Znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych wprowadzają wiele zmian, w tym również zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych ( „Local File” ). Warto pamiętać, że w przypadku obowiązków dokumentacyjnych za rok 2018, podatnicy mają możliwość wyboru przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 roku lub od 1 stycznia 2019 roku. Natomiast za 2019 r., wszyscy podatnicy będą musieli się zmierzyć z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych oraz analiz porównawczych według nowego reżimu, tj. przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku.

Dużym atutem nowego reżimu jest szeroki katalog zwolnień z obowiązku dokumentacyjnego w określonych sytuacjach. Na podstawie art. 11n Ustawy o CIT zwolnieniu mogą podlegać m.in. transakcje zawierane pomiędzy polskim podmiotami przy spełnieniu określonych warunków. Więcej szczegółów w tym temacie znajdą Państwo TU.

Wybór reżimu wpływa nie tylko na liczbę dokumentowanych transakcji, ale również na elementy, jakie powinny się znaleźć w dokumentacji.

Jakie zmiany w Local File?

Znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych w porównaniu do przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. wprowadziły zmiany w zakresie elementów Local File. Część elementów została dodana, część usunięta, a niektóre z nich doprecyzowane.

Fundamentalną zmianą w Local File jest obowiązek przygotowania analiz porównawczych dla wszystkich transakcji przekraczających określone progi i podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu. W starym reżimie obowiązek ten dotyczył wyłącznie podatników, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły 10 mln euro.

Elementy dodane

Konsekwencją wprowadzenia obowiązku analiz porównawczych w lokalnej dokumentacji, przygotowanej zgodnie z nowym reżimem, jest odniesienie ceny transferowej do wyniku analizy porównawczej, wraz z uzasadnieniem odchyleń, jeżeli takie wystąpiły. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie i potwierdzenie rynkowego charakteru transakcji. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że w nowym oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, poza potwierdzeniem posiadania dokumentacji cen transferowych, będzie trzeba wskazać, że transakcje realizowane były na warunkach rynkowych – więcej szczegółów umieściliśmy TU.

Kolejnym nowym elementem w Local File jest konieczność wskazania w analizie funkcjonalnej istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego roku podatkowego. W przypadku wystąpienia zmian, organy podatkowe będą weryfikowały transakcję pod kątem restrukturyzacji w rozumieniu cen transferowych.

Dodatkowo, w przypadku transakcji z kilkoma podmiotami, należy przedstawiać wartość transakcji z podziałem na poszczególnych kontrahentów oraz wskazać ich przedmiot działalności.

Elementy usunięte

Zrezygnowano natomiast m.in. z algorytmu kalkulacji wynagrodzenia oraz określenia profilu funkcjonalnego podmiotów biorących udział w transakcji kontrolowanej.

Podatnicy nie mają również obowiązku wskazywania strony internetowych podmiotów, z którymi realizują transakcje.

Elementy doprecyzowane

Doprecyzowany został m.in. element dotyczący otoczenia konkurencyjnego. Znowelizowane przepisy wprost wskazują, jakie informacje powinny być zawarte w ramach tego elementu, tj. opis branży i otoczenia rynkowego, w ramach którego podmiot prowadzi działalność, ze wskazaniem wpływu warunków ekonomicznych i regulacyjnych oraz wskazanie kluczowych konkurentów.

Są to jedynie przykłady zmian. Należy mieć na uwadze, że mimo, że nie są to rewolucyjne zmiany, to jest ich na tyle dużo oraz zawierają pewne niuanse, że samo zaktualizowanie danych finansowych w dokumentacji przygotowanej za 2017 nie będzie wystarczające pod kątem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku. Zmiany w zakresie cen transferowych mają na celu ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami międzynarodowymi tak, aby odzwierciedlały one w możliwie najwyższym stopniu wymogi wynikające z wytycznych OECD, umożliwiając jednocześnie zabezpieczenie w odpowiedni sposób interesów Skarbu Państwa.

Legalne definicje

Przygotowując dokumentację należy również pamiętać o wprowadzonych definicjach takich jak cena transferowa, podmiot, podmiot powiązany, powiązania oraz transakcja kontrolowana. W dotychczas obowiązujących regulacjach część używanych pojęć nie była zdefiniowana, co powodowało rozbieżności w zakresie ich interpretacji, zarówno po stronie podatników, jak i organów podatkowych. Wprowadzenie legalnych definicji jest następstwem realizowania przejrzystego, prostego i przyjaznego systemu podatkowego przez Ustawodawcę Przygotowując dokumentację lokalną według przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. podmioty powinny pamiętać o stosowaniu definicji zgodnie ze znaczeniem wskazanym w Ustawie o CIT i o PIT.

Zmiany na lepsze czy gorsze?

Zmiany w zakresie elementów Local File nie wprowadzają rewolucji w zakresie przygotowania dokumentacji cen transferowych. Zmiany te mają raczej za zadanie doprecyzowanie elementów wymaganych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2017, tak aby były możliwie jak najbardziej zbliżone do Wytycznych OECD. Niemniej jednak, należy pamiętać, że nie wystarczy przygotować prostej aktualizacji dokumentacji przygotowanej na podstawie starego reżimu, tak żeby spełniła ona wszystkie obowiązki wg nowego reżimu. W szczególności, należy mieć na uwadze, że teraz wszystkie transakcje, które mają obowiązek dokumentacyjny, powinny zawierać analizę porównawczą (z wyjątkiem transakcji objętych safe harbour). Mamy jednak nadzieje, że to ostatnia zmiana na najbliższe lata, ponieważ każda modyfikacja przepisów wprowadza wiele wątpliwości oraz zwiększa nakład pracyzwiązany z dostowaniem do nowych wymogów.

Podziel Się z Innymi!