Jedną ze zmian, wprowadzaną w ramach nowelizacji przepisów z zakresu cen transferowych, jest nowy mechanizm określenia progów transakcyjnych. Nowe regulacje determinują obowiązek przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (łącznie z analizą porównawczą) w sposób odmienny od dotychczasowego, tj. skupiając się na kryterium wartości transakcji. Zrezygnowano natomiast zupełnie z progów dokumentacyjnych, uzależnionych od wartości przychodów / kosztów podatnika, wprowadzając stałe progi transakcyjne.

Od 2019 r. obowiązywać będą następujące, stałe wartości progów dokumentacyjnych dla transakcji kontrolowanych:

  • 10 000 000,00 PLN dla transakcji towarowych i finansowych,
  • 2 000 000,00  PLN dla transakcji usługowych oraz innych transakcji,
  • 100 000,00 PLN dla transakcji z rajami podatkowymi (zapłata należności, umowy wspólnego przedsięwzięcia, umowy spółek).

Ustawodawca uzasadnia, że proponowane zmiany mają skutkować ograniczeniem obowiązków dokumentacyjnych oraz zmniejszeniem obciążeń administracyjnych po stronie podatnika. Czy na pewno wprowadzane przepisy będą skutkowały redukcją obowiązków dokumentacyjnych dla wszystkich podatników?

Znakomita większość podatników skorzysta z nowych regulacji, które spowodują ograniczenia lub brak obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji, których wartość nie jest istotna z perspektywy prowadzonej działalności.

Z drugiej strony, w grupie podmiotów obowiązanych do przygotowania dokumentacji podatkowej oraz analiz porównawczych znajdą się podatnicy, którzy do tej pory nie byli zobowiązani do ich sporządzenia. Odnosi się to podatników, którzy realizują transakcje z  podmiotami powiązanymi o  wartości przekraczającej 2 000 000 PLN, a jednocześnie nie generują przychodów lub kosztów na poziomie 2 000 000 EUR, tacy podatnicy są zwolnieni z obowiązków dokumentacyjnych do końca 2018 r. Ponadto, w aktualnym stanie prawnym podatnicy, których przychody lub koszty nie przekroczyły 10 000 000 EUR nie są obowiązani do sporządzenia analiz porównawczych. Natomiast po wprowadzeniu zmian, podatnicy, którzy przygotowują lokalną dokumentację cen transferowych, będą musieli obligatoryjnie w niej uwzględnić analizę cen transferowych.

Dodatkowo, należy podkreślić, że podatnicy, którzy realizują transakcje poniżej progów dokumentacyjnych nie są zwolnieni z  obowiązku stosowania cen rynkowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ustawodawca podkreśla to w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej CIT i  PIT. Dlatego pomimo braku obowiązków dokumentacyjnych, należy zweryfikować czy transakcja jest realizowana na warunkach rynkowych i zgromadzić ewentualne argumenty potwierdzające jej rynkowy charakter.

Ustawodawca utrzymał również możliwość żądania przez organy podatkowe od podatników sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji kontrolowanej, której wartość nie przekracza progów dokumentacyjnych. Podatnik ma 30 dni od dnia doręczenia żądania organu na przedłożenie takiej dokumentacji.

Z jednej strony wprowadzane zmiany dotyczące progów dokumentacyjnych, większość podatników ocenia pozytywnie, ze względu na ograniczenie obowiązków administracyjnych. Z drugiej strony, podatnicy muszą mieć się na baczności, ponieważ zwłaszcza w przypadku transakcji podlegających obowiązkom dokumentacyjnym będą oni musieli wykazać rynkowy charakter realizowanych transakcji.

Podziel Się z Innymi!