W dzisiejszym wpisie z cyklu „Polski Ład w TP” poruszymy kwestie zmian, jakie zostały zaproponowane w zakresie definicji podmiotów powiązanych.

Definicja podmiotów powiązanych – Spółka niemająca osobowości prawnej
Wśród projektowanych zmian znalazła się propozycja ujednolicenia definicji „spółki niemającej osobowości prawnej”. Ustawodawca zaproponował zastąpienie jej pojęciem „spółki niebędącej osobą prawną” ,ujednolicając w ten sposób przepisy zdefiniowane w ustawach o CIT i PIT. Zaproponowane zmiany mają również na celu doprecyzowanie definicji powiązania pomiędzy komplementariuszem (odpowiadającym bez ograniczenia) a spółką komandytowo-akcyjną lub komandytową. Na podstawie nowych przepisów, powiązanie będzie występowało bez względu na wielkość udziałów komplementariusza. Ponadto, proponowane zmiany doprecyzowują, iż o powiązaniach w ramach spółki osobowej i jej wspólników będzie można mówić jedynie jako o relacji wspólnik – spółka, więc spółka osobowa nie będzie tworzyła powiązań pomiędzy wspólnikami.
Dodatkowo, zmiany mają objąć również akcjonariuszy, ponieważ powiązania w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych mają następować w oparciu o wywieranie znaczącego wpływu, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych, gdzie oprócz powiązań kapitałowych istotne znaczenie ma, że jedna ze stron transakcji spełnia jedno lub kilka z kryteriów udziałów. Znaczący wpływ występuje gdy strona posiada co najmniej:
• 25% udziałów w kapitale (bezpośrednio lub pośrednio);
• 25% głosów w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających;
• 25% udziału w zyskach kontrahenta.
Dodatkowo, o istnieniu znaczącego wpływu można mówić również, gdy występuje on w sposób pośredni, gdzie przykładowo podmiot A posiada 30% udziałów w kapitale podmiotu B oraz 26% praw głosu w podmiocie C, co sprawia, że podmioty B i C są ze sobą powiązane w rozumieniu polskich przepisów dotyczących cenach transferowych.

Pozostałe zmiany
• Znaczący wpływ
W projekcie doprecyzowano również samą kwestię wywierania znaczącego wpływu, poprzez odniesienie się do udziału w stratach spółek. Istnienie znaczącego wpływu wspólnika na spółkę będzie również występować w przypadku, gdy jego udział w zyskach spółki nie przekroczy progu ustawowego (25%), jednak równocześnie, udział w stracie przekroczy próg 25%. W obecnym stanie prawnym udział w stratach spółki nie jest przesłanką określającą wywieranie na nią znaczącego wpływu.

• Porozumienie podatkowe oraz porozumienie inwestycyjne
Projektowane zmiany wprowadzają ustawowe definicje porozumienia podatkowego oraz porozumienia inwestycyjnego w rozumieniu Ordynacji Podatkowej. Powyższe porozumienia, obok istniejących dotychczas porozumień cenowych, mają stanowić narzędzie zapewniające podatnikom wyeliminowanie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe warunków transakcji, zawieranych z podmiotami powiązanymi.

• Rok podatkowy
Ostatnia omawiana zmiana dotyczy wprowadzenia pojęcia roku podatkowego zamiast pojęcia roku obrotowego.

W chwili publikacji niniejszego wpisu „Polski Ład” jest nadal na etapie konsultacji publicznych, w związku z czym nie można jednoznacznie stwierdzić, czy wszystkie zaproponowane przez Ustawodawcę zmiany wejdą w życie.

Śledź kolejne publikacje dotyczące zmian w cen transferowych proponowanych w ramach Polskiego Ładu!

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!