W dzisiejszym wpisie omówimy kwestie poruszone w rozdziale II Wytycznych COVID-19 dotyczącym alokacji strat i kosztów nadzwyczajnych.

Nieoczekiwany wybuch pandemii COVID-19, jak i nagły globalny lockdown spowodował, iż wiele międzynarodowych, jak i lokalnych przedsiębiorstw poniosły wysokie stałe koszty prowadzonej działalności operacyjnej, czy nawet straty za cały 2020 r. w branżach bezpośrednio dotkniętych skutkami epidemii. Te czynniki mają lub mogą mieć bezpośredni wpływ na kształt rozliczeń, który dokonywany jest w globalnej gospodarce pomiędzy podmiotami, w tym podmiotami powiązanymi.

Według OECD, analizując kwestie podziału strat i alokacji kosztów wynikających ze skutków pandemii COVID-19 pomiędzy podmiotami powiązanymi, należy wziąć pod uwagę następujące aspekty z zakresu cen transferowych:

  • podział ryzyka pomiędzy stronami realizowanych transakcji, który ma bezpośrednie przełożenie na podział zysków lub straty wynikających z transakcji,
  • rozważenia, w jaki sposób wyjątkowe, jednorazowe koszty operacyjne, powstałe w wyniku COVID-19, powinny zostać podzielone pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Alokacja strat

Kwestią, która wymaga kluczowej analizy w trakcie pandemii jest odpowiedź na pytanie czy podmioty scharakteryzowane w grupowym łańcuchu dostaw jako podmioty o ograniczonym ryzyku mogą w ogóle ponosić straty. W tej sytuacji szczególnie istotna jest analiza ryzyk ponoszonych przez takie podmioty i zasadność ich ponoszenia przed i po wybuchu pandemii.

Co istotne Wytyczne COVID-19 podkreślają również, iż rozliczenia przeprowadzane przez podmioty, które w trakcie pandemii zaczęły ponosić ryzyka, których nie ponosiły przed pandemią, należy przeanalizować z perspektywy możliwości uczestnictwa w restrukturyzacji działalności. Z perspektywy cen transferowych wymaga to również analizy potencjalnej wypłaty opłaty restrukturyzacyjnej, tzw. exit fee na rzecz podmiotów, które utraciły zyski w wyniku transferów.

Zmiany sytuacji rynkowej na skutek np. ryzyka utraty ważnego klienta/dostawcy, maksymalizacja długoterminowych zysków, konieczność wypłaty ewentualnego odszkodowania może wymagać również zmian w realizowanych transakcjach. Kluczowym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, co podkreślają Wytyczne COVID-19 jest odpowiednia renegocjacja ustaleń transakcyjnych i odzwierciedlenie tych zmian w zapisach umownych w przypadku zmian w przebiegu transakcji i rozliczeń. Wytyczne zalecają upewnienie się, czy taka zmiana zapisów umownych jest uzasadniona oraz czy podmioty niepowiązane zdecydowałyby się na jej wprowadzenie z perspektywy zasady ceny rynkowej.

Podział kosztów dotyczących COVID-19

Wytyczne COVID-19 rekomendują każdorazowo przeanalizowanie czy koszty ponoszone w wyniku COVID np. koszty ponoszone na środki ochrony osobistej, zmiany sposobu świadczenia pracy (praca zdalna) powinny zostać alokowane pomiędzy podmioty powiązane w trakcie świadczonych usług / sprzedawanych wyrobów / towarów.

Podział tych kosztów powinien zostać alokowany do podmiotu, który w transakcji ponosi ryzyka dotyczące tych kosztów. Każdorazowo należy przeanalizować, czy koszty nadzwyczajne wynikające z COVID nie powinny zostać uznane za koszty operacyjne wynikające ze zmiany sposobu prowadzenia działalności operacyjnej.

Ze względu na obecny okres zamykania rozliczeń za 2020 rok i sporządzania sprawozdań finansowych warto zwrócić uwagę na przebieg rozliczeń dokonywanych z podmiotami powiązanymi za analizowany rok i wpływ pandemii na wyniki finansowe podmiotów. W trakcie analizy może się okazać, iż istotnym elementem w celu zachowania rynkowości rozliczeń jest dokonanie odpowiednich korekt cen transferowych, które nie były konieczne w latach poprzednich.  Szczególnie w trakcie przygotowania dokumentacji cen transferowych za 2020 r., czy nowych analiz porównawczych, których termin aktualizacji przypada często w tym roku warto zaadresować we właściwy sposób wpływ COVID-19  na rozliczenia w zakresie cen transferowych. Służymy Państwo pomocom w przypadku jakichkolwiek pytań, czy potrzeby bardziej szczegółowego omówienia powyżej omówionych aspektów.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!