W ramach niniejszego wpisu chcielibyśmy przedstawić Państwu znaczenie posiadania polityki cen transferowych, która w praktyce może okazać się niezbędna w sprawnym wypełnianiu obowiązków w zakresie cen transferowych.

Polityka cen transferowych, stanowiąca zbiór procedur, wytycznych oraz zasad obowiązujących w grupie kapitałowej, może posłużyć wyjaśnieniom założeń  metodologii ustalania cen w grupie. Przepisy nie definiują, czym w szczególności powinna charakteryzować się polityka cen transferowych, jednak swoim zakresem może ona obejmować zarówno tematykę powiązań, jak również, i być może przede wszystkim, określenie rynkowych metod rozliczeń dla transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami w grupie kapitałowej. Kwestia ta jest nie tylko istotna z punktu widzenia dużych grup kapitałowych, lecz także z perspektywy mniejszych struktur organizacyjnych. Tym samym, mimo że przygotowanie formalnej polityki cen transferowych nie należy do obowiązków podatnika, tak jej sporządzenie może okazać się bardzo pomocne.

Poniżej prezentujemy obszary, w ramach których posiadanie formalnej polityki cen transferowych może być dla podatników bardzo przydatne.

Korekty cen transferowych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy definiujące m.in. szczegółowe warunki dopuszczalności stosowania korekt cen transferowych. Co warto podkreślić, jeden z kluczowych warunków, jakie powinny być spełnione, aby móc przeprowadzić korektę cen transferowych, zgodnie z art. 11e Ustawy o CIT, odnosi się do konieczności przeprowadzania danej transakcji w trakcie roku zgodnie z zasadą ceny rynkowej. W zapewnieniu powyższego może pomóc posiadanie polityki cen transferowych, regulującej zasady rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Dokonanie korekty wiąże się zatem ściśle z obowiązkiem wynikającym z art. 11q ust. 1 ust. 3 Ustawy o CIT, mówiącym o konieczności sporządzenia przez podatnika analizy cen transferowych. W praktyce bowiem, chcąc przeprowadzić korektę cen transferowych, podatnik musi w pierwszej kolejności wyznaczyć rynkowy poziom np. oprocentowania w transakcjach pożyczek, czy zysku należnego usługodawcom z tytułu świadczenia usług, do którego skoryguje wynik na transakcji kontrolowanej, aby doprowadzić cenę transferową do warunków rynkowych. Tym samym, polityka cen transferowych stanowi efektywne narzędzie umożliwiające udokumentowanie sporządzonych analiz cen transferowych.

Co więcej, w ramach polityki cen transferowych warto udokumentować model współdziałania podmiotów w  strukturze organizacyjnej, m. in. uwzględniając funkcjonowanie grupy. W tym obszarze wyszczególnić można podmioty występujące w grupie w roli tzw. centrum usług wspólnych, czy wskazać profile funkcjonalne spółek, np. dystrybutora lub producenta. W przypadku podmiotów, o określonym profilu funkcjonalnym, rozpoczynających działalność w grupie, może ułatwić to implementację przyjętych spójnych założeń.

Dodatkowo w ramach objaśnień podatkowych dotyczących korekty cen transferowych Ministerstwo Finansów wskazuje, że potwierdzeniem realizacji danej transakcji na warunkach rynkowych w perspektywie ex ante, może być polityka cen transferowych. Więcej informacji na temat opublikowanych objaśnień znajdą Państwo we wpisie „Finalne objaśnienia dotyczące korekt cen transferowych – czy wszystko już jest jasne?”.

Grupowa dokumentacja cen transferowych

Warto również zauważyć, że jednym z obowiązków podatników, należących do największych grup kapitałowych (o skonsolidowanych przychodach pow. 200 mln zł) jest przygotowywanie grupowej dokumentacji cen transferowych. Dokumentacja ta, zgodnie z przepisami, wymaga od podatnika przekazania wielu informacji dotyczących m.in. transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym informacji o stosowanej polityce cen transferowych. Dane, które powinny znaleźć się w grupowej dokumentacji dotyczą m.in. polityki cen transferowych (i) grupy w odniesieniu do alokacji kosztów usług wewnątrzgrupowych i zasad ustalania cen za te usługi, (ii) grupy kapitałowej w obszarze działalności badawczo-rozwojowej oraz wartości niematerialnych i prawnych czy (iii) w zakresie finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi. Posiadanie takiej polityki w grupie niewątpliwie spowoduje, iż sprostanie tego rodzaju obowiązkom sprawozdawczym będzie znacznie ułatwione.

Wprowadzanie kolejnych nowelizacji przepisów dotyczących  cen transferowych to wyraźne potwierdzenie, że posiadanie polityki cen transferowych, mimo że zgodnie z polskimi przepisami z zakresu cen transferowych nie jest obligatoryjne, stanowi fundament właściwego zarządzania cenami transferowymi, pozwalający na duże ułatwienia w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych czy stosowaniu narzędzi ochrony przed fiskusem, dostępnych dla podatników. Należy przy tym pamiętać, że konieczna również jest bieżąca aktualizacja polityki cen transferowych, m.in. w celu dostosowania analiz porównawczych czy uwzględnienia zmiany warunków ekonomicznych.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!