Rok 2019 jest pierwszym okresem, za który obowiązki dokumentacyjne muszą zostać zrealizowane w oparciu o nowe przepisy, tj. przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. W związku z pandemią COVID-19, wydłużono termin na wypełnienie obowiązków o 3 miesiące, tj. do 31 grudnia 2020 r.

Przypominamy zatem, co do końca roku powinni przygotować i zaraportować podatnicy, aby spełnić wymogi wynikające z przepisów.

Lokalna dokumentacja cen transferowych (Local file)

Local file powinien zawierać, poza opisem podmiotów uczestniczących w dokumentowanych transakcjach, opis transakcji, w tym analizę funkcjonalną, informacje finansowe i przede wszystkim analizę cen transferowych. Analiza cen transferowych stanowi od 2019 r. obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych.

Zwracamy uwagę na zmianę sposobu określania obowiązków dokumentacyjnych od roku 2019. Obowiązek sporządzenia dokumentacji wystąpi, jeżeli wartość jednorodnych transakcji, realizowanych przez podatnika z podmiotami powiązanymi, przekroczy ustawowe progi, tj.:

  • 10.000.000 zł – w przypadku transakcji towarowych oraz finansowych,
  • 2.000.000 zł – w przypadku transakcji usługowych oraz w przypadku innych (niż towarowe, finansowe oraz usługowe) transakcji.

Informacja o cenach transferowych (TP-R)

Za lata 2017 i 2018 podatnicy składali formularz CIT-TP, w którym raportowali informacje o transakcjach realizowanych z podmiotami powiązanymi. Formularz ten budził wiele wątpliwości, które powodowały, że jego wypełnienie nie było zadaniem prostym. Za 2019 r. sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej ze względu na zmianę formularza CIT-TP na formularz TP-R, czyli informację o cenach transferowych.

W nowym formularzu podatnicy będą zobowiązani zaraportować dużo bardziej szczegółowe informacje dotyczące samego podatnika oraz transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, w tym o analizach porównawczych i ich wynikach. Każda rozbieżność będzie musiała zostać wykazana w formularzu TP-R, a takie rozbieżności mogą wzbudzić zainteresowanie organów kontroli podatkowej. Ważne jest zatem posiadanie aktualnych analiz porównawczych dla wszystkich dokumentowanych transakcji.

Do złożenia TP-R zobowiązane są podmioty, które realizują transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej ustawowe limity. Formularz składa się do Szefa KAS.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i rynkowości cen

Podobnie jak za poprzednie dwa lata, za 2019 rok podatnicy mają obowiązek złożenia do urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Jednak za 2019 r. podatnicy muszą dodatkowo oświadczyć, że ceny stosowane przez nich w transakcjach z podmiotami powiązanymi są rynkowe. Jest to bardzo istotna zmiana w stosunku do poprzednich przepisów, zwłaszcza z perspektywy potencjalnej odpowiedzialności karno-skarbowej. Warto wspomnieć, że oświadczenie nie może został złożone przez pełnomocnika.

Raportowanie Country-by-Country

Przypominamy również o konieczności złożenia formularza CBCR (Country-by-Country Report), do przygotowania którego zobowiązane są grupy podmiotów:

  1. dla których sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  2. w których skład wchodzą co najmniej dwie jednostki mające siedzibę lub zarząd w różnych państwach lub terytoriach albo jednostka, która posiada siedzibę lub zarząd w jednym państwie lub terytorium, ale prowadzi działalność przez zagraniczny zakład położony w innym państwie lub terytorium,
  3. których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę progową 750 000 000 euro (3 250 000 000 zł).

Termin na złożenie formularza CBCR za rok 2019 upływa również 31 grudnia 2020 r.

Dodatkowo, należy pamiętać o obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych (Master file). Master file zawiera informacje na temat grupy podmiotów, w ramach której funkcjonuje podatnik. Obowiązek jego posiadania dotyczy podmiotu, jeżeli konsolidowanie przychody grupy, której podatnik jest częścią przekraczają 200 000 000 PLN lub równowartość tej kwoty w roku poprzedzającym rok dokumentowany. Na jego przygotowanie ustawodawca przewidział 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, jednak w związku z pandemią, termin ten został przedłużony o 3 miesiące. Ze względu na zakres informacji, które powinny zostać uwzględnione w Master file, nie warto jednak odkładać tego obowiązku na ostatni moment.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres obowiązków w zakresie cen transferowych, w tym przede wszystkim konieczność posiadania analiz porównawczych oraz wypełnienia nowego, bardzo szczegółowego formularza TP-R, z pewnością jest to już ostatni moment, aby rozpocząć prace nad dokumentacją cen transferowych.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!