W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów zachęcało do zapoznania się z projektami nowych aktów prawnych, w których znajdują się także kwestie związane z cenami transferowymi. Kwestie te zostały uwzględnione w projektach poszczególnych rozporządzeń podatkowych oraz projekcie ustawy o zmianie ustawy o CIT, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

1) Uproszczone podpisywanie TPR-P przez osoby fizyczne

Pierwsza zapowiadana zmiana dotyczy rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Projekt rozporządzenia wprowadza możliwość opatrywania deklaracji i podań podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Planowane uproszczenie będzie miało zastosowanie do informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. TPR-P). TPR-P będzie mógł być zatem opatrzony podpisem osobistym (w przypadku decyzji o dodaniu odpowiedniego certyfikatu do e-dowodu) lub podpisem zaufanym (składanym za pomocą profilu zaufanego).

2) Podmioty powiązane w JPK_VDEK

W projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług określono, że w pliku JPK_VDEK powiązania istniejące między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi należy oznaczyć skrótem „TP”.

3) Zmiana kryteriów dotyczących listy rajów podatkowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw przewiduje z kolei zmianę kryteriów klasyfikacji rajów podatkowych. Planowana zmiana jest wynikiem implementacji dyrektywy unijnej i ma na celu dostosowanie aktualnie obowiązującej w Polsce listy rajów podatkowych do wykazu przyjętego przez Radę Unii Europejskiej. Unijny wykaz nie zabrania państwom członkowskim tworzenia swoich własnych list, jednak powinny one uwzględniać kraje wskazane w konkluzjach unijnych, czyli: Samoa Amerykańskie, Bahrajn, Barbados, Grenadę, Guam, Republikę Korei, Specjalny Region Administracyjny (SRA) Makau, Wyspy Marshalla, Mongolię, Namibię, Palau, Panamę, Saint Lucia, Samoa, Trynidad i Tobago, Tunezję oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Część z krajów jest już uwzględniona na polskiej liście rajów podatkowych, jednak zgodnie z unijnym wykazem mogą na nią trafić również inne kraje wskazane powyżej.

W celu uszczelnienia systemu podatkowego planowane jest także wprowadzenie przepisów o strukturach hybrydowych. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, nowy rozdział „Skutki wystąpienia rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych” ma na celu uregulować kwestie rozbieżności w różnych jurysdykcjach z zakresu kwalifikacji podmiotów gospodarczych w celach podatkowych, a także różnic w uwzględnianiu przez podatników kosztów i przychodów. Na potrzeby projektowanego rozdziału została wprowadzona odrębna definicja podmiotów powiązanych, jednak ma ona zastosowanie wyłącznie w ramach tego rozdziału ustawy.

Co prawda uwzględnia ona definicję powiązań wskazaną w rozdziale ustawy o CIT o cenach transferowych, jednak poszerza katalog podmiotów powiązanych m.in. o placówki oraz nieco ją modyfikuje w stosunku do powiązania poprzez wywieranie znaczącego wpływu. Zgodnie z definicją podmiotów powiązanych, zawartą w ustawie o CIT, powiązanie poprzez wywieranie znaczącego wpływu powstaje m. in. poprzez posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: udziałów w kapitale, lub prawach głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych. Wprowadzona na potrzeby projektowanego rozdziału ustawy definicja zwiększa przyjętą wartość procentową do co najmniej 50%.

4) Zmiana formularzy CIT – zmniejszenie liczby pozycji dotyczących TP w formularzu CIT-8

Projekt rozporządzenia dotyczącego nowych formularzy CIT zakłada dostosowanie formularzy do wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2019 r. zmian w przepisach podatkowych. Obecnie obowiązujący formularz CIT-8 zawiera szereg pozycji dotyczących TP. Są to pola, w których ujawnia się obowiązki dokumentacyjne z zakresu cen transferowych, w tym obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych czy analizy danych porównawczych. W projektowanym formularzu nie ma już pozycji wymagających ujawnienia szczegółowych informacji, ale obszar cen transferowych nie został z niego całkowicie wyeliminowany. Pojawia się bowiem pole, w którym podatnik musi wskazać czy dokonywał korekty TP.

Co do zasady, projektowane zmiany mają na celu uproszczenie już i tak skomplikowanych przepisów podatkowych oraz wyeliminowanie niespójności, ale czy rzeczywiście je upraszczają?

Z perspektywy podatnika planowane zmiany nie wprowadzają rewolucyjnych ułatwień. Poza planowanym wprowadzeniem możliwości opatrywania TPR-P podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, pozostałe zmiany stanowią jedynie konieczność implementacji dyrektywy unijnej (zmiana kryteriów dot. listy rajów podatkowych), czy dostosowania formularza CIT-8 do zmian wprowadzonych z początkiem 2019 r. do ustawy o CIT. W aktualnym formularzu znajdują się bowiem odniesienia do nieaktualnych już przepisów. Dodatkowo, podatnicy zostali obarczeni kolejnym obowiązkiem – oznaczania odpowiednim skrótem wybranych transakcji z podmiotami powiązanymi w pliku JPK_VDEK.

Podziel Się z Innymi!