20 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów odniosło się do stanowisk zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na uwzględnienie części uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych kwestii.

Instrumenty recharakteryzacji oraz nieuznawania transakcji

Ministerstwo Finansów odniosło się do uwag dotyczących wątpliwości w zakresie szerokich uprawnień organów podatkowych w zakresie recharakteryzacji oraz nieuznawania transakcji.

Ministerstwo Finansów widzi potrzebę takich instrumentów ponieważ istnieją – zdaniem Ministerstwa – sytuacje, w których brak jest możliwości zakwestionowania warunków transakcji na bazie regulacji opartych na kryteriach „pozorności” lub „korzyści podatkowej”. Jako przykład takiej sytuacji wskazano sytuację, w której podmiot powiązany ubezpiecza swoją spółkę zależną od określonego ryzyka, podczas gdy na rynku taka transakcja w ogóle nie wystąpiłaby ze względu na bardzo wysoki poziom ubezpieczanego ryzyka.

Poza tym, instrumenty takie są przewidziane w Wytycznych OECD, tak więc nasze regulacje nie będą odbiegać od standardów OECD.

Szczegółowe informacje na temat charakteru instrumentów, w które zostaną wyposażone organy podatkowe, zostaną uregulowane w rozporządzeniu wykonawczym.

Stosowanie korekt cen transferowych

Ministerstwo Finansów uwzględniło część uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych. Z przepisów zostanie usunięty termin na dokonanie korekty cen transferowych (który pierwotnie upływał z terminem złożenia rocznego zeznania podatkowego).

Tym samym rozwiązany również zostanie problem związany z sytuacją, w której podatnik po dniu złożenia zeznania podatkowego otrzyma oświadczenie o dokonaniu korekty cen transferowych przez podmiot powiązany. Pozostanie  obowiązek posiadania oświadczenia w momencie dokonania korekty, jednak w związku z brakiem terminu na dokonanie korekty cen transferowych, warunek ten nie powinien stanowić dla podatników problemu.

Koszty finansowania dłużnego

Ministerstwo Finansów zdecydowało się na uwzględnienie postulatu dotyczącego zachowania obecnie obowiązującego limitu na poziomie 30%, powyżej którego podatnicy są i będą obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania  dłużnego.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Nowe przepisy mają  doprecyzować, że osobą odpowiedzialną za podpisanie oświadczenia będzie „kierownik jednostki” w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Czekamy na odniesienie się do pozostałych uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych oraz na finalną wersję ustawy po uwzględnieniu uwag.

O postępach prac nad projektem będziemy Państwa na bieżąco informować.

Podziel Się z Innymi!