Znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych wprowadzają wiele zmian, w tym również zmiany dotyczące grupowej dokumentacji Master File.

Poniżej prezentujemy Państwu krótkie podsumowanie nowych regulacji.

Kto zobowiązany jest do posiadania Master File’a?

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązek dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych Master File’a, mają podmioty powiązane:

  • konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną;
  • należące do grupy podmiotów powiązanych:
  • dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe; oraz
  • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 PLN lub jej równowartość.

Master File może być w języku angielskim

Pozytywną informacją jest, że znowelizowane przepisy wprowadziły możliwość przedłożenia organowi dokumentacji grupowej w języku angielskim. Organ podatkowy może poprosić jednak o jej przetłumaczenie na język polski. Podatnik ma wtedy 30 dni na przygotowanie takiego tłumaczenia.

W ramach konsultacji publicznych podatnicy pytali się również o możliwość złożenia Master File w innych językach obcych, jednak Ustawodawca akceptuje przedłożenie dokumentu jedynie w języku polskim oraz angielskim.

Konieczna weryfikacja

Master File otrzymany od innej spółki z Grupy, zawsze wymaga weryfikacji pod kątem elementów wymaganych przez polskie przepisy. Polskie przepisy wprost wskazują w Ustawie, że podatnik jest odpowiedzialny za zgodność Master File z polskimi przepisami, mimo że był on przygotowywany przez inny podmiot w grupie. Jest to o tyle istotne, że polskie przepisy bardziej szczegółowo określają obowiązkowe elementy niż wytyczne OECD. Jednym z przykładów może być obowiązkowy element w rozumieniu polskich przepisów, tj. opis najistotniejszych czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej i możliwościach rozwoju grupy, który w wytycznych OECD wskazany jest, jako important drivers of business profit. W związku z tym, może zdarzyć się, że elementy w dokumentacji grupowej otrzymanej od innego podmiotu z grupy, będą bardziej ogólne, a tym samym będą wymagały uzupełnienia pod kątem polskich przepisów.

Termin na złożenie Master File

Przepisy wprowadzają również zmiany w zakresie terminu na przygotowanie dokumentacji grupowej. Dokumentacja grupowa powinna być dołączona do lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego podatnika. Wcześniej Master File miał być dołączony do dokumentacji podatkowej w terminie do dnia złożenia zeznania podatkowego przez podmiot powiązany, który odpowiadał za sporządzenie Master File.

Zmiana terminu ma na celu zapewnienie wystarczającego czasu na przygotowanie lub pozyskanie (od innego podmiotu w grupie) dokumentacji grupowej przez podatnika.

Przepisy przejściowe a MF

Przepisy przejściowe, o których pisaliśmy, pozwalają na wybór reżimu podatkowego w odniesieniu do transakcji realizowanych w ubiegłym roku podatkowym. W zależności od wybranego reżimu obowiązek przygotowania Master File u niektórych podatników może zaistnieć lub nie.

Należy mieć na uwadze, że wybór określonego reżimu wiąże się z koniecznością przyjęcia danego reżimu w całości. Oznacza to, że nie można lokalnej dokumentacji sporządzać wg znowelizowanych przepisów, a grupowej dokumentacji według „starych” przepisów (lub odwrotnie). Warto więc, dokładnie przeanalizować, który reżim podatkowy będzie korzystniejszy.

Kogo w szczególności może dotyczyć zmiana progu?

Szczególnie ostrożni powinni być podatnicy, których przychody lub koszty w poprzednich latach nie przekroczyły 20 000 000 EUR. W tym przypadku, konieczna jest weryfikacja przez podatnika wartości skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej. Jeżeli przychody tej grupy przekroczyły 200 000 000 PLN, podatnik ma obowiązek przygotowania Master File. Przychody Grupy wyrażone w innej walucie niż PLN przelicza się według kursu obowiązującego w ostatnim dniu roboczym roku poprzedniego.

Celem zmiany było objęcie obowiązkiem przygotowania Master File podatników należących do dużych grup kapitałowych, niezależnie od wartości indywidualnych przychodów lub kosztów podatnika. Dla małych podatników, który działają w ramach dużych grup kapitałowych może to oznaczać pojawienie się nowego obowiązku w postaci grupowej dokumentacji cen transferowych.

Za korzystne zmiany należy uznać przede wszystkim możliwość złożenia Master File w języku angielskim, wydłużenie terminu oraz dostosowanie polskich przepisów w zakresie obowiązkowych elementów Master File do Wytycznych OECD.

Podziel Się z Innymi!