W związku z licznymi uwagami zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych, dotyczącymi zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego transakcji krajowych, Ministerstwo postanowiło uwzględnić ten postulat podatników – powiedziała w wywiadzie z minister finansów, prof. Teresa Czerwińska. Planowane jest wprowadzenie zwolnienia dla transakcji krajowych między podatnikami, którzy wykazują dochód podatkowy. Minister podkreśliła, że projekt ma ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązków z zakresu cen transferowych a wprowadzenie takiej zmiany powinno się przyczynić do osiągnięcia tego celu.

Proponowaną zmianę należy oczywiście ocenić pozytywnie. Od wielu lat podatnicy wskazywali, że przygotowywanie dokumentacji dla transakcji krajowych jest bezzasadne (i niespotykane w innych jurysdykcjach), motywując swoje stanowisko tym, że stawka podatkowa obowiązująca podmioty krajowe jest jednakowa i trudno jest mówić o przesunięciu dochodu (w przypadku podmiotów generujących zysk i niedziałających w SSE).

W ramach konsultacji społecznych dotyczących zmiany ustawy o CIT w zakresie cen transferowych opublikowano również ciekawe stanowisko Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), dotyczące zwolnienia z objęcia dokumentacją cen transferowych funduszy. IZFiA wskazuje, że fundusze podlegają surowym regulacjom i kontroli, prowadzącym do tego, aby transakcje realizowane przez fundusze były rynkowe. Poza tym, specyfika funduszy nie pozwala na zrównanie uprawnień uczestników funduszu z uprawnieniami akcjonariuszy czy udziałowców. IZFiA wnioskuje, aby odstąpić od rozszerzania katalogu instrumentów kreujących powiązania o charakterze kapitałowym o jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty lub wprowadzenie wyłączenia zwolnienia/wyłączenia stosowania regulacji TP do transakcji zawieranych przez fundusze.

Niedługo dowiemy się, czy zgłoszone przez IZFiA stanowisko zostanie uwzględnione w nowych przepisach. Kwestia powiązań pomiędzy podmiotami działającymi w ramach funduszów była przedmiotem wielu interpretacji i budzi wątpliwości podatników. Z pewnością powinna zostać bardziej jednoznacznie uregulowana.

Podziel Się z Innymi!