W ramach jednego z wpisów wskazywaliśmy, na podstawie interpelacji poselskiej, że jeśli podatnik jest w trakcie zawierania uprzedniego porozumienia cenowego (APA), ale decyzja nie została jeszcze wydana, to ma on obowiązek zastosować ograniczenia w zaliczaniu do KUP, wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Dopiero po wydaniu decyzji w zakresie APA podatnik może skorzystać z możliwości złożenia korekty zeznania rocznego.

W dniu 21 maja 2019 r. została wydana interpretacja indywidualna Dyrektora KIS (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.50.2019.2.HK), w której stanowisko to zostało potwierdzone.

Dodatkowo, w ramach interpretacji zostało doprecyzowane, że kwota kosztów nieodliczona w danym roku podatkowym będzie podlegała, stosownie do art. 15e ust. 9, odliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych, o ile będzie mieściła się w wysokości obowiązującego w którymś z lat limitu.

W sytuacji wydania na rzecz podatnika decyzji APA, limit wynikający z art. 15e nie będzie obejmował usług, w zakresie których została wydana decyzja, ale wyłącznie w okresie, którego będzie dotyczyła dana decyzja, w roku wydania decyzji, a także w roku poprzedzającym ten rok. Koszty poniesione w latach wcześniejszych, pomimo że dotyczą tych samych świadczeń kalkulowanych w identyczny sposób, nie mogą zostać wyłączone z limitu.

Stanowisko przedstawione w interpretacji jest jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ co do zasady i zgodnie z przepisami, decyzja APA jest wydawana na konkretny okres, a w przepisach wprost wskazano, że limit nie ma zastosowania jedynie dla okresu obowiązywania decyzji, w roku wydania decyzji i roku poprzedzającym ten rok.

Niekorzystna dla podatników jest natomiast konstrukcja obecnie obowiązującego przepisu uzależniająca możliwość zaliczenia kosztów do KUP od daty wydania decyzji. MF zostało „zasypane” standardowymi wnioskami APA (w przypadku których postępowanie trwa co najmniej rok) w odniesieniu do art. 15e. Przy takiej konstrukcji przepisów podatnicy byliby więc narażeni na nierówne traktowanie, ponieważ w zależności od kolejności rozpatrywania wniosków, część podatników mogłaby otrzymać decyzję APA dopiero w 2020 r., a tym samym straciłaby możliwość zaliczenia do KUP kosztów z 2018 r.

W ramach projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, przepis ten został zmieniony na korzyść podatników, w celu zrównania ich sytuacji, niezależnie od czasu trwania postępowania w sprawie wydania APA lub uApa. Zgodnie z propozycją, limit wynikający z art. 15e nie będzie miał zastosowania do roku, w którym został złożony wniosek APA oraz do roku podatkowego poprzedzającego ten rok podatkowy.

Jak wiemy, projekt ustawy, wprowadzający uproszczone uprzednie porozumienie cenowe (uAPA), nadal jest jednak w trakcie konsultacji publicznych. Przypominamy, że projekt ustawy z dnia 21 marca 2019 r., miał obwiązywać od 1 lipca 2019 r. Natomiast na ten momentMF nadal nie odniósł się do uwag zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych.

Podziel Się z Innymi!