5 listopada 2019 r. OECD opublikowało zaktualizowane Wytyczne dotyczące implementacji przez administracje podatkowe mechanizmu raportowania Country – by – country. Jednocześnie na stronie Ministerstwa Finansów pojawiło się przypomnienie, że nie są prowadzone prace w zakresie nowego formularza CBC-P, a wzorem aktualnym również na 2019 rok jest CBC-P(2).

Przypomnijmy, że Raportowanie według krajów jest narzędziem dla administracji podatkowych mającym na celu ocenę ryzyka związanego z cenami transferowymi oraz przeciwdziałania problemowi erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków (ang. Base Erosion Profit Shifting). Sprawozdania CBC składane są przez międzynarodowe grupy kapitałowe, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 750 mln EUR. Raportowanie według krajów obejmuje (i) CBC-R, czyli Informację o grupie podmiotów, składaną w imieniu całej grupy międzynarodowej przez jednostkę dominującą, wyznaczoną jednostkę albo inną jednostkę, składającą informację o grupie podmiotów oraz (ii) CBC-P, czyli powiadomienie o przynależności do takiej grupy, które jest składane przez poszczególnych jej członków.

Zaktualizowane Wytyczne obejmują nowe pytania wraz z odpowiedziami w zakresie wybranych kwestii dotyczących wypełniania informacji. Można znaleźć tam między innymi wyjaśnienia w zakresie prezentowania „wysokości zysku (straty) przed opodatkowaniem”, tj. tego, czy wykazując wysokość zysku (straty) w Tabeli 1 formularza CBC-R należy uwzględnić płatności, które są traktowane jako dywidendy w kraju płatnika a otrzymane od podmiotów powiązanych. Zgodnie z Wytycznymi generalnie takie dywidendy należy wyłączyć zarówno z Przychodów jak i z Zysku (straty) przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym w Tabeli 1. OECD zaadresowało w Wytycznych również kwestie dotyczące lokalnego raportowania CBC.

W zaktualizowanych Wytycznych znajdziemy również odpowiedzi na praktyczne kwestie dotyczące wypełniania Informacji o grupie podmiotów CBC-R. OECD odpowiada na pytanie m.in. w jaki sposób podchodzić do zaokrąglania wartości w Tabeli 1 formularza CBC-R czy tego, jakie informacje należy podać w odniesieniu do wykorzystanych źródeł danych.

Oprócz zaktualizowanych Wytycznych, OECD opublikowało również listę 14 najczęściej pojawiających się błędów popełnianych przez grupy międzynarodowe podczas przygotowywania Informacji o grupie podmiotów. Tym samym, OECD odpowiedziało na szereg problemów, z którymi borykały się nie tylko grupy międzynarodowe, ale także administracje publiczne analizujące dane zawarte w sprawozdaniach.

Przykładowo, OECD zwraca uwagę na walutę stosowaną w formularzu CBC i podkreśla, że wykazywane wartości powinny być wpisywane w walucie jednostki dominującej, a dane finansowe nt. wszystkich podmiotów objętych raportem również powinny być w walucie jednostki dominującej. Ponadto wśród najczęściej pojawiających się błędów są także te, związane ze stosowaniem skróconych wartości liczbowych (w Tabeli 1 powinny być stosowane tylko liczby całkowite, bez miejsc dziesiętnych) czy zaokrągleniami wartości liczbowych (OECD pozwala na rozsądne zaokrąglanie kwot w Tabeli 1).

Opublikowane przez OECD zaktualizowane Wytyczne oraz praktyczny komentarz dotyczący najczęściej pojawiających się błędów stanowią swego rodzaju instrukcję, która przyda się największym grupom międzynarodowym w wypełnianiu raportów CBC. OECD zwraca również uwagę na to, aby grupy międzynarodowe dokonały przeglądu w zakresie prowadzonej sprawozdawczości CBC i upewniły się, że wskazane w Wytycznych błędy nie występują w przygotowywanych przez nie sprawozdaniach CBC.

Podziel Się z Innymi!