Nowy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych zmierza do zachowania zgodności zakresu dokumentacji cen transferowych z wymaganiami Wytycznych OECD. Katalog informacji, które powinna zawierać zarówno dokumentacja lokalna, jak i grupowa został dostosowany do katalogu wskazanego w Wytycznych OECD.

W zakresie elementów dokumentacji cen transferowych nowe przepisy nie wprowadzają dużych zmian. Jednakże, proponowane rozwiązania i doprecyzowanie przepisów z pewnością ułatwią podatnikom wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych. 

Realne zmiany dla podatników

Grupowa dokumentacja cen transferowych (Master file)

W odniesieniu do grupowej dokumentacji cen transferowych ujednolicono zakres wymaganych informacji z Wytycznymi OECD. W projektowanej wersji rozporządzenia wyeliminowano elementy, które wykraczały poza wymogi wskazane w Wytycznych. Przykładowo, zniesiono obowiązek opisu rynków geograficznych, na których osiągane jest co najmniej 10% zysków, wymagając wskazania „głównych” rynków. W odniesieniu do transakcji finansowych, zniesiono wymóg prezentacji listy kredytów i pożyczek stanowiących określony % sumy finansowania z grupy, jako obowiązkowy wskazując opis „istotnych umów dotyczących finansowania”. Z kolei, w odniesieniu do ośrodków R&D, zrezygnowano z kryterium liczby pracowników na rzecz „głównych” ośrodków.

Dzięki ujednoliceniu wymogów z Wytycznymi OECD podatnicy będą mieli większy komfort ze spójnością dokumentacji Master file otrzymanej od grupy z polskimi przepisami. Jednak co ważne, odpowiedzialność za zgodność dokumentacji z polskimi przepisami spoczywa zawsze po stronie polskiego podatnika.

Lokalna dokumentacja cen transferowych (Local file)

W zakresie zawartości Local file, projekt rozporządzenia nie przewiduje większych zmian. Kilka kwestii zostało jednak doprecyzowanych lub uszczegółowionych. W zakresie opisu struktury organizacyjnej podmiotu powiązanego, konieczne będzie przedstawienie wykazu komórek organizacyjnych oraz liczby osób przypisanych do tych komórek. Natomiast, w przypadku struktury zarządczej dodano wyjaśnienie, w jakiej relacji należy ją przedstawić. Zamiast suchego wymogu „otoczenie konkurencyjne” uwzględniono również opis rynku ze wskazaniem wpływu warunków ekonomicznych i regulacyjnych na działalność podmiotu.

Analiza cen transferowych

W odniesieniu do analizy cen transferowych, wyjaśniono, że podatnik ma obowiązek uzasadnienia wyboru zastosowanej metody, natomiast nie ma obowiązku uzasadnienia braku możliwości zastosowania innych metod z katalogu przedstawionego w ustawie.

Analiza porównawcza

Kluczową zmianą, zaproponowaną w projekcie rozporządzenia, jest zniesienie obowiązku sporządzania analizy porównawczej w oparciu o dane pochodzące z rynku polskiego w sytuacji, kiedy w efekcie badania kryteriów porównywalności uwzględnienie innych rynków w analizie jest uzasadnione. Ministerstwo wskazało, że dotychczas obowiązujące przepisy ograniczają odpowiedni dobór próby porównywalnych transakcji lub podmiotów, a zmiana wprowadzona została w odpowiedzi na postulaty podatników. Dlatego też, w celu umożliwienia podatnikom sporządzenia analizy w oparciu o dane, które gwarantują zachowanie wysokiego stopnia porównywalności (w tym również o dane zagraniczne), zrezygnowano z obowiązkowego uwzględnienia w analizie podmiotów lokalnych. Nie będzie już zatem dylematów przy analizie transakcji, w których testowaną stroną jest podmiot zagraniczny. Możliwe będzie również, w sytuacji zachowania kryteriów porównywalności, wykorzystanie analizy porównawczej dostarczonej przez grupę.

Kolejną nowością jest wprowadzenie wymogu załączenia wykazu danych porównywalnych, uwzględniającego dane odrzucone oraz sam proces selekcji w formacie elektronicznym, przy czym wskazany został format arkusza kalkulacyjnego. Z pewnością ułatwi to organom proces weryfikacji analizy.

Opis zgodności

Niestety w projekcie rozporządzenia zabrakło jednoznacznego wskazania obowiązkowych elementów analizy w formie opisu zgodności. Wyjątek stanowi przypadek zastosowania metody techniki wyceny – dla tego przykładu przestawiono szczegółowe wymogi w zakresie sporządzenia opisu zgodności. Wątpliwości, co do zakresu informacji prezentowanych w opisie zgodności w przypadku zastosowania innych metod wyceny nie zostały więc rozwiane. Warto przypomnieć, że tematem analiz porównawczych zajmuje się Forum Cen Transferowych Ministerstwa Finansów. Najprawdopodobniej w rezultacie tych prac opublikowane zostaną dodatkowe wskazówki w zakresie sporządzania tego typu analiz.

******

Na bieżąco będziemy informować Państwa o statusie prac nad rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy.

Podziel Się z Innymi!