Projekt Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych wprowadza do Ordynacji podatkowej nową instytucję tzw. Umowę o współdziałaniu. Ma ona zapewnić współpracę podatników z Krajową Administracją Skarbową „w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia […], przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności”.

Umowa o współdziałaniu skierowana będzie do największych podatników, tj. takich, których wartość przychodu wykazanego w zeznaniu podatkowym w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 50 mln EUR. Przepisy Projektu w obecnym brzmieniu przewidują wejście w życie regulacji dot. umowy o współdziałaniu z dniem 1 lipca 2020 r.

Jakie znaczenie będzie miała umowa o współdziałaniu na gruncie cen transferowych?

Projektowane przepisy przewidują, że podmioty, objęte wskazaną procedurą, będą miały możliwość zawarcia APA na warunkach korzystniejszych niż w ramach standardowej procedury, tj. w zakresie poziomu opłaty od APA oraz obowiązku informacyjnego. W tym względzie proponowane rozwiązane zbliżone jest w swoim charakterze do uproszczonej APA, nad którą prace mają się toczyć w odrębnym procesie ustawodawczym. Pierwotne przepisy dot. uproszczonej APA przewidywały obniżoną stawkę opłaty za wniosek oraz zdecydowanie mniejszy zakres informacji objętych wnioskiem.

Zgodnie z Projektem, Szef KAS może zawrzeć z podatnikiem, będącym stroną umowy o współdziałanie, porozumienie podatkowe w sprawie m.in. ustalania cen transferowych, stanowiące swojego rodzaju uproszczoną wersję APA. Co istotne, nie przewidziano odrębnej procedury zawarcia takiego porozumienia. Przepisy Projektu zawierają odwołanie do przepisów o standardowej APA. Zastosowanie do porozumienia znajdzie większość przepisów Projektu, w tym przepisy dotyczące zakresu przedmiotowego APA, ograniczeń przedmiotowych, rodzajów APA, zasad postępowania w przypadku braku zgody organu zagranicznego, zakresu wniosku czy możliwości zmiany wniosku.

Jakie korzyści wynikają z zawarcia porozumienia ws. ustalania cen transferowych?

Do porozumień znajdą zastosowanie przepisy Projektu m.in. w zakresie opłat od APA. Jednakże, w przypadku porozumienia zawartego w ramach umowy o współdziałanie będą one pobierane w połowie ich wysokości oraz dopiero po zawarciu porozumienia.

Kolejną korzyścią dla podatnika będzie to, że na potrzeby porozumienia zawartego w ramach umowy o współdziałanie podatnik nie będzie musiał składać wszystkich informacji, które musiałby dołączyć do wniosku o standardową APA. Zakres informacji został ograniczony do informacji nieprzekazanych dotychczas przez podatnika na rzecz KAS w procesie realizacji założeń umowy o współdziałanie. Zatem zakres informacji do przekazania KAS na potrzeby porozumienia ws. ustalania cen transferowych będzie ustalany indywidualnie z podatnikiem oraz dostosowany do wiedzy KAS o podatniku.

Jakie aspekty zawarcia porozumienia w ramach umowy o współdziałanie podatnicy mogą postrzegać jako potencjalnie niekorzystne?

W celu zawarcia umowy o współdziałanie podatnik zobowiązany będzie do wykonywania określonych obowiązków m.in. w zakresie stworzenia wewnętrznej procedury nadzoru podatkowego. Ponadto, podatnik będzie musiał poddać się następującym procedurom: (i) audytu wstępnego oraz (ii) audytu monitorującego. Audyt wstępny ma umożliwić weryfikację rozliczeń podatnika pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z realizacją umowy. Natomiast audyt monitorujący wykonywany będzie w sposób ciągły i będzie miał ma na celu sprawowanie nadzoru nad realizacją umowy o współdziałanie.

Zawarcie APA w ramach umowy o współdziałanie stanowi alternatywę dla APA tylko i wyłącznie w zakresie określonych aspektów procesu składania wniosku APA (kwestie wysokości opłaty oraz zakresu dokumentów). W pozostałym zakresie znajdą zastosowanie przepisy dot. zawierania standardowej APA – regulacja dot. umowy o współdziałanie nie zawiera odrębnej uproszczonej procedury zawarcia APA. Warto pamiętać, że dostęp do umowy o współdziałanie został ograniczony do określonej grupy największych podatników. Ponadto, w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie przepisów o umowie o współdziałanie, Szef KAS może ograniczyć do 20 liczbę podmiotów, z którymi zostanie zawarta umowa. Z perspektywy podatników niekorzystna okazać się może konieczność poddania szczegółowemu procesowi weryfikacji przez KAS w ramach umowy. W ramach audytów KAS podatnicy zobowiązani będą do udostępnienia organom szerszego zakresu informacji niż w przypadku standardowej procedury APA. Mając na względzie powyższe, trudno uznać, że APA zawarta w ramach umowy o współdziałaniu ma stanowić zapowiadane przez Ministerstwo Finansów alternatywne rozwiązanie względem uproszczonej APA. O wstrzymaniu prac nad uproszczoną APA pisaliśmy na naszym blogu TUTAJ

Prace legislacyjne nad Projektem trwają – 16 października br. Projekt został przekazany pod obrady Senatu.

Podziel Się z Innymi!