obowiązku złożenia ORD-U zostali zwolnieni podatnicy, którzy składali sprawozdanie CIT-TP/PIT-TP (tj. podatnicy, których przychody lub koszty w danym roku podatkowym przekroczyły 10 mln EUR).

Jednakże, wskazany przepis od 1 stycznia 2019 r. został uchylony. Jednocześnie, od 1 stycznia 2019 r. zostały również znowelizowane przepisy z zakresu cen transferowych, wprowadzając w miejsce formularza CIT-TP/PIT-TP, nowy formularz tzw. TP-R.

Na ten moment nie zostały podjęte żadne prace legislacyjne zakładające zwolnienie podatników, składających formularz TP-R, z obowiązku składania ORD-U.

Jest to bardzo istotna informacja, dla podatników, którzy w ubiegłym roku nie składali formularza ORD-U, z uwagi na złożenie formularza CIT-TP/PIT-TP. Za 2019 r. nie będą już bowiem mogli skorzystać z tego zwolnienia i muszą pamiętać o złożeniu formularza ORD-U w terminie.

Podziel Się z Innymi!