Kontrole podatkowe w zakresie cen transferowych są co raz bardziej skuteczne. W ich rezultacie dochodzi do doszacowania dochodów poprzez podwyższenie podstawy do opodatkowania. Jeżeli w wyniku kontroli podatkowej zostanie doszacowany dodatkowy dochód w transakcji z podmiotem powiązanym, prowadzącym działalność w innym kraju, polski podmiot musi zapłacić podatek od dochodu, który został już opodatkowany za granicą. Dochodzi wówczas do podwójnego opodatkowania. Czy podatnicy mają szansę na odzyskanie środków utraconych w rezultacie podwójnego opodatkowania?

Tak. Istnieją dwie drogi, które pozwalają podatnikom na ubieganie się o zwrot środków wynikających z podwójnego opodatkowania. Są to środki odwoławcze przewidziane w przepisach krajowych lub wszczęcie polubownej międzynarodowej procedury wzajemnego porozumiewania się, tj. procedury MAP (z ang. Mutual Agreement Procedure).

Procedura MAP w skrócie

W wielkim skrócie: podatnik ma możliwość wszczęcia procedury MAP poprzez złożenie wniosku MAP do Krajowej Administracji Skarbowej (wniosku, spełniającego wymogi formalne określone w przepisach). Wniosek taki musi zostać złożony w ciągu trzech lat od wystąpienia podwójnego opodatkowania. Negocjacje prowadzone są przez organy podatkowe wszystkich stron sporu.

Procedura MAP jest całkowicie bezpłatna dla podatnika. Równocześnie stanowi  – teoretycznie – najbardziej skuteczne narzędzie umożliwiające odzyskanie podwójnie zapłaconego podatku w różnych jurysdykcjach. Jednak pomimo wielu korzyści procedura nie jest zbyt popularna. Dlaczego?

Przede wszystkim MAP w obecnej formie jest procesem długotrwałym. Pomimo istnienia formalnych ograniczeń czasowych, zgodnie z którymi procedura powinna zostać zakończona w terminie 2 lat, w praktyce jest ona przedłużana, a w skrajnych przypadkach może trwać nawet kilkanaście lat. Nie jest to zbyt zachęcające dla podatników.

MAP w świetle dyrektywy UE

Wielkimi krokami zbliża się termin implementacji do polskich przepisów dyrektywy Rady Unii Europejskiej w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. Jednym z kluczowych założeń tej dyrektywy jest gwarancja terminu na rozstrzygnięcie sporu w okresie 2 lat, z możliwością jej przedłużenia maksymalnie o 1 rok. Strona wnioskująca o przedłużenie procedury będzie musiała przedstawić pisemne uzasadnienie. Perspektywa gwarantowanych 3 lat na zlikwidowanie podwójnego opodatkowania jest pozytywną i oczekiwaną zmianą w celu przyśpieszenia procesu wyeliminowania podwójnego opodatkowania.

Co na to polski ustawodawca?

Z nieoficjalnych informacji wiemy, że trwają intensywne prac nad ustawą, która ma uregulować nie tylko kwestie MAP ale także uprzednie porozumienia cenowe (APA).

Z niecierpliwością czekamy na polskie przepisy w tym zakresie, które powinny zostać wprowadzone najpóźniej do końca czerwca br. Miejmy nadzieję, że obejmą one również spory powstałe przed ich wprowadzeniem oraz wprowadzą korzystne, długo oczekiwane rozwiązania w zakresie  uproszczonych APA.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach prac ustawodawcy w tym zakresie.

Podziel Się z Innymi!