12 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania. Ustawodawca nie ingerował znacząco w treść samego rozporządzenia. Zmiany mają charakter jedynie techniczny i porządkowy, polegający na dostosowaniu przepisów do regulacji europejskich, jak i międzynarodowych.

Jak informuje Ministerstwo Finansów w komunikacie, zamieszczonym na stronie internetowej, zmiany wprowadzone w Rozporządzeniu CbC mają za zadanie zapewnić zgodność traktowania niepodzielonych zysków zakładów z postanowieniami przewidzianymi w dyrektywie Rady Unii Europejskiej. Jest to związane z dostosowaniem polskich regulacji do dyrektywy 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Istotą zmian jest zapewnienie, że niepodzielony zysk z lat ubiegłych w przypadku zagranicznego zakładu wykazywany był przez jednostkę, do której należy ten zakład.

Zmiana ma również na celu zapewnienie zgodności polskich przepisów z treścią ustaleń w zakresie wzoru sprawozdania CbC, podjętych przez OECD i zawartych w raporcie dot. Działania 13 BEPS. Choć publikacje OECD nie mają charakteru prawa obowiązującego w Polsce, w praktyce są stosowane jako zbiór dobrych praktyk. Natomiast polski ustawodawca dostosowuje przepisy do regulacji europejskich, jak i międzynarodowych.

Z punktu widzenia podatnika, wprowadzone zmiany nie mają znaczących konsekwencji praktycznych. Zmiany nie ingerują w sposób uzupełniania formularza CbC, jak również nie powodują dodatkowych implikacji w ramach sprawozdawczości. Natomiast należy je ocenić jako korzystne dla podatników, ponieważ raporty CbC, które spółki otrzymają z Grupy, nie będą wymagały dodatkowych modyfikacji wyłącznie na potrzeby lokalnych przepisów.

Równocześnie wprowadzone zmiany mają na celu wyeliminowanie nieprawidłowej oceny ryzyka przez zagraniczne organy podatkowe, do których przekazywany jest raport CbC, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko bezpodstawnego wszczynania kontroli podatkowych.

Podziel Się z Innymi!